Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện

Số hiệu: 2681/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2681/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH BÌNH PHƯỚC THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 114TTr-STP ngày 05/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (trừ hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản trong khu công nghiệp).

2. Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài không thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2011.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định này.

2. Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước kiện toàn, bổ sung viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2010 giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183