Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm thu thập những thông tin cơ bản về các cơ sở, lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, về doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương làm căn cứ cho việc hoạch định chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở cho chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong những năm tiếp theo.

Để công tác Tổng điều tra kinh tế (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả tốt, đảm báo đúng thời gian quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

1. Cục Thống kê - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Tổng điều tra cụ thể, chu đáo; triển khai chặt chẽ tất cả các khâu từ chuẩn bị, tập huấn, điều tra thu thập, tổng hợp đến báo cáo kết quả Tổng điều tra đảm bảo đúng nội dung tiến độ và yêu cầu của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quán triệt đầy đủ chủ trương; tổ chức thực hiện điều tra, báo cáo kết quả ở đơn vị mình quản lý theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra.

3. Cục thống kê tỉnh phối hợp Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin, phổ biến tinh thần nội dung cuộc Tổng điều tra để các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính sự nghiệp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc Tổng điều tra.

5. Các doanh nghiệp, các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan Đảng, Nhà nước đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, các cơ sở tôn giáo (có tư cách pháp nhân), có trách nhiệm kê khai phải ghi đúng, đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu trong phiếu điều tra gửi đến địa chỉ theo yêu cầu của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tính đúng thời gian quy định.

6. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động trên địa điểm được xác định, có trách nhiệm trả lời đầy đủ các câu hỏi tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên lập phiếu điều tra về hoạt động của mình.

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận
- BCĐ-TĐTKTTW (b/c);
- TT tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT TTr UBND tỉnh;
- CVP, PVP TH UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


339
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37