Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 02/04/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1985

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CẢI TIẾN CẤP PHÁT VỐN CHO XÍ NGHIỆP

Để thí điểm cải tiến quản lý kinh tế, nhằm từng bước xóa bỏ chế độ bao cấp, tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở chủ động sản xuất kinh doanh và tự chủ tài chánh – nhằm thúc đẩy các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu ích kinh tế, sử dụng vốn tiết kiệm và tăng nguồn tích lũy xã hội chủ nghĩa…

- Nhằm tạo tiền đề cho cơ quan Ngân hàng Nhà nước mở rộng công tác tín dụng phục vụ sản xuất và phân phối lưu thông, từng bước chuyển sang hạch toán kinh doanh tín dụng và ngân sách có điều kiện tập trung vốn để thực hiện 4 mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đề ra, trong phạm vi thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1.- Các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập thuộc các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, liên doanh và hợp doanh liên kết kinh tế (dưới đây gọi tắt là đơn vị cơ sở) thuộc quyền quản lý của quận Tân Bình và thuộc quyền quản lý của thành phố đóng trên địa bàn quận Tân Bình, được thí điểm cải tiến chế độ cấp phát vốn cho xí nghiệp như sau :

- Toàn bộ nhu cầu vốn lưu động (kể cả vốn trong định mức và ngoài định mức, kể cả phần vốn lưu động định mức thêm cho ngân sách cấp phát và vốn tín dụng) của các đơn vị cơ sở đều được vay vốn tín dụng ngắn hạn của cơ quan Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan Tài chánh không cấp phát thêm vốn lưu động định mức nữa. Số vốn lưu động định mức do ngân sách đã cấp trước đây thì đơn vị cơ sở vẫn hạch toán là vốn tự có như cũ và cơ quan ngân hàng sẽ trừ bớt số tự có này khi xét nhu cầu cho vay.

- Toàn bộ nhu cầu về vốn kiến thiết cơ bản trong kế hoạch và ngoài kế hoạch để đầu tư chiều sâu, để mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc tăng thêm năng lực sản xuất kinh doanh, để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hoặc mạng lưới phục vụ và thu mua… của đơn vị cơ sở đều được vay vốn tín dụng trung hạn hoặc dài hạn của cơ quan Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ không cấp phát khoản này nữa.

2.- Cơ quan Ngân hàng quận Tân Bình có trách nhiệm thực hiện việc cấp phát và cho vay vốn tín dụng đối với đơn vị cơ sở theo đúng quy định tại điều 1, theo tỉ lệ lãi suất hiện hành, đồng thời cải tiến thủ tục cấp phát cho vay vốn tín dụng được thuận tiện dễ dàng và nhanh chóng đối với đơn vị cơ sở.

3.- Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, Sở Tài chánh và cơ quan Ngân hàng thành phố có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và theo dõi việc thí điểm cải tiến này. Trong quá trình thực hiện thí điểm nếu có những trở ngại phải báo cáo kịp thời Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết.

4.- Chỉ thị này không áp dụng thi hành đối với các đơn vị cơ sở của Trung ương hoặc của các tỉnh, thành bạn hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình.

5.- Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UB ngày 02/04/1985 về việc thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.208

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!