Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 658-TTg năm 1997 về thúc đẩy triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 658-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 20/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 658-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chủ trương cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước thực hiện trong mấy năm qua đã bước đầu đạt được một số kết quả, nhưng nhìn chung việc triển khai còn chậm. Nhằm tiếp tục triển khai tích cực và vững chắc việc cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng và thông báo ý kiến của Bộ Chính trị số 63-TB/TW ngày 4 tháng 4 năm 1997, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá rà soát lại các văn bản hiện hành, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các Bộ chức năng rà soát lại các văn bản đã ban hành nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và cụ thể hoá cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đẩy nhanh việc thực hiện chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp phải quán triệt sâu sắc và giải thích cho nhân dân và người lao động trong các doanh nghiệp về quan điểm, chủ trương của Đảng và Chính phủ đối với việc cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức đối với chủ trương này. Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá phối hợp với các cơ quan và các tổ chức liên quan tuyên truyền để mọi người thấy rõ lợi ích của việc bỏ vốn đầu tư cho sản xuất thông qua việc mua cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hoá.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nguyên tắc phân loại doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục giữ 100% vốn Nhà nước, loại mà Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt trình Chính phủ quyết định trong tháng 8 năm 1997.

Căn cứ vào nguyên tắc trên trong tháng 9 năm 1997 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 lựa chọn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc có đủ điều kiện thực hiện cổ phần hoá trong năm 1997 và năm 1998.

4. Khẩn trương kiện toàn và bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá để tăng cường chỉ đạo công tác cổ phần hoá ở các Bộ, ngành và địa phương. Những Bộ, ngành và địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá cần khẩn trương xúc tiến thành lập ngay Ban Chỉ đạo cổ phần hoá của Bộ, ngành và địa phương mình theo đúng Quyết định số 548/TTg ngày 13 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá lập kế hoạch triển khai cụ thể công tác cổ phần hoá từ nay đến hết năm 1997, trình Thủ tướng Chính phủ duyệt để thi hành và giúp Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các Bộ, các địa phương có nhiều doanh nghiệp Nhà nước có thể tiến hành cổ phần hoá, đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương... và các Bộ: Giao Thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại... Quý IV năm 1997 cần tổ chức sơ kết việc thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 1996 của Chính phủ.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu cổ phần hoá, phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hàng tháng báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

7. Giao cho Uỷ ban chứng khoán Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng đề án thành lập Trung tâm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 9 năm 1997.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị các Tổng Công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 658/TTg

Hanoi, August 20, 1997

 

DIRECTIVE

ON SPEEDING UP THE EQUITIZATION OF STATE ENTERPRISES

Over the past few years, the policy to equitize a number of State enterprises has been implemented with initial results but, generally speaking, still at a slow pace. In order to continue the equitization of a number of State enterprises in an active and steady manner in the spirit of the Resolution of the VIII National Congress of the Communist Party of Vietnam and the opinion of the Politburo in Notice No. 63-TB/TW of April 4, 1997, the Prime Minister hereby gives the following instructions:

1. The Central Equitization Steering Committee shall have to review all existing documents and submit to the Government relevant amendments and supplements made thereto in the spirit of the Politburos guidelines. The functional ministries shall have to review already issued documents, study, make appropriate detailed adjustments and supplements, thus creating a uniform legal basis for speeding up the conversion of a number of State enterprises into stock companies.

2. The Ministries, ministerial-level agencies and the Peoples Committees of various levels shall have to profoundly grasp the Partys and Governments viewpoint and policy on the equitization of a number of State enterprises and explain them to the people and workers in the enterprises so as to fundamentally change their perception of this policy. The Central Equitization Steering Committee shall coordinate with the concerned agencies and organizations in making all the people well aware of the benefits of investing their money in production by purchasing stocks of equitized enterprises.

3. The Ministry of Planning and Investment shall set the principles for soring out which enterprises the State should continue to hold 100% of their capital and which enterprises the State should hold prevailing shares or special shares and submit them to the Government for decision in August 1997.

On the basis of these principles, in September 1997, the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and State corporations established by the Prime Ministers Decision No. 91-TTg of March 7, 1994 shall select and report to the Prime Minister the lists of their attached State enterprises with enough conditions for being equitized in 1997 and 1998.

4. To expeditiously strengthen and add new members to the equitization steering boards so as to promote the equitization steering work in the ministries, branches and localities. Those ministries, branches and localities having not yet set up equitization steering boards should quickly establish them in accordance with Decision No. 548-TTg of August 13, 1996 of the Prime Minister.

5. The Central Equitization Steering Committee shall make a specific plan for implementing the equitization from now to the end of 1997 and submit it to the Prime Minister for approval before the implementation thereof and assist the Prime Minister in directing the ministries and localities that have many State enterprises to carry out equitization, especially in such provinces and cities as Ho Chi Minh City, Hanoi, Haiphong, Da Nang, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Binh Duong, and in the Ministry of Transport and Communications, the Ministry of Industry, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Trade, etc. In the fourth quarter of 1997, a preliminary review of the equitization under Decree No. 28-CP of May 7, 1996 of the Government should be organized
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 658-TTg năm 1997 về thúc đẩy triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.937
DMCA.com Protection Status