Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp Thanh Hóa

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 22/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

CHỈ THỊ

CA CH TCH UBND TỈNH V CHN CHNH HOT ĐNG THANH TRA, KIM TRA ĐI VI DOANH NGHIP TRÊN ĐA BÀN TNH

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyến bin tích cực, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã giúp doanh nghiệp chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra của các cơ quan chức năng còn xảy ra tình trạng trùng lắp, chồng chéo; một số sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại nhiều doanh nghiệp trong năm. Cá biệt có trường hợp lãnh đạo cấp phòng của sở ký văn bản, giy giới thiệu cho công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ của phòng đến kiểm tra doanh nghiệp, không kết luận, sai quy định, gây nhũng nhiễu, phiền hà. Sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ, thời gian kiểm tra còn kéo dài, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra và kết luận thanh tra, kiểm tra chưa rõ ràng...

Đkhắc phục, chấn chỉnh tình trạng nêu trên trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong sở, ngành và địa phương đnâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; có biện pháp cụ thể để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhằm tháo gkhó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

b) Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải căn cứ nguy vi phạm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, căn cứ kết quả phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí yêu cầu phải tăng cường thanh tra, kiểm tra (xếp theo loại A, B, C, D). Đối với doanh nghiệp có nguy vi phạm cao (xếp loại D) thì thanh tra 01 lần/năm; các doanh nghiệp khác nguy cơ thấp hơn thì thanh tra, kiểm tra ít hơn.

Việc phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm phải căn cứ kế hoạch thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố phải xác định rõ nội dung, số lượng, tên, địa chỉ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để xử lý chồng chéo. Khi Thanh tra tỉnh văn bản xử chồng chéo mới phê duyệt kế hoạch thanh tra; không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

c) Chỉ đạo các cuộc thanh tra, kiểm tra phải đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Nội dung thanh tra, kiểm tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao. Nếu trong sở, ngành có nhiều nội dung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực đthực hiện chức năng quản lý nhà nước thì Giám đốc sở chỉ thành lập một Đoàn thanh tra, kiểm tra chung; không để mỗi lĩnh vực thành lập một đoàn thanh tra, kiểm tra, mỗi phòng thành lập một đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc tự ý đến doanh nghiệp kiểm tra; không tăng số cuộc thanh tra, kiểm tra; rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp; đảm bảo tính kế thừa kết quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị; không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp; ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra đúng quy định.

d) Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật: chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, sau thanh tra, kiểm tra phải có kết luận xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và việc xử lý tổ chức, cá nhân liên quan. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra phải chịu trách nhiệm về căn cứ ra quyết định thanh tra, kiểm tra. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phái chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra, kiểm tra. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

2. Thanh tra tỉnh

Thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch hàng năm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; rút ngắn thời gian thanh tra tại doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cấp huyện xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp; đối với các doanh nghiệp cn thanh tra, kiểm tra về nhiều lĩnh vực, nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị thì phải phối hợp để tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành nhằm giảm bt số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tránh việc nhiều đoàn cùng vào thanh tra, kiểm tra tại một doanh nghiệp trong cùng một năm.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Trường hp phát hiện có sự chồng chéo giữa các sở, ngành, cấp huyện thì yêu cầu các đơn vị dng thanh tra, kiểm tra, nếu không thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

Hàng tháng, yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện gi dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp về Thanh tra tnh để theo dõi, tng hp, xử lý chồng chéo, trùng lặp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và mời đại diện Văn phòng VCCI tại Thanh Hóa, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp.

3. Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh

- Rà soát, điều chỉnh, xử lý các trường hợp trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp theo đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt hoặc thanh tra, kiểm tra theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kết thúc việc thanh tra, kiểm tra đều phải có biên bản, kết luận. Không để lãnh đạo các phòng chuyên môn ký văn bản hoặc Giấy gii thiệu cho cán bộ, chiến sỹ đến kiểm tra doanh nghiệp khi chưa có quyết định của Giám đốc.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lặp và tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Đối với các đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc phải báo cáo kịp thời lên Chủ tịch UBND tỉnh để chấn chỉnh, xử lý và xem xét việc thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph (để b/cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để b/cáo);
-
Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thưng trực HĐND tỉnh (b/cáo);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng VCCI tại Thanh Hóa;
- Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 22/06/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.665

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102