Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 500-TTg năm 1995 khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 500-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 500-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Để khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 và Chỉ thị số 272/TTg ngày 03 tháng 5 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để tổ chức thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước và chương trình cải cách hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiến hành những việc sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và các Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là các Bộ, ngành và địa phương) cần nhanh chóng trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước đang thuộc phạm vi mình phụ trách nhằm bảo đảm tiến độ sắp xếp xong các doanh nghiệp do Trung ương quản lý vào cuối tháng 9 năm 1995 và các doanh nghiệp do địa phương quản lý vào cuối tháng 10 năm 1995. Phương án trình bày tổng quan, không cần kèm theo các hồ sơ cụ thể.

2. Việc sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước để đi vào hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước phải kết hợp chặt chẽ với việc xoá bỏ dần chế độ Bộ và cấp hành chính địa phương trực tiếp quản lý doanh nghiệp Nhà nước như hiện nay, đồng thời khắc phục một bước tình trạng có nhiều doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cùng ngành nghề trên cùng địa bàn nhưng lại do nhiều Bộ, nghành và địa phương chủ quản, nhất là trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí.

a. Khi lập phương án tổng thể, các Bộ, ngành và địa phương cần phải rà soát lại tất cả các tổng công ty và doanh nghiệp độc lập thuộc phạm vi mình đang quản lý; cân nhắc kỹ việc thành lập lại và thành lập mới các Tổng công ty theo Quyết định số 90/TTg (gọi tắt là Tổng công ty 90) và việc đề nghị thành lập thêm tổng công ty theo quyết định số 91/TTg (gọi tắt là Tổng công ty 91). Đối với những doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, ngành, địa phương thì cần phân loại theo hướng sau:

- Những doanh nghiệp lớn hoặc hợp nhất một số doanh nghiệp nhỏ lại thành lập doanh nghiệp lớn để thành lập Công ty có Hội đồng quản trị.

- Những doanh nghiệp có thể sắp xếp vào cơ cấu làm thành viên tổng công ty 90 do Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quyết định thành lập. Trường hợp có doanh nghiệp quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề có các Tổng công ty 91 hoặc Tổng công ty 90 đã hoặc đang được thành lập trên địa bàn thì có đề nghị chính thức để Bộ quản lý chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật hữu quan xem xét tổ chức, sắp xếp vào các tổng công ty kinh doanh chuyên ngành.

Những doanh nghiệp cho đến nay hoạt động không nhằm mục đích kinh doanh vì lợi nhuận là chính, nếu xét thấy cần thiết phải duy trì thì chuyển ngành doanh nghiệp hoạt động công ích.

- Những doanh nghiệp cho đến nay hoạt động dưới dạng sự nghiệp chủ yếu dựa vào nguồn vốn sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp thì tổ chức thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương.

- Những doanh nghiệp vốn trực thuộc Bộ chuyên ngành quản lý thấy không cần thiết sắp xếp tham gia tổng công ty hoặc hoạt động công ích, sự nghiệp đặt trực thuộc Bộ thì chuyển cho địa phương để tổ chức, sắp xếp lại theo địa bàn lãnh thổ.

b. Trước mắt, ngành xây dựng và ngành cơ khí cần phối hợp với các Bộ, ngành khác để xem xét việc sắp xếp lại một bước trên cơ sở liên ngành. Bộ Xây dựng và Bộ công nghiệp nặng cần bàn với các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành bản tổng quan về sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước (tối thiểu là đối với doanh nghiệp do Trung ương quản lý) đang hoạt động trong ngành xây dựng và ngành cơ khí trình thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt trước ngày 10 tháng 9 năm 1995 để làm cơ sở cho việc sắp xếp tổ chức lại bước đầu 2 ngành này.

3. Việc xem xét và phê duyệt phương án tổng thể được tiến hành như sau:

a. Sau khi Phó Thủ tướng phụ trách khối hoặc Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền chủ trì nghe trình bày và cho ý kiến vào từng phương án tổng thể, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng ngành, hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn chỉnh lại phương án, lấy ý kiến của Ban kinh tế Trung ương (đối với các Bộ ngành Trung ương) và của Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ (đối với các địa phương) để chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn và uỷ quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành đó hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định về tổ chức và cán bộ cho từng doanh nghiệp được phép đăng ký thành lập mới hoặc thành lập lại theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước.

b. Nhằm xúc tiến nhanh việc xem xét để phê duyệt các phương án tổng thể, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền như sau:

- Các Phó Thủ tướng trực tiếp nghe trình bày phương án tổng thể của các Bộ, ngành Trung ương theo từng khối mình phụ trách.

- Phó Thủ tướng Trần Đức Lương trực tiếp nghe trình bày phương án tổng thể của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Đỗ Quốc Sam trực tiếp nghe trình bày phương án tổng thể của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có nhiều doanh nghiệp Nhà nước.

- Bộ trưởng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp Phan Văn Tiệm trực tiếp nghe trình bày phương án tổng thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

4. Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ban vật giá Chính phủ, Tổng cục Thống kê căn cứ vào sự phân công tại Chỉ thị số 262/TTg ngày 2 tháng 5 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, cần khẩn trương hoàn thành các dự thảo văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp nhà nước và trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào cuối tháng 9 năm 1995.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 500-TTg

Hanoi, August 25, 1995

 

DIRECTIVE

ON URGENTLY RE-ORGANIZING STATE-OWNED ENTERPRISES

To urgently re-organize State-owned enterprises according to Decision No.90-TTg of March 7,1994, and Directive No.272-TTg of May 3, 1995, of the Prime Minister, and at the same time, to organize the implementation of the Law on State Enterprises and the administrative reform program, the Prime Minister requests the ministries, branches and localities to do the following:

1. The Ministries, ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government, and the People's Committees of the provinces and cities under the Central Government (hereunder referred to as the ministries, branches and localities) should promptly submit to the Prime Minister their overall plan to re-organize the State-owned enterprises under their management so as to fulfill the plan to re-organize centrally run enterprises by the end of September 1995 and the plan to re-organize locally run enterprises by the end of October 1995. These are master plans which need not be enclosed with specific dossiers.

2. The re-organization of State-owned enterprises to operate under the Law on State enterprises must be closely combined with the gradual abolition of the regime of direct management of State-owned enterprises by the ministries and the local administration as at present. This aims to improve step by step the situation in which many State-owned enterprises of the same industry or service operate on the same area, but are under the management of different ministries, branches and localities, particularly in the field of construction and engineering.

a/ In drawing up their master plans, the ministries, branches and localities should review all independent corporations and enterprises under their management; carefully weigh the re-organization of corporations and the formation of new ones under Decision No.90-TTg (hereunder referred to as Corporation 90), and the proposal for the establishment of more corporations under Decision No.91-TTg (hereunder referred to as Corporation 91). With regard to those independent enterprises managed by the ministries, branches and localities, they should be classified as follows:

- Major enterprises, or the merging of small enterprises into major enterprises to form companies with a managing board.

- Those enterprises which can become members of corporation 90 founded by the Ministries and the People's Committees of the provinces and cities under the Central Government as empowered by the Prime Minister. In case there are large-scale enterprises (operating in the same industry as Corporation 91 or Corporation 90) which have been founded or are being founded and operate in the same locality, then an official proposal must be made to the ministry concerned in charge of economic-technical branches to consider and merge them into specialized business corporations.

- Those enterprises, which until now have been operating not mainly for profit, shall be transformed into public utility enterprises if necessary.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 500-TTg năm 1995 khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196