Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THEO TINH THẦN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết số 35/NQ-CP); Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (Chỉ thị số 26/CT-TTg); Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp (Chỉ thị số 19/CT-UBND), thành phố Hải Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp. Chỉ snăng lực cnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 đã vươn lên vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố, đứng vị trí thứ 2/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, đạt 65,15 điểm, tăng 5,05 điểm và tăng 12 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP , Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-UBND vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định, chưa thực sự tạo sự đột phá để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhiều Sở, ngành, địa phương chưa chú trọng công tác giải quyết kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp.

Để tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ- CP, Chỉ thị s26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT- UBND trong năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Chỉ thị số 19/CT- UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

b. Đổi mới, nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và kịp thời kiện toàn người đại diện làm đầu mối phụ trách trả lời kiến nghị doanh nghiệp.

c. Khẩn trương rà soát các kiến nghị còn tồn đọng, chủ động tổ chức đối thoại doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền được giao, trường hp phát hiện những bất cập trong quy định pháp luật cần kịp thời đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền; công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp.

d. Thường xuyên cập nhật các thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp tại đơn vị, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

e. Các Sở, ngành, địa phương chưa có chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử phải khẩn trương thực hiện ngay trong tháng 4/2018.

g. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng.

h. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, mức độ 4.

2. Sở Nội vụ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp để tăng cường năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng các đề án đã được giao tại Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020.

5. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

- Khn trương thành lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các vướng mc, khó khăn của doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt mục Hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

- Rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên mục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, đảm bảo phù hợp với Quy chế tổ chức tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời liên kết, tích hợp với Hệ thống thông tin trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

6. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng cường hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, đẩy mạnh phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, góp phần vào phát triển chung kinh tế - xã hội của thành phố.

7. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này cùng với báo cáo theo Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 05 tháng 12, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM, DL
TP;
- VCCI Hải Phòng, LMHTX&DN TP, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo AN
HP, Cổng thông tin điện tử TP;
- C,PVP;
- Phòng: TCNS, KTGSTĐKT;
- Các CV UBND TP;
- Lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA Ý KIẾN

STT

TÊN ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Sở Tài chính

 

2

Sở Ngoi vụ

Nhất trí

3

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP

Nhất trí

4

Sở Y tế

Nhất trí

5

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

Nhất trí

6

Sở Công Thương

Nhất trí

7

Ủy ban nhân dân Quận Lê Chân

 

8

Ủy ban nhân dân huyn Cát Hi

Nhất trí

9

Ủy ban nhân dân huyện An Lão

Nhất trí

10

Ủy ban nhân dân huyện An Dương

Nhất trí

11

Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh

Nhất trí

12

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng

Nhất trí

13

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thy

Nhất trí

14

Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn

Nhất trí

15

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên

Nhất trí

16

Liên minh HTX và DN TP

Nhất trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144