Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 5265/CTr-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 60/2018/QH14 và Nghị quyết 73/NQ-CP về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Phú Thọ ban hảnh

Số hiệu: 5265/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Phan Trọng Tấn
Ngày ban hành: 13/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5265/CTr-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2018/QH14 CỦA QUỐC HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Trong thời gian qua việc quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần còn có nhiều tồn tại, vướng mắc, bất cập. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian qua.

- Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Quốc hội và Chính phủ.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách

Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu và tổng hợp các nội dung còn vướng mắc, bất cập trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và trong quá trình cổ phần hóa, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản pháp luật khác có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

2. Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nắm bắt kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc đề nghị (i) chuyển từ hình thức chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý và thoái vốn năm 2018 sang giao UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện thoái vốn đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ; (ii) lùi thời điểm thoái vốn đối với Công ty cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ sau năm 2020 để tổ chức thực hiện có hiệu quả và đảm bảo thời gian theo quy định; (iii) rà soát, điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Thọ hoàn thành trong năm 2020, để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan đến cổ phần hóa, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo đúng chế độ, chính sách pháp luật và thời gian quy định.

Công khai thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

b) Sở Tài chính

Xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất đai theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt để hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định. Trường hợp phát hiện có vi phạm trong quản lý sử dụng đất thì đề xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra để xử lý dứt điểm trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp cổ phần.

Hoàn thành việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa đúng theo quy định của Luật Đất đai.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; đăng tải thông tin doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước kịp thời trên cổng thông tin tỉnh Phú Thọ.

e) Các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp.

Rà soát diện tích đất đang quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và sử dụng đất đúng theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

a) Sở Tài chính

Nâng cao chất lượng công tác giám sát tài chính trên cơ sở đó đánh giá đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất giúp doanh nghiệp khắc phục những tồn tại yếu kém hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện việc cổ phần hóa và chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý đối doanh nghiệp, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm, gây chậm trễ tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần làm thất thoát, mất vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

c) Sở Nội vụ

Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để xảy ra các vi phạm trong quá trình sắp xếp, quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

4. Công tác tổng hợp, báo cáo

a) Sở Tài chính

Định kỳ, tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp này.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành. Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng giải thể, phá sản mà không có phương án cơ cấu lại khả thi hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tổng kết, đánh giá và tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện xong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ; thoái vốn Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Thọ tiến hành tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện các đơn vị tiếp theo.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa; chủ động, đề xuất UBND tỉnh các nội dung phát sinh có liên quan đến việc sử dụng đất sau cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của UBND tỉnh; định kỳ trước ngày 15 tháng 3 hằng năm tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 3 hằng năm để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chương trình hành động của UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có các nội dung, nhiệm vụ phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC;
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành, thị;
- DNNN, DN có vốn NN;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT, TH4 (T.100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Trọng Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 5265/CTr-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 60/2018/QH14 và Nghị quyết 73/NQ-CP về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Phú Thọ ban hảnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55