Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2008/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2008/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Hiện nay, hoạt động toàn ngành ngân hàng thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9 năm 2008 cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế và hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ đối với nền kinh tế, thị trường tài chính thế giới và khả năng tác động đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam để chủ động thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

2. Xây dựng phương án hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế với lãi suất hợp lý, đồng thời phải đảm bảo khả năng thanh toán cho các nhu cầu chi trả, nhất là dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2009.

3. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; trong đó, tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại các khoản cho vay kinh doanh bất động sản để có giải pháp phù hợp đối với từng đối tượng vay vốn; tiếp tục tăng tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, các dự án trọng điểm quốc gia, các nhu cầu vốn sản xuất có hiệu quả, chú trọng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mà các khoản cho vay đó đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối vốn của tổ chức tín dụng.

4. Chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN, Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày 06/9/2005 ban hành Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

5. Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, chuyển tiền, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

6. Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc về hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét giải quyết; thực hiện việc cung cấp thông tin và báo cáo về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo đúng thời hạn và đảm bảo chính xác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

c) Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Vụ liên quan kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tuần theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm b Khoản 7;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban L
ãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
--------------------------

No. 05/2008/CT-NHNN

Hanoi, October 9, 2008

 

DIRECTIVE

ON SEVERAL MEASURES OF ENSURING THE PRUDENTIAL, EFFECTIVE OPERATION OF CREDIT INSTITUTIONS

Currently, the entire banking industry is operating in accordance with the Government's policy on restraining inflation, stabilizing macro-economy, ensuring social security and sustainable growth. However, since the middle of September 2008, development of the financial, credit crisis in the United States has become complicated, causing certain effect to the economy and operation of Vietnam's credit institutions. In order to ensure the prudential, effective operation in the final months of the year 2008 and early 2009, Governor of the State Bank requires credit institutions to implement some of following measures:

1. To closely follow up changes and forecast effects of the financial, credit crisis in the United States on the world economy and financial market and possible impacts on the economy, monetary market and banking activity in Vietnam for actively taking measures for prevention from potential risks.

2. To set up operation and business plan, to continue intensifying the capital mobilization and credit growth for the economy at the reasonable interest rates, at the same time, to ensure the payment capacity for spending demands, especially in 2009 Western New Year and New Year Festival.

3. To closely control credit qualify; in which, to carry out the analysis, assessment, classification of real estate loans for working out solutions suitable with each borrower; to continue increasing credit extension for area of exportation, rural agriculture, national key projects, demands for efficient production capital, to pay attention to expanding the provision of loans to small and medium sized enterprises, provided that those loans can satisfy conditions as provided for by applicable laws and ability of capital balance of credit institutions

4. To correctly comply with provisions on prudential ratios in operation of credit institutions in the Decision No. 457/2005/QD-NHNN dated 19 April 2005 of Governor of the State Bank and the Decision No. 03/2007/QD-NHNN dated 19 January 2007 of Governor of the State Bank on the amendment, supplement of several articles of the Regulation on prudential ratios in operation of credit institutions, issued in conjunction with the Decision No. 457/2005/QD-NHNN, Decision No. 1328/2005/QD-NHNN dated 6 September 2005 on the issuance of the Regulation on prudential ratios in operation of local People's Credit Funds and other related legal documents.

5. To check, correct and complete internal processes on credit activity, monetary and foreign exchange trading, payment, money remittance, information technology application in line with related provisions of applicable laws. To assess potential risks in each operation process for immediately implementing risk settlement and preventive measures.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Organization of implementation:

a. This Directive shall be effective after 15 days since its publication in Official Gazette.

b. Director of Administrative Department, Director of Monetary Policy Department and Heads of units of the State Bank, Managers of State Bank branches in provinces, cities under the central Government's management; Board of Directors and General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for implementation of this Directive.

c. Administrative Department shall take the lead and coordinate with related Departments to examine and speed up the implementation of this Directive, to follow up and summarize implementation results, on weekly basis, for reporting to the State Bank's Governor.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY DIRECTOR
Tran Minh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN ngày 09/10/2008 về biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.454

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!