Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 15/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 27/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2015/CT-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Trên cơ sở các quy định của Luật Hợp tác xã, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã (sau đây viết tắt là HTX) và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với HTX,... Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thvà các huyện, thị xã đã triển khai thực hiện Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tuy nhiên, việc tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành một số nội dung Luật HTX, sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi HTX của địa phương và triển khai thực hiện Luật vẫn còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT- TTg ngày 24/7/2015 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX "bảo đảm Luật HTX 2012 được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn"; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về HTX

Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành thay thế, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của địa phương phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính hiện hành của Trung ương về HTX.

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm:

Theo ngành, lĩnh vực quản lý phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát các quy định, hướng dẫn hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của HTX để điều chỉnh, bổ sung và xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện các thông tư liên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về các cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia hoạt động bình đẳng với các loại hình tổ chức kinh tế khác và phát triển bền vững.

b) SKế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh liên quan triển khai xây dựng các văn bản v rà soát, kiểm tra nội dung đăng ký HTX; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HTX và tổ chức thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ sau khi được ban hành.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản tchức thực hiện Nghị định của Chính phủ về HTX nông nghiệp sau khi được ban hành.

d) Sở Tài chính có trách nhiệm:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh để đi vào hoạt động, thực hiện chính sách tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đối với HTX ngay từ đầu năm 2016 theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành tỉnh liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật.

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản tchức thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực tín dụng sau khi được ban hành.

e) Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Phước sau khi Bộ Tài chính ban hành quy định bổ sung nhiệm vụ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật HTX liên quan tổ chức và hoạt động của HTX.

2. Tổ chức triển khai công tác học tập, tuyên truyền, phổ biến Luật HTX và xây dựng mô hình HTX

Tập trung tổ chức đợt học tập Luật HTX ở các cấp, trong khu vực kinh tế tập thể và nhân dân; triển khai thi hành Luật HTX để đưa nội dung Luật vào đời sống kinh tế tập thể, HTX trong toàn tỉnh và xây dựng các mô hình HTX, liên hiệp HTX để nhân rộng ở địa bàn huyện, thị xã cũng như toàn tỉnh.

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật HTX và các văn bản dưới Luật. Chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm thuộc lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý và nhân rộng các mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả.

b) Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành tỉnh liên quan tchức phát hành, phổ biến tài liệu tuyên truyền, tập huấn do Bộ, ngành Trung ương biên soạn; xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả.

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai Kế hoạch Tổ chức học tập Luật HTX trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên HTX. Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các mô hình HTX với các hình thức linh hoạt và phát động phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể, HTX.

c) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật vHTX thông qua các hình thức phù hợp.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng các hình thức thiết thực nhằm nâng cao sự hiểu biết, nhận thức của cán bộ và người dân về pháp luật kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX.

đ) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể:

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về HTX; vận động người dân tham gia HTX và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX.

3. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển HTX

Chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX kịp thời và bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả.

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm:

Theo nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án ưu đãi, hỗ trợ đối với HTX do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, liên hiệp HTX tham gia và hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh (Chương trình Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản thay thế Quy định chính sách khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP.

d) Sở Công Thương có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai xây dựng văn bản thay thế Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích HTX và tổ hợp tác trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường theo quy định mới của pháp luật.

đ) Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật HTX liên quan các chính sách, chương trình, đề án ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

Dựa vào điều kiện cụ thể của địa phương tiến hành cân đối và bố trí ngân sách địa phương tham gia chương trình hỗ trợ phát triển HTX, bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn và tạo điều kiện cho các HTX, liên hiệp HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát việc thi hành Luật HTX

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về HTX. Tham mưu biện pháp, hướng xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức và cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật; giải quyết và hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về HTX.

b) Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức lại, chuyển đổi các HTX trên địa bàn tỉnh theo Luật HTX xã đúng thời gian quy định và tiến hành xây dựng kế hoạch giải thể các HTX không hoạt động và hoạt động không hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật HTX.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân nhằm bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về HTX ở từng địa bàn và chỉ đạo công tác kiểm toán đối với HTX.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh:

Tham gia giám sát thi hành Luật HTX trên địa bàn.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể

a) Thủ trưởng các s, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm:

Theo lĩnh vực được giao quản lý thực hiện bố trí đủ cán bộ tham mưu, theo dõi, quản lý và giám sát hoạt động của HTX và tạo điều kiện cho các tchức kinh tế tập thể, HTX được tiếp cận với thị trường quốc tế, tuân thủ các hiệp định quốc tế giữa nước ta với các nước đcác HTX học tập kinh nghiệm và nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Btrí cán bộ chuyên môn, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về HTX; bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký liên hiệp HTX; chỉ đạo và thực hiện việc thông tin, báo cáo, theo dõi, giám sát thi hành Luật HTX và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, HTX.

- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát số liệu về HTX sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và phối hợp tham mưu công tác hợp tác quốc tế về phát triển HTX trên địa bàn tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; chỉ đạo bố trí đầy đủ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp mình, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký HTX và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX được tiếp cận với thị trường quốc tế để các tổ chức kinh tế tập thể học tập kinh nghiệm và nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nội dung Chỉ thị

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các s, ban, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Chỉ thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan khác; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân; được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.H
ĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng: KTN, KTTH;
- Báo Bình Phước (đăng báo);
- Trung tâm Tin học - Công báo (đăng Công báo);
- Lưu: VT(27NN26.10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209