Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 210/1998/QD-TTg of October 27, 1998 on the experi-mental application of a number of policies on development of Moc Bai border-gate economic area, Tay Ninh province

Số hiệu: 210/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 210/1998/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI TỈNH TÂY NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại công văn số 975/TT-UB ngày 19 tháng 8 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với diện tích 21.292 ha; trong đó diện tích đô thị khoảng 1000 ha bao gồm địa phận hành chính của các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu và các xã Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được ưu tiên phát triển các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch, các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản, sản xuất hàng tiêu dùng và gia công phục vụ xuất khẩu theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Điều 3. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Điều 4. Việc quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng điều hoà, phối hợp các tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động kinh tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và phân công, phân cấp quyền hạn, trách nhiệm thích hợp cho Uỷ ban nhân dân các huyện Bến Cầu và Trảng Bàng.

Điều 5. Tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các hình thức phù hợp với pháp luật và huy động tham gia lao động công ích để xây dựng các công trình hạ tầng cần thiết và các cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để thúc đẩy quá trình xây dựng hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được thành lập Công ty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng là một doanh nghiệp nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Điều 6.

1. Trong thời gian từ 1999 đến 2002, mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho xây dựng kết cấu hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quy hoạch được duyệt không dưới 50% tổng số thu thuế xuất, nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Mức vốn đầu tư và danh mục các công trình hạ tầng được đầu tư riêng từ vốn ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được ký quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản nhóm B, C trên cơ sở thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có ý kiến tham gia của Bộ Quốc phòng để bảo đảm an ninh quốc phòng và quản lý biên giới khu vực cửa khẩu. Đối với việc sử dụng nguồn vốn nói tại khoản 1 Điều này cho các dự án đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để bố trí vốn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Điều 7. Thực hiện đa dạng hoá các hình thức sản xuất kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Việc cấp giấy phép và đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế một cửa.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được cấp giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty.

Điều 8. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước được khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo quy chế hiện hành còn được hưởng:

1. Chủ đầu tư trong nước và chủ đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được giảm 50% tiền thuê đất so với khung giá hiện hành của Nhà nước đã áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

2. Chủ đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

Điều 9. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được xét cấp giấy phép đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có mức vốn không vượt quá 5 triệu USD.

Điều 10. Đất, nhà xưởng đã thuê hoặc mua trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa sử dụng vào mục đích đã ghi trong giấy phép đầu tư, khi có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng phải thoả thuận lại và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11. Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép đầu tư, kinh doanh, sau khi được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận, doanh nghiệp có thể chuyển nhượng tài sản của mình đã xây dựng trên đất thuê hoặc tài sản lắp đặt trong nhà xưởng cho các nhà đầu tư khác phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Bên được chuyển nhượng có quyền và trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng mà bên chuyển nhượng đã ký kết với các đối tác.

Điều 12. Hoạt động thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm:

1. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, Kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chợ cửa khẩu, gia công xuất khẩu, bảo quản, ngân hàng, thông tin liên lạc, văn phòng đại diện và các chi nhánh của các công ty trong nước và nước ngoài. Các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên phải tuân thủ những quy định sau:

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định hiện hành của pháp luật, có trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm xuất, nhập khẩu). Việc kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng Nhà nước bằng hạn ngạch và các mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu có chỉ tiêu điều kiện thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo chỉ dẫn của Bộ Thương mại.

- Hàng hoá nước ngoài tạm nhập vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài khi chưa tái xuất phải gửi vào Kho ngoại quan, khi xuất sang nước khác phải làm thủ tục tái xuất. Trường hợp nhập vào thị trường trong nước thì chủ hàng phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu hàng hoá gửi vào Kho ngoại quan tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài không tiếp tục chuyển đi được thì phải chuyển trả lại nơi xuất xứ theo các quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ Thương mại hướng dẫn và uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp nước ngoài thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, cho phép các doanh nghiệp được tổ chức hội chợ triển lãm hàng hoá quốc tế trong Khu kinh tế cửa khẩu theo sự hướng dẫn của Bộ Thương mại.

2. Các hoạt động sản xuất: lắp ráp, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất hàng tiêu dùng, gia công hàng xuất khẩu phải tuân thủ các quy định sau:

- Các doanh nghiệp, chi nhánh, đại diện các công ty thuộc các thành phần kinh tế trong nước được thành lập theo quy định của pháp luật, có văn phòng đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài được sản xuất các mặt hàng phục vụ dân sinh; được xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá.

- Nguyên liệu, vật tư nhập vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc hàng thay thế hàng nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu và sẽ được hoàn thuế nhập khẩu khi xuất khẩu sản phẩm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 13. Quản lý xuất, nhập cảnh.

1. Công dân Campuchia cư trú tại các huyện của Campuchia giáp giới với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được ra vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bằng giấy chứng minh thư hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp. Thời hạn tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài không quá 7 ngày. Nếu muốn vào các địa điểm khác của tỉnh Tây Ninh hoặc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì phải được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu. Giấy phép đi lại có giá trị một lần không quá 15 ngày và không được gia hạn.

2. Công dân Campuchia cư trú ngoài khu vực nêu tại khoản 1 Điều này được ra vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bằng hộ chiếu, được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam và được phép lưu trú tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong thời hạn không quá 15 ngày. Trường hợp muốn vào các địa điểm khác của tỉnh Tây Ninh hoặc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì phải có hộ chiếu và được cơ quan quản lý nhập, xuất cảnh Bộ Công an xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu.

3. Công dân nước ngoài (không phải công dân Campuchia) nếu có hộ khẩu hợp lệ, thì được miễn thị thực nhập, xuất cảnh Việt Nam khi vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và thời gian được lưu lại không quá 15 ngày. Trường hợp muốn đi vào địa phương khác của tỉnh Tây Ninh và các tỉnh khác thì phải được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét cấp thị thực nhập - xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, trừ trường hợp được miễn thị thực song phương.

4. Khuyến khích tổ chức du lịch theo đoàn cho người nước ngoài từ Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tới các điểm khác của tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố khác trong nước. Đối với công dân Campuchia và người nước ngoài khác đã được phép nhập cảnh vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài muốn vào các địa điểm khác trong tỉnh Tây Ninh và các tỉnh khác để du lịch theo chương trình du lịch trọn gói từng đoàn từ 5 người trở lên do các công ty du lịch Việt Nam được Tổng cục Du lịch cho phép tổ chức thì được cơ quan xuất, nhập cảnh Bộ Công an xem xét giải quyết thủ tục nhanh chóng tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

5. Công dân Việt Nam tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Trảng Bàng và huyện Bến Cầu được phép sang thăm đất nước bạn có thời hạn bằng chứng minh thư hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Điều 14.

1. Các phương tiện vận tải đường bộ và đường sông của Campuchia vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nếu có giấy phép liên vận quốc tế thì chỉ đóng dấu hải quan, nếu không có giấy phép liên vận quốc tế thì phải làm thủ tục kê khai tạm nhập, tái xuất.

2. Nếu các phương tiện vận tải nói tại khoản 1 Điều này muốn đến các bến, bãi, cửa khẩu khác của tỉnh Tây Ninh để giao nhận hàng thì phải được phép của các cơ quan quản lý chức năng và phải tiến hành các thủ tục hải quan và thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 15.

1. Việc tuyển dụng lao động được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phải nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Việc tuyển dụng lao động phải tiến hành dân chủ công khai và đúng các quy định hiện hành.

2. Đối với những loại công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được thì doanh nghiệp được sử dụng người lao động nước ngoài trong thời gian nhất định, nhưng không quá 1 năm đối với những loại lao động Việt Nam có thể đáp ứng. Khi sử dụng người nước ngoài phải được cơ quan thẩm quyền của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp. Trong thời hạn đó, doanh nghiệp phải có kế hoạch đào tạo người Việt Nam để thay thế công việc đó.

Điều 16. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, tiến hành sơ kết hàng năm và tổng kết vào năm 2002 việc áp dụng thí điểm các chính sách nêu trên, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 17. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động chuẩn bị các điều kiện liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 210/1998/QD-TTg

Hanoi, October 27, 1998

 

DECISION

ON THE EXPERI-MENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF POLICIES ON DEVELOPMENT OF MOC BAI BORDER-GATE ECONOMIC AREA, TAY NINH PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of Tay Ninh province in Official Dispatch No.975/TT-UB of August 19, 1998 and after considering opinions of the relevant ministries and branches,

DECIDES:

Article 1.- To allow the experimental application of a number of policies on the development of Moc Bai border-gate economic area with 21,292 ha, including some 1,000 ha for urban area, which embraces administrative units of Long Thuan, Tien Thuan, Loi Thuan and An Thanh communes of Ben Cau district, and Phuoc Luu, Binh Thanh and Phuoc Chi communes of Trang Bang district, Tay Ninh province.

Article 2.- The Moc Bai border-gate economic area shall be given priority for the development of trade, services, tourism, agricultural- forestry and aquatic product-processing, production of consumer goods and subcontracted production of goods for export in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam and international practices.

Article 3.- The Socialist Republic of Vietnam Government respects and protects the legitimate rights and interests of Vietnamese and foreign investors in Moc Bai border-gate economic area in accordance with the current laws and policies of Vietnam as well as international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.

Article 4.- The management of Moc Bai border-gate economic area shall be effected on the principle of coordinating branch management with local management under the Government's unified direction.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 210/1998/QD-TTg of October 27, 1998 on the experi-mental application of a number of policies on development of Moc Bai border-gate economic area, Tay Ninh province

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


716
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162