Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 90/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC NINH THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29.9.2004 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá;
Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15.05.2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 03/205/TT-BTP ngày 04.05.2005 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.01.2005 của Chính phủ, về bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05.05.2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp  và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 68/TTr-SNV ngày 24.7.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức hoạt động bán đấu giá các loại tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành chức năng thuộc tỉnh và Trung ương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm: Đặt tại tầng 3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh (Số 08, đường Phù Đổng Thiên Vương - phường Suối Hoa – Thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh).

Điều 2. Nhiêm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Trung tâm:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức hoạt động bán đấu giá các loại tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật;

+ Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xửl ý vi phạm hành chính;

+ Tài sản thuộc sở hữu của cán nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản;

+ Tài sản nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước;

- Thực hiện các dịch vụ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mua được qua đấu giá (nếu người mua tài sản có yêu cầu); xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá không phải là tài sản nhà nước (nếu được người có tài sản bán đấu giá uỷ quyền);

- Quản lý, sử dụng chi phí bán đấu giá tài sản, chi phí dịch vụ và các khoản thu khác của Trung tâm (thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu);

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật;

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

2. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc (phải là Đấu giá viên), Phó Giám đốc.

- Các cán bộ, viên chức giúp việc (trong đó có ít nhất 01 Đấu giá viên).

3. Cơ chế tài chính:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25.4.2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc ban đầu của Trung tâm; hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho 3 chỉ tiêu định biên viên chức kể từ khi thành lập đến hết năm 2006.

Từ năm 2007 trở đi, cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 
 
 
 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH


 

 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.260

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182