Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm chủ sở hữu và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quí
Ngày ban hành: 03/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON T
UM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP

Trong thời gian qua, các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và kiểm soát viên đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp do Ủy ban nhân cấp tỉnh làm chủ sở hữu và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2014, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người được cấp có thẩm quyền cử làm đại diện chủ sở hữu và kiểm soát viên tại doanh nghiệp thực hiện tốt các công việc sau:

1. Quán triệt và thực hiện tốt Luật doanh nghiệp năm 2014; hệ thống, cập nhật đầy đủ các quy định của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương về doanh nghiệp nhà nước đang còn hiệu lực thi hành để tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

2. Sở Nội vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, thực hiện công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với viên chức lãnh đạo quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch, kiểm soát viên, giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng) theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; theo dõi, nhận xét, đánh giá viên chức lãnh đạo quản lý và cập nhật, lưu trữ hồ sơ hằng năm theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ ở công ty.

- Chủ trì, phối hợp với Sở ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Rà soát, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (nếu không còn phù hợp); tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công ty lập chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, danh mục các dự án đầu tư hàng năm; tổ chức thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì:

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trước khi Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính năm, phân phối hợp nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

- Giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết (nếu có) của công ty.

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua bán tài sản của công ty theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước để tiếp nhận tiền lương, thù lao, tiền thưởng của kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại công ty. Việc quản lý, chi trả, quyết toán và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lương của viên chức lãnh đạo quản lý công ty theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Kiểm tra định kỳ hàng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty.

6. Viên chức lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của kiểm soát viên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (kết hợp trong báo cáo công tác của cơ quan, đơn vị ) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
-
Thưng trực HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Các sở, ban, ngành thuộc UBND tnh;
- U
BND các huyện, thành ph;
-
Các Cty TNHH MTV thuộc tnh;
-
VPUB: + Chánh, các PCVP,
+ Các Phòng: TH, KTTH, KTN, VX, NC;
-
Lưu: Văn thư, TH3.

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm chủ sở hữu và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211