Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 107/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 22/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2020/NĐ-CP NGÀY 15/7/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây viết là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng Nghị định số 82/2020/NĐ-CP nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững những nội dung của Nghị định.

- Kịp thời triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung, cách thức, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP , bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các nội dung và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện

- Nội dung thực hiện: Quán triệt nội dung của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính  rong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 82/2020/NĐ-CP rộng rãi đến người dân, các tổ chức và cá nhân đang làm việc tại các tổ chức như: tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; tổ chức hành nghề công chứng; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên; Tổ chức giám định tư pháp; Tổ chức đấu giá tài sản; tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; tổ chức có tài sản đấu giá; Trung tâm hòa giải thương mại; Chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm hòa giải thương mại; Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Văn phòng thừa phát lại; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản…

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.

+ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Công chứng tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định.

- Hình thức thực hiện: Tùy theo điều kiện, lựa chọn hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền về Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP , báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp hướng dẫn, giải đáp kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thi hành Kế hoạch này phù hợp với điều kiện, thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Công chứng tỉnh căn cứ điều kiện, thực tế của cơ quan, tổ chức chủ động thực hiện quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP .

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TAND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hội Công chứng tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


141

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97