Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tiếp tục tăng cường công tác triển khai Luật Hợp tác xã Thanh Hóa

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 21/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo; các ngành, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, tạo thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 954 hợp tác xã, trong đó giai đoạn 2013 - 2017 đã thành lập mới 161 hợp tác xã; hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã từng bước được nâng lên, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế chung của tỉnh; nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được hình thành, hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế của các thành viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, khó khăn; đó là: công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã còn bất cập; đến nay vẫn chưa hoàn thành việc chuyển đổi hợp tác xã theo quy định; quy mô sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã còn nhỏ lẻ, hiệu quả hoạt động còn thấp; việc liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã và giữa các hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác chưa nhiều, thiếu chặt chẽ, nên hiệu quả chưa cao; số lượng hợp tác xã được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước còn ít, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tín dụng, giao đất, cho thuê đất; năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; số lượng hợp tác xã mới được thành lập chưa nhiều; công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã chưa được thực hiện thường xuyên, kém hiệu quả...

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật Hợp tác xã năm 2012 và vai trò, lợi ích của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp theo từng đối tượng, với hình thức đa dạng, phong phú để việc tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả, đúng mục tiêu. Quan tâm bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ để thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của hợp tác xã trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình được phân công quản lý.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho các hợp tác xã theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Hợp tác xã; kịp thời phát hiện, kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dẫn xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Luật Hợp tác xã.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã và vai trò, lợi ích của hợp tác xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới. Tham mưu nhân rộng các mô hình sản xuất tốt, các điển hình tiên tiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý III năm 2018. Chủ trì, thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã; hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại hàng năm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình phát triển hợp tác xã để kịp thời tham mưu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hợp tác xã phát triển.

Triển khai xây dựng, hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển hợp tác xã kiểu mới liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh cho cộng đồng thành viên hợp tác xã, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Trung cấp nghề kỹ nghệ Thanh Hóa nhằm đào tạo nghề cho lao động và thành viên trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và kinh phí thực hiện Kế hoạch thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Tổng hợp tình hình nợ đọng của các hợp tác xã và đề xuất hướng giải quyết, tạo thuận lợi để hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh, phát triển ổn định.

5. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã trên địa bàn theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6. Sở Công Thương chủ trì, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã được tham gia chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và tiếp cận với chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ điện năng.

7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hỗ trợ và hướng dẫn các hợp tác xã trong việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các hợp tác xã.

8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý hợp tác xã tại các cơ quan nhà nước; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, đảm bảo an toàn, lành mạnh.

10. Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong các hợp tác xã theo quy định hiện hành của Nhà nước.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã phát triển. Chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã hoàn thành việc đăng ký lại, chuyển đổi theo quy định, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/10/2018. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện. Đẩy mạnh vận động, khuyến khích thành lập mới hợp tác xã trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp, phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 01 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động (ưu tiên phát triển các hợp tác xã toàn xã), tiến tới thực hiện mục tiêu mỗi xã phải có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động. Tổng hợp tình hình nợ đọng của các hợp tác xã trên địa bàn do mình quản lý và đề xuất hướng xử lý (nếu có), gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để tổng hợp.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với các cơ quan nhà nước tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn để đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; tăng cường hoạt động giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

13. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; thường xuyên cập nhật, dành thời lượng thỏa đáng để đưa tin về các hợp tác xã điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các ngành, địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng một lần, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 21/08/2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159