Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hạn chế NK công nghệ, máy móc, thiết bị cũ

Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Cần ưu tiên nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị mới, tiên tiến phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt, khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường.

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, được áp dụng từ ngày 9/8/2013.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VIỆC NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP

Nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh là hoạt động cần thiết và thường xuyên của các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Thời gian qua, bên cạnh những doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt hoạt động này vẫn còn một số doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do một số doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu trong quá trình nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị; việc kiểm tra, giám sát, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị còn nhiều hạn chế.

Để tăng cường quản lý, kiểm soát có hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, nhất là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” đã được phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thương mại, chuyển giao công nghệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ... trong nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị phải bảo đảm phù hợp với nội dung yêu cầu quy định trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa quốc gia, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng trong từng thời kỳ, Quy hoạch phát triển ngành và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mức chất lượng hàng hóa của các dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trong hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số, tính năng kỹ thuật chủ yếu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi nhập khẩu.

4. Đối với công nghệ, máy móc, thiết bị thuộc các Hợp đồng EPC, nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì phải lập thành mục riêng hoặc Phụ lục của Hợp đồng EPC nội dung chuyến giao công nghệ, danh mục máy móc, thiết bị với các thông số kỹ thuật và tính năng theo yêu cầu, nguồn và xuất xứ của máy móc, thiết bị, năm sản xuất, tinh trạng cũ mới.

5. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm:

a) Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, cao phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt, khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường;

b) Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và hướng dẫn triển khai hoạt động này;

- Đề xuất các nội dung về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của máy móc, thiết bị cần có trong hồ sơ mời thầu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào quy định pháp luật về đấu thầu;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;

- Theo dõi tình hình thực hiện và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, bổ sung yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số và tính năng kỹ thuật chủ yếu để xem xét, thẩm tra trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Bổ sung nội dung về kiểm tra hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các dự án đầu tư của các doanh nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan tiến hành thẩm tra nội dung về công nghệ, danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong các dự án đầu tư của các doanh nghiệp;

- Thường xuyên cập nhật, công bố danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được.

c) Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương, ngăn chặn việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vi phạm các quy định của pháp luật;

- Tiến hành thống kê và định kỳ hàng năm thông báo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

đ) Các Bộ, ngành ban hành các quy định cụ thể để quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

e) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, chủ động trong việc hướng dẫn, đôn đốc và kiểm soát hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 17/CT-TTg

Hanoi, August 09, 2013

 

DIRECTIVE

ON STRENGTHENING MANAGEMENT AND CONTROL OVER THE IMPORT OF TECHNOLOGIES, MACHINERY AND EQUIPMENT BY ENTERPRISES

Import of technologies, machinery, equipment in serve of demand for production and trading is a necessary and regular operation of enterprises in all fields. Recently, beside enterprises organized the good implementation of this operation, but there are still some enterprises, including economy groups, state corporations which have imported machinery, equipment  that are old, obsolete, bad quality, fail to meet requirement of production and trading, causing increase of product cost, polluted environment, reducing the competition of enterprises. 

The main reason of the above status is the implementation improper with law on investment, biding of some enterprises during the course of import of technologies, machinery and equipment; the inspection, supervision, and mechanism of coordination among state management agencies in import of technologies, machinery and equipment are still limited much.

In order to strengthen the effective management and control, to rectify timely the activities of import of technologies, machinery and equipment by enterprises, especially, economic groups, state corporations in implementation of the Scheme “Restructuring state enterprises, focusing on economic groups, state corporations during 2011-2015” approved at the Decision No. 929/QD-TTg, dated July 17, 2012, the Prime Minister directs:

1. Enterprises must strictly comply with provisions of law on investment, biding, trade, technology transfer, product and goods quality… in import of technologies, machinery and equipment to create fixed assets for production and trading operation of enterprises.

2. The import of technologies, machinery and equipment must ensure the conformity with content of requirements stated in the national Strategy on goods export and import, national Strategy on science and technology development, planning on economic-social development of localities, regions in each period, planning on sector development and must meet technical requirements, level of goods quality of investment projects approved by competent agencies.

3. In dossier requesting for grant of investment certificate, dossier of investment project must have content of justifications for the technologies enclosed list of machinery, equipment expected to import with parameters, essential technical features and must be approved by competent authorities before import.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The import of machinery, equipment, technology chains must ensure:

a) Import only new machinery, equipment, technology chains; prioritize to import machinery, equipment with advanced, high technology level in conformity with the approved investment projects; encourage import of machinery, equipment with outstanding features regarding saving energy and natural resources, friendly with environment;

b) In necessary case, if having to import machinery, equipment, technology chains which have ever been used, they must meet requirements as guided by the Ministry of science and technology;

c) Not import machinery, equipment, technology chains which other countries have announced to remove due to obsolete technology, bad quality, causing polluted environment.

6. Organization of implementation:

a) The Ministry of science and technology shall:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant Ministries and sector in managing closely activities of import of machinery, equipment, technology chains which have ever been used, and guiding implementation of this operation;

- Propose contents about standards, technical requirements of machinery, equipment that need be included in the biding dossier to the Ministry of Planning and Investment for supplementing to provisions of law on biding.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant Ministries and sectors in inspecting, supervising import activities of technologies, machinery, equipment of enterprises as prescribed by current law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Ministry of Planning and Investment shall:

- Research, supplement the compulsory requirements in dossier of investment projects which must have content of justifications for the technologies enclosed list of machinery, equipment expected to import with parameters and essential technical features for consideration and verification in the course of granting the investment certificate. Supplement content on inspection over the import activities of technologies, machinery and equipment for investment projects of enterprises;

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of science and technology and relevant Ministries and sectors in verifying the content of technologies, list of machinery, equipment, technical chains in investment projects of enterprises;

- Regularly update and publish the list of machinery, equipment, technical chains which can be produced domestically.

c) The Ministry of Finance shall:

- Direct the General Customs Department to coordinate with the Ministry of science and technology and Ministries, sectors and localities in preventing import of technologies, machinery, equipment which have ever been used breaching provisions of law;

- Conduct statistics and annually notify the Ministry of science and technology about import of technologies, machinery, and equipment by enterprises, economic groups, and state corporations in order to sum up and report to the Prime Minister.

d) The Ministry of Industry and Trade shall expeditiously review, complete and submit to the Government to promulgate a Decree amending the Government’s Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006, detailing and guiding implementation of the Commercial Law on international purchases and sales of goods; and agency for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign parties.

dd) Ministries and sectors promulgate specific regulations to manage and control the import of technologies, machinery, and equipment under the assigned state management functions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.002

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130