Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Directive No. 01/2007/CT-NHNN of March 06, 2007, on the reorganization of operation of finance leasing companies

Số hiệu: 01/2007/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành: 06/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/CT-NHNN

Hà Nội , ngày 06 tháng 03 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Những năm vừa qua, các công ty cho thuê tài chính đã có nhiều nỗ lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... chính vì vậy đã tạo thêm một kênh dẫn vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn trung, dài hạn với các điều kiện và phương thức đơn giản hơn. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các công ty cho thuê tài chính vừa qua cũng bộc lộ một số thiếu sót, có những vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động của các công ty như: việc thẩm định, lựa chọn khách hàng chưa chặt chẽ, có những khách hàng không đủ tư cách pháp lý, không đủ năng lực tài chính, thuê các tài sản không phù hợp với chức năng hoạt động của công ty..., vẫn được một số công ty xem xét cho thuê tài chính; đặc biệt một số công ty cho thuê tài chính có dấu hiệu tiếp tay cho bên thuê trong việc nâng giá tài sản thuê, tạo kẽ hở cho bên thuê lợi dụng vốn khi thuê tài sản, vi phạm pháp luật nhà nước; một số công ty buông lỏng việc kiểm tra, giám sát bên thuê và tài sản cho thuê, vì vậy nhiều trường hợp bên thuê không sử dụng mà đem cho thuê lại, hoặc đem bán tài sản mà các công ty cho thuê tài chính không biết, gây rủi ro trong hoạt động cho các công ty cho thuê tài chính.
 Để tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như tăng cường trách nhiệm của các công ty cho thuê tài chính trong hoạt động kinh doanh, hạn chế rủi ro do một số cá nhân lợi dụng kẽ hở của pháp luật để cố ý làm trái gây thất thoát tài sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:
1. Các công ty cho thuê tài chính:
a) Rà soát và ban hành đầy đủ các văn bản quy định, quy chế nội bộ về tổ chức và hoạt động công ty theo đúng các quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
b) Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho thuê tài chính cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và điều lệ của mình theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/07/2006 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ;
c) Rà soát lại bộ máy cán bộ chủ chốt (Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ; bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ...) để bố trí các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
d) Chậm nhất đến ngày 30/04/2007, các công ty gửi các văn bản nêu tại điểm a và b trên đây về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thanh tra ngân hàng).
2. Các công ty có chi nhánh, phải thiết lập được hệ thống quản lý trực tuyến (online) để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ chấp thuận cho các công ty mở chi nhánh khi thiết lập được hệ thống nêu trên.
3. Về giá tài sản cho thuê:
Các công ty cho thuê tài chính nghiêm túc thực hiện quy định tại điểm 8.1 Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/07/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý đánh giá mức độ hợp lý của giá cả tài sản cho thuê. Các công ty cho thuê tài chính phải tự chịu trách nhiệm về đánh giá này của mình.
4. Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng cho thuê tài chính hiện nay và có cơ sở đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ hoạt động cho thuê tài chính trong giai đoạn mới, yêu cầu Hội đồng quản trị các công ty cho thuê tài chính chỉ đạo Ban điều hành tổ chức rà soát lại tất cả các hợp đồng cho thuê tài chính, phân loại khách hàng, trích lập dự phòng và xử lý các tài sản cho thuê có rủi ro theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; có biện pháp chấn chỉnh khắc phục, xử lý những sai phạm phát sinh (nếu có). Kết quả tự kiểm tra, rà soát phải được báo cáo bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (kể cả việc báo cáo các vướng mắc và kiến nghị về tổ chức, hoạt động của các công ty) trước ngày 30/04/2007.
5. Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp quy có liên quan tới quản lý nhà nước về cho thuê tài chính để đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung cần thiết; nghiên cứu, đề xuất Thống đốc kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan hoặc trình Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ hoạt động cho thuê tài chính.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các công ty cho thuê tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) để được hướng dẫn xử lý./.

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

Đặng Thanh Bình

                                                                                                                                                           

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
------------------

No. 01/2007/CT-NHNN

Hanoi, March 06, 2007

 

DIRECTIVE

ON THE REORGANIZATION OF OPERATION OF FINANCE LEASING COMPANIES

In recent years, finance leasing companies have made many efforts in the development of business production activity, market expansion, continuous improvement of the customer service qualityAs a result, one more important capital distribution channel has been created to satisfy the demand for economic development, especially to provide opportunity to small and medium enterprises to approach to the medium, long-term capital source with simpler conditions and modes. However, the actual operation of finance leasing companies in the past time also showed some shortcomings, some of which may cause effect to the prudence in operation of the companies, such as: the appraisal, selection of customers have not been closely performed, some customers who do not have adequate legal status, do not have sufficient financial capacity, lease the assets that are not in correspondence with the operational function of the companies, are still considered to lease finance by some companies; especially, some finance leasing companies showed the signal of abetting the lessee in raising the price of the leased asset, creating opportunity for the lessee to take advantage of the capital upon the lease of asset and violate the state laws; some companies relax their inspection, supervision to the lessee and the leased asset, as a result, there have been many cases where the lessee does not use leased asset but leases it again or sells the asset but finance leasing companies do not know, which causes risk in the operation of finance leasing companies.

In order to comply with provisions of laws, and intensify the responsibility of finance leasing companies in business activity, restrain risks caused by some individuals who take advantage of the aperture of the laws to intentionally contravene the laws and cause losses in asset, the State Bank of Vietnam would like to request:

1. Finance leasing companies:

a. To examine and fully issue legal documents, internal regulations on the organization and operation of the companies in compliance with provisions in the Decree No.16/2001/ND-CP dated 2/5/2001 of the Government on the organization and operation of finance leasing companies and the Decree No. 65/2005/ND-CP dated 19/5/2005 of the Government on the amendment, supplement of several articles of the Decree No.16/2001/ND-CP dated 2/5/2001 of the Government on the organization and operation of finance leasing companies and guiding documents of the State Bank of Vietnam.

b. To issue documents guiding the specific finance leasing operation in line with their conditions, particular characters and charter as provided for in the Circular No. 05/2006/TT-NHNN dated 25/7/2006 providing guidance on some contents concerning the finance leasing activity and finance leasing entrust services in accordance with provisions of the Decree No. 16/2001/ND-CP dated 2/5/2001 and the Decree No. 65/2005/ND-CP dated 19/5/2005 of the Government.

c. To check again the key officers apparatus (Board of Managers, Chief Accountant, Chief of operational divisions; internal inspection, supervision division) to arrange the experienced, capable officers in line with the assigned function, duties.

d. By 30/4/2007 at the latest, companies shall send documents stated in point a and point b hereinabove to the State Bank of Vietnam (Banks and Non-banking Credit Institutions Department, State Bank Inspectorate).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 01/2007/CT-NHNN of March 06, 2007, on the reorganization of operation of finance leasing companies

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.542
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53