Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 70/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 70/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Vụ Pháp chế làm đầu mối công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao; thống nhất với các đơn vị về chương trình, kế hoạch phổ biến pháp luật của từng đơn vị. Trường hợp có phát sinh thì báo cáo Lãnh đạo Bộ để bổ sung kịp thời.

Các đơn vị được giao thực hiện căn cứ Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này, lập và thống nhất với các đơn vị liên quan kế hoạch triển khai cụ thể từng hoạt động phổ biến pháp luật về thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, đối tượng học viên, báo cáo viên, tài liệu, dự toán kinh phí. Kinh phí thực hiện Chương trình được áp dụng theo Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng
- Lưu VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 /QĐ-BXD ngày 19/ 0 /2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

- Vụ Pháp chế: Đầu mối tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn.

- Các đơn vị thực hiện: Chuẩn bị tài liệu và cử giảng viên tham gia thuyết trình về nội dung văn bản.

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Thời gian, địa điểm tổ chức

Đối tượng học viên

Đơn vị thực hiện

1

Nghị định về Quản lý đầu tư phát triển đô thị

- Thời gian: Sau khi văn bản được ban hành 01 tháng.

- Địa điểm: tại 03 miền (Bắc, Trung, Nam).

- Số lớp: Lớp riêng hoặc lồng ghép với các lớp khác để bảo đảm sự phù hợp về nội dung và nhu cầu thực tế của các đối tượng được phổ biến, tập huấn tại bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Cục Phát triển đô thị

2

- Nghị định của Chính phủ về Quản lý và phát triển nhà ở tái định cư.

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở đối với người có thu nhập thấp tại đô thị.

- Các văn bản hướng dẫn thi hành

- nt -

- nt -

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

3

- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Các văn hướng dẫn thi hành.

- nt -

- nt -

Cục Hạ tầng kỹ thuật

4

- Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

- Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các văn bản hướng dẫn thi hành.

- nt -

- nt -

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

5

- Nghị định về Thanh tra Xây dựng (thay thế Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/04/2005 của Chính phủ).

- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 180/2005/NĐ-CP ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

- Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Các văn bản hướng dẫn thi hành.

- nt -

- nt -

Thanh tra Bộ

6

- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Các văn bản hướng dẫn thi hành.

- nt -

- nt -

Vụ Kinh tế xây dựng

7

- Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP).

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Các văn bản hướng dẫn thi hành.

- nt -

- nt -

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ vật liệu xây dựng; xử dụng vật liệu mới thay thế, vật liệu không nung, thân thiện với môi trường.

- nt -

- nt -

Vụ Vật liệu xây dựng

9

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới trong hoạt động xây dựng công trình.

- nt -

- nt -

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

10

- Phổ biến, tuyên truyền về góp ý xây dựng Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

- Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (thay thế Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ).

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Kỹ năng nghiệp vụ pháp chế.

Thời gian: Quý 1/2012

Địa điểm: tại 03 miền (Bắc, Trung, Nam).

Số lớp: 03 lớp.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Pháp chế

11

Các văn bản của Nhà nước cần được phổ biến theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp trong năm 2012.

- Thời gian: Khi có văn bản chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp.

- Địa điểm: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

- Số lớp: Lớp riêng hoặc lồng ghép với các lớp khác để bảo đảm sự phù hợp về nội dung và nhu cầu thực tế của các đối tượng được phổ biến, tập huấn tại các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế

II. Hình thức phổ biến pháp luật khác:

Số TT

Hình thức phổ biến

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

1

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Lập chuyên trang, chuyên mục hoặc bài viết, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, hỏi - đáp và giải thích pháp luật…trên các báo, tạp chí, tập san, website của Bộ.

- Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả lời trực tuyến.

Thường xuyên trong năm

- Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản.

- Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin.

2

Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tủ sách pháp luật: bổ sung các loại sách, báo, tạp chí, các tài liệu mới và trang thiết bị phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu: Thu thập văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tài liệu trong và ngoài nư­ớc về các lĩnh vực quản lý nhà nư­ớc của Bộ.

- Thu thập các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về xây dựng cơ chế, chính sách ngành Xây dựng.

Thường xuyên trong năm

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan

3

Phổ biến pháp luật thông qua hình thức phát tài liệu.

Thường xuyên trong năm

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan

4

Phổ biến pháp luật bằng hình thức trả lời bằng văn bản.

Thường xuyên trong năm

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị có liên quan.

5

Biên soạn tài liệu văn quy phạm pháp luật hiện hành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức tại các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng; cán bộ và nhân dân cấp cơ sở; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Thường xuyên trong năm

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan

6

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”

Thường xuyên trong năm

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

7

Tổ chức các cuộc điều tra khảo sát về tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại các đơn vị trực thuộc Bộ theo yêu cầu tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đọan 2011-2015 ”.

Khảo sát 02 cuộc tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quý 2 và Quý 3/2012

Vụ Pháp chế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan.

8

Tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

Quý 2 và Quý 3/2012

- Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan

III. Các công việc khác:

1. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ngành Xây dựng:

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Quý 1/2012.

2. Bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương:

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian: Quý 1/2012.

3. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp:

Các cơ quan ở Trung ương, cơ quan địa phương và các doanh nghiệp chủ trì tổ chức lớp tập huấn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp bằng hình thức cử báo cáo viên pháp luật Trung ương hướng dẫn nội dung tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đó.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Thời gian: Thường xuyên trong năm.

Ghi chú: Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành về xây dựng, đô thị cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện theo kế hoạch đã được Bộ giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức thực hiện.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-BXD ngày 19/01/2012 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!