Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 114/KH-UBND hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020;

Cắn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về xây dựng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 13/02//2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch năm 2018 nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu: Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và thành viên HTX nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành tại các HTX đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu: Các nội dung hỗ trợ trong Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính.

3. Đối tượng: Cán bộ quản lý và thành viên HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ưu tiên cho các HTX nông nghiệp thuộc địa bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng không giữ vững tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

II. NỘI DUNG

Căn cứ vào nhu cầu hỗ trợ của các HTX và tình hình thực tế, năm 2018 tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực các HTX nông nghiệp, cụ thể là tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm sạch trong Nông nghiệp” với các nội dung chi tiết:

1. Số lượng: 01 lớp, dự kiến 30 học viên/lớp.

2. Nội dung bồi dưỡng:

- Hướng dẫn lập phương án và xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm cho HTX để thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm sạch trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng phương án và kế hoạch sử dụng vốn của HTX để thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm sạch trong nông nghiệp.

- Các hoạt động quản trị trong sản xuất nông nghiệp: Quản lý vật tư nông nghiệp; tổ chức sử dụng và đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất đai trong nông nghiệp; quản lý tài sản, đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất trong sản xuất nông nghiệp sạch để thực hiện chuỗi giá trị.

- Tổ chức các hoạt động tiêu thụ: Nghiên cứu thị trường; lập kế hoạch tiêu thụ; Liên kết các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tiêu thụ.

- Tổ chức cho học viên tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của các HTX ngoài tỉnh.

3. Địa điểm: Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

4. Thời gian: 05 ngày, trong đó: 03 ngày học lý thuyết và 02 ngày thực tế, tham quan, học tập mô hình. Dự kiến tổ chức trong quý III năm 2018.

5. Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương lập dự toán chi tiết và triển khai thực hiện Kế hoạch này đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Làm việc với các HTX nông nghiệp trong việc lập danh sách, cử học viên tham dự.

- Làm việc với đơn vị liên quan trong việc tổ chức tham quan, học tập mô hình thực tế cho lớp học.

- Hợp đồng với đơn vị tổ chức đào tạo để mở lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX đạt hiệu quả.

- Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn của Kế hoạch đúng quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Liên minh HTX tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các HTX trong quá trình tham gia lớp học.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia lớp tập huấn hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, ưu tiên cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng không giữ vững tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- TT.Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CT và PCT UBND tỉnh (đ/c Thế);
- CVP và PCVP UBND tỉnh (đ/c Khoa)
- Lưu: VT, HgA, Hkt, Nh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169