Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2003/CT-UB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 11/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 23/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH DAK LAK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2003/CT-UB

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 06 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP

Sau một thời gian thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp (dưới đây gọi tắt là Nghị định 61), công tác này đã có chuyển biến tích cực, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đi vào trật tự kỷ cương. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn còn trùng lặp, chồng chéo về nội dung giữa các cơ quan có chức năng hoặc tiến hành thanh tra, kiểm tra mà không có quyết định, tùy tiện kéo dài thời gian thanh tra, kiểm tra. Sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ. Vẫn còn tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, trục lợi, gây khó khăn phiền hà đối với doanh nghiệp. Vì vậy, ngày 11/9/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/2001/CT-TTg , về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (dưới đây gọi tắt là Chỉ thị 22).

Để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, để công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp thực sự nhằm mục đích hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả; tăng cường pháp chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 61, Chỉ thị 22, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quán triệt sâu sắc cho các lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình về quan điểm, mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra; chấm dứt sự lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình báo cáo cho UBND tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp loại bỏ sự trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Việc thanh tra, kiểm tra bất thường tại doanh nghiệp chỉ tiến hành khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi cơ quan Nhà nước cấp trên có thẩm quyền yêu cầu và phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 61: "Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có quyết định của thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không được tiến hành trùng lặp, không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm đối với một doanh nghiệp (trừ trường hợp bất thường); khi kết thúc việc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp phải có kết luận bằng văn bản về nội dung đã kiểm tra, thanh tra". Đối với những doanh nghiệp cần có sự thanh tra, kiểm tra về nhiều lĩnh vực thì thành lập đoàn liên ngành để giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra. Những cán bộ kiểm tra, thanh tra vi phạm pháp luật, gây tổn thất cho doanh nghiệp phải bồi thường cho doanh nghiệp và bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

2- Các doanh nghiệp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quy định của Luật doanh nghiệp, cần phân biệt rõ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp tự thanh tra, kiểm tra. Doanh nghiệp được quyền sử dụng văn bản kết luận của Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã làm trong năm như một cơ sở pháp lý để đề nghị cơ quan ra quyết định thanh tra, kiểm tra rút những nội dung đã thanh tra, kiểm tra.

3- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo việc củng cố, chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế, An ninh kinh tế, An ninh văn hóa, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Các lực lượng này cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động của mình. Việc kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc tiếp cận các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của doanh nghiệp chỉ thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 61. Chấm dứt tình trạng kiểm tra doanh nghiệp không có quyết định, tránh việc hình sự hóa các quan hệ hành chính, dân sự, kinh tế. Thủ trưởng cơ quan Công an chịu trách nhiệm về những vi phạm trong công tác kiểm tra của lực lượng Công an do mình trực tiếp phụ trách.

4- Giám đốc Sở Thương mại & du lịch chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, không tùy tiện kiểm tra doanh nghiệp về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khác.

5- Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương, tránh trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; tổng hợp đánh giá tình hình, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

6- Hàng năm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Luật Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp mới được thành lập trên địa bàn tỉnh.

7- Giám đốc Sở Tư pháp có biện pháp tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp để các doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 02/2002/CT-UB, ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Dăk Lăk về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- TT T.ủy (B/cáo),
- TT HĐND tỉnh (B/cáo),
- CT.PCT HĐND&UBND tỉnh,
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị ở tỉnh,
- Các ban HĐND tỉnh,
- VP Tỉnh ủy, các ban thuộc Tỉnh ủy,
- Chánh, Phó chánh VP HĐND&UBND tỉnh,
- Các sở, ngành cấp tỉnh,
- HĐND, UBND các huyện, thành phố,
- Công an tỉnh,
- Các bộ phận NCVP, HĐND&UBND tỉnh,
- Lưu VT-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DĂK LĂK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2003/CT-UB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253