Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 114/KH-UBND 2019 triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Lạng Sơn

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 26/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 114/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục; Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV) trong các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (TT GDNN-GDTX), các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông (PTDTNT THCS&THPT), trường Cao đẳng Nghề, trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, trường Cao đẳng Sư phạm, trường Cao đẳng Y tế (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục).

2. Trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

3. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, từng bước hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2020

- 100% các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX, trường PTDTNT THCS&THPT, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

- Có ít nhất 90% HSSV của các trường cao đẳng, trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX, trường PTDTNT THCS&THPT được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

- Có 02 trường cao đẳng có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm.

2. Mục tiêu đến năm 2025

- 100% HSSV của các trường cao đẳng, trường THPT, trường PTDTNT THCS&THPT, các TTGDTX, TTGDNN-GDTX được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

- Thành lập các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các trường cao đẳng.

- Có 03 trường cao đẳng có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản chỉ đạo của các cấp về hoạt động khởi nghiệp đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HSSV trong các cơ sở giáo dục.

- Cập nhật, cung cấp tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục đối với hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp; hằng năm tổ chức ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh cho HSSV.

- Tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử các ngành và của các cơ sở giáo dục; tuyên truyền, hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

- Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tham gia công tác tư vấn.

- Cung cấp bộ tài liệu cho cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; tài liệu bồi dưỡng giáo viên hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp dành cho HSSV.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường.

- Khuyến khích các trường cao đẳng xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

3. Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Các trường cao đẳng bố trí cơ sở vật chất, thành lập trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong trường để tạo không gian dùng chung cho HSSV; Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với nhóm ngành đào tạo; hướng dẫn, tạo điều kiện để HSSV tham gia sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, HSSV và các doanh nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV

- Các cơ sở giáo dục chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị để hỗ trợ các hoạt động, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV trong đơn vị.

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12 /2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai các nội dung của Kế hoạch này theo từng giai đoạn; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Cung cấp tài liệu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV; tài liệu bồi dưỡng cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tài liệu bồi dưỡng giáo viên hướng nghiệp; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thông tin truyền thông về công tác giáo dục khởi nghiệp. Hàng năm, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức ngày hội khởi nghiệp cho HSSV.

- Định kỳ trước ngày 30 tháng 12 hàng năm, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện Kế hoạch theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong các trường cao đẳng, TTGDNN-GDTX thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp liên quan, cung cấp tài liệu, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của các trường cao đẳng nghề và các TTGDNN-GDTX thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với các sở, ngành, liên quan thực hiện đẩy mạnh thông tin truyền thông về công tác giáo dục khởi nghiệp; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo kết quả, tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, phổ biến tài liệu do các cơ quan trung ương ban hành; tổ chức đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn lựa chọn, giới thiệu các dự án của HSSV có tiềm năng với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Tài chính

- Cân đối kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch của các sở, ngành.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, cơ quan có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Kế hoạch.

6. Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo Kế hoạch.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của HSSV gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình triển khai Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của HSSV gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. 4

8. Đề nghị Đoàn TNCSHCM tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn HSSV các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung của Kế hoạch.

9. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh về hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến các thành viên trực thuộc Hiệp hội.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp. Hỗ trợ HSSV hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

10. Các Trường Cao đẳng, trường THPT, trường PTDTNT THCS&THPT, các TTGDTX, TTGDNN-GDTX

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Tỉnh Đoàn;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Các trường CĐ trên địa bàn tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: KGVX, TH, KTTH, THCB;
- Lưu: VT, (LTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 26/06/2019 về triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


518

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!