Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/CT-NH5 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 24/07/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-NH5

Hà Nội, Ngày 24 tháng 7 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC SỬ LÝ KHÓ KHÓ KHĂN VÀ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA HTX TÍN DỤNG Ở NÔNG THÔN THEO PHÁP LỆNH VÀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH QUỸ TÍN DỤNG MỚI

Trong gần 3 năm thực hiện các Pháp lệnh về ngân hàng, toàn ngành đã triển khai tích cực các giải pháp xử lý khó khăn và điều chỉnh hoạt động của HTX tín dụng, đã thu được những kết quả quan trọng. Đến cuối tháng 6-1993, các HTX tín dụng ở nông thôn trong cả nước đã thu hồi được 65 tỷ đồng trong tổng số nợ phải thu 95 tỷ, chiếm 68,4% và chả cho dân 60 tỷ đồng, chiếm 60 % tổng số tiền gửi của dân cư. Trên 6000 HTX tín dụng không đủ điều kiện điều chỉnh đã tập trung xử lý tồn đọng, không tiếp tục hoạt động như trước, trong số này có trên 2000 HTX tín dụng đã được thành lý giải thể. Có 62 HTX tín dụng và 10 ngân hàng cổ phần nông thôn được điều chỉnh từ gần 100 HTX tín dụng ở nông thôn được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép, bước đầu phát huy tác dụng tốt. Một số địa phương kiên quyết thực hiện các biện pháp thu nợ đã xử lý xong về cơ bản các khoản nợ dân, tạo thuận lợi cho việc tổ chức lại HTX tín dụng theo Pháp lệnh.Tuy nhiên những khó khăn và tồn đọng còn phải xử lý đối với HTX tín dụng là rất nặng nề, đang là chở ngại chính đối với việc tổ chức lại HTX tín dụng theo Pháp lệnh và triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng ở nông thôn trong điều kiện mới.

Để tiếp tục thực hiện các Pháp lệnh về ngân hàng và triển khai Nghị quyết và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn cùng với việc thực hiện tốt thí điểm xây dựng quỹ tín dụng theo mô hình mới ở những nơi được lựa chọn, toàn ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc tiếp tục xử lý khó khăn, điều chỉnh hoạt động, xúc tiến việc tổ chức lại HTX tín dụng ở nông thôn theo Pháp lệnh.

Thống đốc ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số vấn đề sau đây;

1- Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 313/CT ngày 1-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về "xử lý tình hình khó khăn của các tổ chức tín dụng ngoài Ngân hàng" chỉ thị số 185/NH-CT ngày 10-10-1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước " Việc tiếp tục góp phần xử lý những tồn đọng cũ và hướng dẫn điều chỉnh hoạt động theo Pháp lệnh đối với các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh" đối với quỹ tín dụng ở đô thị và HTX tín dụng ở nông thôn : áp dụng các biện pháp kiên quyết thu hồi nợ để có tiền trả cho dân. Từng địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể có thể khai thác nguồn vốn khác tại xã theo nguyên tắc là phải hoàn trả HTX tín dụng có tiền trả cho dân. 2- Các HTX tín dụng ở nông thôn chưa điều chỉnh hoặc đang điều chỉnh tổ chức hoạt động điều hành tổ chức và hoạt động theo Pháp lệnh, nay có thể theo các hướng sau:

2.1- Tiếp tục điều chỉnh theo Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính

2.2- Những nơi đã giải thể HTX tín dụng cũ thì tổ chức; HTX tín dụng mới trên cơ sở những quy định của Pháp lệnh.

2.3- Điều chỉnh theo mô hình Quỹ tín dụng nhân dân, nếu địa phương được ban chỉ đạo Trung ương chọn làm thí điểm.2.4- Điều chỉnh,hợp nhất hoặc sát nhập từ 1 hoặc nhiều hợp tác xã tín dụng cũ thành Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn.

2.5- Việc xây dựng lại hợp tác xã tín dụng phải quán triệt nguyên tắc tự nguyện tự chịu trách nhiệm, trên cơ sở tuyên truyền hướng dẫn, vận động quần chúng, chánh gò ép.

2.6- Những nơi được chọn làm thí điểm mô hình Quỹ tín dụng nhân dân sẽ triển khai theo kế hoạch của Ban lãnh đạo.

3- Riêng đối với quỹ tín dụng ở đô thị trên cơ sở tiếp tục xử lý các tồn đọng, tiến hành thanh lý giải thể những Quỹ tín dụng đã hoàn thành việc chi trả cho dân.

Những quỹ tín dụng còn hoạt động phải tự điều chỉnh bằng việc hợp nhất hoặc huy động thêm cổ phần để trở thành ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định hiện hành: Từ năm 1994 phải quên quyết sắp xếp và chỉ tồn tại những tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo đúng Pháp lệnh.

4 - Cần tăng cường chất lượng và số lượng cán bộ chỉ đạo HTX tín dụng Chi nhánh gân hành Nhà nước tỉnh, thành phố Căn cứ khối lượng công việc và địa bàn hoạt động.Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh,thành phố có tờ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cho thành lập Phòng quản lý các tổ chức tín dụng trong cơ cấu tổ chức của chi nhánh .

5 - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố xây dựng đề án triển khai thực hiện các vấn đề nói trên, có phân ra từng loại HTX tín dụng theo hướng giải quyết nếu tại các điểm 2 và 3 trên đây, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố để xin ý kiến chỉ đạo; phấn đấu đến cuối năm 1993 xử lý được về cơ bản các vấn đề: thu hồi nợ trả tiền gửi cho dân và thanh lý giải thể các HTX tín dụng và ngừng hoạt động để có điều kiện tổ chức lại HTX tín dụng theo Pháp lệnh. Trong quá trình thực hiện, nếu cá điểm nào còn vướng mắc, cần phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ các đinh chế tài chính) để nghiên cứu giải quyết.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-NH5 ngày 24/07/1993 về tiếp tục xử lý khó khó khăn và điều chỉnh hoạt động của Hợp tác xã tín dụng ở nông thôn theo Pháp lệnh và thực hiện thí điểm mô hình Quỹ tín dụng mới do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!