Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2003/CT-UB về thực hiện quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 12/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trương Văn Tiếp
Ngày ban hành: 04/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2003/CT-UB

Tân An, ngày 04 tháng 4 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2003/QĐ-TTG NGÀY 19/2/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Ngày 19/2/2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Nhà nước.

Để thực hiện nghiêm Quyết định nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Quyết định 27/2003/QĐ-TTg cho cán bộ lãnh đạo và cơ quan phụ trách công tác tổ chức-cán bộ của ngành, địa phương. Trên cơ sở đó có sự chỉ đạo, phân công tập thể hoặc cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể Quy chế này ở ngành mình, cấp mình.

2. Từ ngày 01/4/2003 trở đi việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện đúng theo qui định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, căn cứ Quyết định số 83/QĐ.TU ngày 04/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và Quyết định số 2434/QĐ.UB ngày 16/7/2001 của UBND tỉnh về việc phân cấp ký quyết định trong lĩnh vực quản lý cán bộ-công chức Nhà nước, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện-thị tiến hành đề nghị bổ nhiệm lại theo quy định tại điều 10 của Quy chế kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện-thị củng cố kiện toàn cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức-cán bộ của ngành mình, cấp mình, đảm bảo đủ năng lực thực hiện vai trò tham mưu trong công tác quản lý cán bộ với yêu cầu ngày càng cao, đặc biệt để thực hiện tốt Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tiến hành hoàn chỉnh qui hoạch cán bộ của ngành mình, cấp mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh) để triển khai thực hiện dúng theo Quy chế.

4. Giao Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, các vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- CT, PCT.
- Các Sở ngành, ban Đảng, Đoàn thể tỉnh.
- Sở Tư pháp (Phòng văn bản).
- UBND các huyện, thị.
- Chánh, Phó VP.
- NCUB (6b).
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Văn Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2003/CT-UB về thực hiện quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122