Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 822/QD-TTg dated May 30 2014, granting approval for mechanism and policies on Dak Nong Aluminum Smelting Plant

Số hiệu: 822/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN PHÂN NHÔM ĐẮK NÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2014 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5230/BKHĐT-KTCN ngày 23 tháng 7 năm 2013), Bộ trưởng Bộ Công Thương (các Công văn số 4827/BCT-CNNg ngày 04 tháng 6 năm 2013 và số 3025/BCT-CNNg ngày 15 tháng 4 năm 2014); Bộ trưởng Bộ Tài chính (Công văn số 7690/BTC-ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2013), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1248/BKHCN-ĐTG ngày 11 tháng 4 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng đối với Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông với các nội dung chính như sau:

1. Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Dự án luyện nhôm hoặc Dự án) thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

- Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

- Áp dụng mức thuế suất 10% trong 30 năm.

b) Thuế nhập khẩu: Dự án luyện nhôm được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Ưu đãi về đất đai:

a) Dự án luyện nhôm được nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

b) Căn cứ theo Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện Dự án luyện nhôm. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

a) Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào: Về đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc theo quy định hiện hành.

b) Tỉnh Đắk Nông hỗ trợ đầu tư các hạng mục trong hàng rào Nhà máy theo chính sách hiện hành của tỉnh và khả năng hỗ trợ của địa phương.

5. Về giá điện:

a) Về giá điện:

- Được áp dụng giá điện là 1.052 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 5,0 cent/kWh) trong 10 năm đầu, kể từ thời điểm Nhà máy điện phân nhôm đưa vào hoạt động. Giá bán điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

- Sau giai đoạn trên, giá điện sẽ áp dụng theo nguyên tắc giá thị trường có tính đến đặc thù của công nghiệp điện phân nhôm, đảm bảo Dự án luyện nhôm thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý.

Chủ đầu tư Nhà máy điện phân nhôm chịu trách nhiệm đầu tư Trạm biến áp 220 kV đặc thù, khuyến khích đầu tư trạm với công suất 700 MW đảm bảo cung cấp đủ cho việc mở rộng nâng công suất nhà máy lên 450.000 tấn/năm, tránh lãng phí đầu tư bổ sung và tận dụng tối ưu ưu thế về công nghệ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm đầu tư đồng bộ lưới điện mạch vòng 220 kV đến Trạm biến áp, ký hợp đồng cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Dự án.

b) Về Alumin: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chịu trách nhiệm cung cấp alumin ổn định lâu dài và đảm bảo chất lượng, khối lượng đáp ứng nhu cầu của Dự án theo giá thỏa thuận.

6. Về công nghệ cao, công nghệ mới:

Chấp thuận bổ sung công nghệ và sản phẩm của Dự án điện phân nhôm vào Danh mục công nghệ cao và Danh mục sản phẩm công nghệ cao ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan địa phương liên quan đối với Dự án luyện nhôm

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và chủ đầu tư Dự án luyện nhôm thực hiện Quyết định này.

- Tổ chức thẩm duyệt, phê duyệt phương án cấp điện cho Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung nhóm khách hàng điện phân nhôm tại cấp điện áp 220 kV vào cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính làm thủ tục thực hiện việc bổ sung Danh mục sản phẩm công nghệ cao theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông:

- Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển Dự án luyện nhôm.

- Cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Dự án theo thẩm quyền. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến Dự án luyện nhôm tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến Dự án luyện nhôm có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Công ty TNHH LK Trần Hồng Quân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, QHQT, PL;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 822/QD-TTg

Hanoi, May 30, 2014

 

DECISION

GRANTING APPROVAL FOR MECHANISM AND POLICIES ON DAK NONG ALUMINUM SMELTING PLANT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Investment dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Enterprise income tax dated June 03, 2008 and Law on amendments to the Law on Enterprise income tax dated June 19, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 108/2006/ND-CP dated September 22, 2006 providing instructions on the implementation of a number of articles of the Law on Investment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 218/2013/ND-CP dated December 26, 2013 providing instructions on the implementation of the Law on Enterprise income tax;

Pursuant to Notice No. 138/TB-VPCP dated April 01, 2014 on conclusions from the Prime Minister in the Standing Government’s meeting dated March 12, 2014;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 822/QD-TTg dated May 30 2014, granting approval for mechanism and policies on Dak Nong Aluminum Smelting Plant

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228