Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 44/2004/CT-BNN triển khai Quyết định 271/2003/QĐ-TTg về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 44/2004/CT-BNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 22/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2004/CT-BNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 271/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ngày 31/12/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg về Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Quyết định trên nhằm xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước. Quyết định trên nhằm xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước cũng như bản thân người quản lý, điều hành, người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước thông qua việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện nghiêm túc những nội dung của quyết định; đồng thời tạo cơ sở cho việc phối hợp kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp của chủ sở hữu, của doanh nghiệp và người lao động được thuận lợi và mang lại hiệu quả, nhất là trong thời điểm luật Doanh nghiệp nhà nước đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

1- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, Công đoàn, thanh tra nhân dân cùng cấp để thực hiện chức năng trong việc tự giám sát các hoạt động của doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế tài chính của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, qua đó phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc để có biện pháp khắc phục, xử lý, hoặc kiến nghị với đại diện chủ sở hữu, các cơ quan chức năng của Nhà nước xem xét giải quyết những vấn đề vượt quá, hoặc không thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.

2- Các Tổng công ty, doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở kết quả tự giám sát (đối với Tổng công ty là tổng hợp kết quả của Văn phòng Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên) hàng quý gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo Biểu số 01 tại Thông tư số 42/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính. Hàng năm, trên cơ sở kết quả tự đánh giá, xếp loại theo các chỉ tiêu quy định tại Điều 13 của Quyết định 271/2003/QĐ-TTg, các đơn vị căn cứ vào ngành nghề kinh doanh được duyệt, lập báo cáo theo các mẫu biểu từ 02 đến 04 của Thông tư số 42/2004/TT-BTC cùng Báo có năm gửi cho các cơ quan đại diện chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định. Hội đồng quản trị các Tổng công ty, lãnh đạo doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thẩm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo và kết quả tự đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.

3- Giao các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện chức năng giám sát theo nội dung quy định tại điểm a,b,c Khoản 3 Điều 6 “Giám sát của chủ sở hữu” của Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg thông qua các hình thức gián tiếp và trực tiếp các Tổng công ty, doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hàng năm, trên cơ sở các báo cáo tài chính thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại của các doanh nghiệp, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại của các Tổng công ty, các công ty độc lập trực thuộc (bao gồm cả các công ty cổ phần nhà nước nắm cổ phần chi phối) trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt và công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp, đề xuất khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Điều 16 của Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg.

Thủ trưởng các cơ quan chức năng trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người đại diện phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác có cổ phần, hoặc vốn góp chi phối của nhà nước phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, công đoàn cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức và thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Bộ trưởng giao Vụ Tài chính đôn đốc các đơn vị thực hiện và hàng quý, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Q. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 44/2004/CT-BNN triển khai Quyết định 271/2003/QĐ-TTg về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249