Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước góp ý kiến bằng văn bản cho các dự thảo: Nghị định thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước; Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư trong sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty nhà nước và gửi về Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trước ngày 15 tháng 02 năm 2002.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan và địa phương tại hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, để hoàn chỉnh các văn bản nêu trên trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02 năm 2002. Riêng đối với việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cần thể hiện được các nội dung sau:

- Trước mắt, vẫn áp dụng việc cho thuê và giao đất cho doanh nghiệp sử dụng theo các quy định hiện hành. Đối với những vị trí thuận lợi có giá trị sinh lợi cao cần tính lại giá cho thuê cho phù hợp. Chỉ tổ chức thí điểm việc đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.

- Về cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: không chỉ áp dụng biện pháp hành chính, mà cần có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và sự trợ giúp của tổ chức công đoàn để người lao động nghèo giữ được cổ phần, gắn bó với doanh nghiệp.

- Nghiên cứu việc sử dụng một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo nguyên tắc kết hợp hài hoà 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động để hình thành cổ phần không chia cho người lao động nhưng được hưởng cổ tức.

- Cần quy định rõ, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, nếu Nhà nước giữ từ 51% cổ phần trở lên thì vẫn là doanh nghiệp nhà nước, nếu là thành viên của Tổng công ty nhà nước thì vẫn duy trì là thành viên của Tổng công ty nhà nước.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ khẩn trương chuẩn bị và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án liên quan đến sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nhiệm vụ và thời hạn được giao tại Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, trong tháng 02 năm 2002 có hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 180/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các Tổng công ty có 100% vốn nhà nước đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Trong quý I năm 2002 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn và nhân sự cụ thể của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước.

3. Các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty nhà nước:

- Quán triệt đầy đủ Nghị quyết Trung ương 3 trong lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc.

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp để thông qua cấp ủy và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 4 năm 2002.

4. Về thí điểm các mô hình tổ chức quản lý mới:

Các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty nhà nước lựa chọn một số doanh nghiệp để chỉ đạo điểm chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Cuối năm 2002 sơ kết, đánh giá kết quả để triển khai thực hiện cho tất cả các doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thống nhất với các Bộ, các địa phương và Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ quyết định số doanh nghiệp cần tiến hành thí điểm thực hiện hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Sau khi sơ kết việc thực hiện thí điểm, tất cả các Tổng công ty nhà nước đủ điều kiện duy trì là Tổng công ty sẽ được tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như tinh thần Nghị quyết Đại hội IX.

Thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh dầu khí, viễn thông, điện lực, xây dựng.

Kết thúc việc thí điểm mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là một người. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố có Tổng công ty nhà nước kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo Nghị quyết Trung ương 3.

5. Các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty 91 kiện toàn ngay Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty để giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của đơn vị mình.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 04/2002/CT-TTg

Hanoi, February 08, 2002

 

DIRECTIVE

ON CONTINUING THE STRUCTURING, RENEWAL, DEVELOPMENT AND RAISING OF THE EFFICIENCY OF STATE ENTERPRISES

With a view to implementing the Resolution of the 3rd plenum of the Party Central Committee, IXth Congress, on continuing the structuring, renewal, development and raising of the efficiency of State enterprises; and the Governments program of action for implementation of this Resolution, the Prime Minister hereby instructs:

1. The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, and State corporations shall give their written comments on the drafts of: a decree replacing Decree No. 44/1998/ND-CP on transforming State enterprises into joint-stock companies; a decree on management and handling of debts owed by State enterprises; a decree on policies towards female laborers who become redundant as a result of the structuring and raising of the efficiency of State enterprises; a decision of the Prime Minister on criteria for and classification list of State enterprises and State corporations, and send them to the Steering Committee for Enterprise Renewal and Development before February 15, 2002.

The Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall receive opinions contributed by the agencies and localities at the national conference on the implementation of the Resolution of the 3rd plenum of the Party Central Committee, IXth Congress, so as to finalize the aforesaid documents before submitting them to the Government and the Prime Minister for promulgation in February 2002. Particularly for the equitization of State enterprises, the Ministry of Finance should express the following contents:

- For the immediate future, the lease and assignment of land to enterprises for use shall still comply with current regulations. For land located at convenient positions capable of yielding big profits, rent rates shall be re-calculated appropriately. The inclusion of the value of land use right into the value of to be-equitized enterprises shall be only effected on an experimental basis.

- Regarding the equities sold at preferential prices to laborers working in the enterprises: Not only the administrative measures shall be applied but also the leadership of the Party organizations and the support of trade unions shall be also required to help poor laborers keep their equities and feel attached to their enterprises.

- To study the use of a portion of the State capital at enterprises on the principle of harmonious combination of the three interests of the State, the enterprise and the laborers, for forming stocks which shall not be divided to laborers who, however, shall enjoy dividends therefrom.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Ministries of: Planning and Investment; Finance; Labor, War Invalids and Social Affairs; Construction, and the Government Commission for Organization and Personnel shall expeditiously prepare and submit to the Government and the Prime Minister the schemes related to the structuring, renewal, development and raising of the efficiency of State enterprises according to their assigned tasks and deadlines specified in the Prime Ministers Decision No. 183/2001/QD-TTg of November 20, 2001 on the Governments program of action for implementation of the Resolution of the 3rd plenum of the Party Central Committee of the XIth Congress.

The Government Commission for Organization and Personnel shall, within February 2002, guide the implementation of the Prime Ministers Decision No. 180/2001/QD-TTg of November 16, 2001 on the posts of deputy general director, chief accountant and director of the Corporations member units having 100% of State-owned capital, ensuring the principle of Party leadership over the personnel work. In the first quarter of 2002, they shall report to the Prime Minister on the strengthening of the Managing Boards and the concrete nomination of their personnel as well as the general directors of State corporations.

3. The ministries, localities and State corporations shall:

- Make their leadership and attached units fully grasp the Resolution of the 3rd plenum of the Party Central Committee.

- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, and the chairmen of the Managing Boards of Corporations 91 shall have to elaborate schemes on structuring, renewing and developing enterprises, report them to the concerned Party committees for adoption, then submit them to the Prime Minister for approval before April 30, 2002.

4. On the experimentation of new models of managerial organization:

The ministries, branches, localities and State corporations shall select a number of enterprises and direct their experimental transformation into one-member limited liability companies. They shall by the end of 2002 preliminarily review and evaluate the results thereof for application to all enterprises.

The Steering Committee for Enterprise Renewal and Development shall reach agreement with the ministries, localities and corporations before submitting to the Prime Minister for decision the necessary number of enterprises to operate after the parent company - affiliate company model on an experimental basis.

After the preliminary review of the experimental implementation, all State corporations which meet fully the conditions for being corporations shall be organized and operate after the parent company - affiliate company model in the spirit of the Resolution of the IXth Congress.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Upon termination of the experimentation of the model of Managing Board chairman and general director being one person, the Government Commission for Organization and Personnel, the ministers, and the presidents of the Peoples Committees of the cities where exist State corporations shall strengthen the Managing Board apparatus and the general director post in line with the Resolution of the 3rd plenum of the Party Central Committee.

5. The ministries, branches, localities, and Corporations 91 shall consolidate immediately their respective Committees for Enterprise Renewal and Development which shall assist their leaderships in elaborating, guiding and supervising the implementation of the schemes on the structuring, renewal, development and raising of the efficiency of State enterprises in their units.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the Managing Boards of State corporations shall have to implement this Directive.

The Steering Committee for Enterprise Renewal and Development shall have to urge, supervise and periodically report to the Prime Minister on the implementation of this Directive.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2002/CT-TTg ngày 08/02/2002 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.618

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!