Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 28/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 511/TTr-STP ngày 10 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an Tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB, Vụ BTTP);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (bc);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT (đưa tin);
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. Công báo tỉnh;
- Lưu VT-V1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

ĐỀ ÁN

“PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phần 1.

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra định hướng phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phục vụ cho công cuộc cải các tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế;

Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã nêu rõ một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước là đào tạo, bồi dưỡng để hình thành và phát triển được đội ngũ chuyên gia pháp luật và luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả năng tham gia tranh tụng quốc tế;

Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW. Việc xây dựng các giải pháp tổng thể, trong đó bao gồm giải pháp về đào tạo bồi dưỡng và giải pháp chính sách khuyến khích phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế là rất cần thiết. Do đó, việc xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020, trong đó có luật sư hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện là phù hợp trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Luật Luật sư được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Điều 3 Luật Luật sư quy định: hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Điểm g khoản 4 Điều 83 Luật Luật sư quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương.

Ngày 18 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”.

II. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

a) Về đội ngũ luật sư

Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là thành viên của Liên đoàn luật sư Việt Nam có số lượng luật sư đứng thứ năm toàn quốc với 195 người (tính đến hết tháng 09/2010), trong đó tổng số luật sư là 117 người, người tập sự hành nghề là 78. Tỷ lệ luật sư hiện có so với dân số trung bình là 1 luật sư/8.400 người dân. Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ luật sư nước ta nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng còn nhiều hạn chế. Vẫn còn một số luật sư chưa được đào tạo một cách bài bản về kỹ năng hành nghề. Hiệu quả tham gia tố tụng của luật sư vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Các luật sư vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến quá trình bào chữa, tranh luận, đưa ra yêu cầu, kiến nghị tại phiên tòa. Hơn nữa, luật sư trên địa bàn tỉnh còn yếu về trình độ ngoại ngữ cũng như kiến thức về pháp luật quốc tế. Điều này dẫn đến nguy cơ thua ngay trên “sân nhà” trong các vụ tranh chấp liên quan đến việc mâu thuẫn giữa quyền lợi của các doanh nghiệp, công dân Việt Nam với nước ngoài.

b) Về tổ chức Đoàn và tổ chức hành nghề

Ban Chủ nhiệm Đoàn: 05 người

Hội đồng Kiểm tra kỷ luật: 05 người

Nhân viên văn phòng Đoàn: 01 người.

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 9/2010, trên địa bàn tỉnh có 50 tổ chức hành nghề luật sư và 02 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đang hoạt động. Cơ sở vật chất của các tổ chức hành nghề luật sư với trụ sở làm việc chủ yếu được đặt ở nhà riêng của luật sư hoặc thuê nhà riêng của dân để đặt văn phòng. Hầu hết các văn phòng được thiết kế theo mô hình văn phòng do một luật sư thành lập làm Trưởng Văn phòng, không có bộ máy để tổ chức, hoạt động. Chỉ một số ít tổ chức hành nghề luật sư có tổ chức bộ máy của văn phòng.

Thời gian qua, công tác của Đoàn luật sư đối với nghề luật sư đã có nhiều chuyển biến tích cực. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Đoàn luật sư đã thực hiện tương đối tốt công tác giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Điều lệ Đoàn luật sư của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Đoàn luật sư cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, trợ giúp pháp lý, tư vấn miễn phí, bào chữa miễn phí.

Tuy vậy, hoạt động tự quản của Đoàn luật sư còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như:

Thứ nhất, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Tỉnh còn chưa cao.

Thứ hai, Đoàn luật sư Tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; công tác giám sát, quản lý người tập sự hành nghề luật sư còn mang tính hình thức.

Thứ ba, việc phối hợp giữa Đoàn luật sư Tỉnh với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh còn kém hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động luật sư ở địa phương.

Đối với công tác tự quản của các tổ chức hành nghề luật sư: Việc tổ chức, điều hành Văn phòng luật sư, Công ty luật cũng đã được cải tiến. Một số tổ chức hành nghề luật sư đã cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Trong thời gian qua, đa số các tổ chức hành nghề luật sư đã làm tốt công việc giáo dục, giám sát luật sư trong việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Tuy nhiên, một số tổ chức hành nghề luật sư chưa thực sự quan tâm đến công việc này, đồng thời có biểu hiện lỏng lẻo trong việc quản lý các luật sư của tổ chức mình, để xảy ra hiện tượng luật sư vi phạm pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà tổ chức không biết hoặc bỏ qua.

c) Về hoạt động của luật sư

Về mức độ chuyên môn hóa trong hành nghề chưa cao, đa số luật sư hành nghề trong tất cả các lĩnh vực tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác. Tuy số lượng luật sư ở tỉnh ta trong những năm gần đây tăng lên đáng kể, song vẫn chưa hình thành được đội ngũ các luật sư chuyên sâu về những lĩnh vực khác nhau. Các luật sư chủ yếu hành nghề trong hai lĩnh vực dân sự và hình sự. Trong các lĩnh vực pháp luật khác như hành chính, lao động, kinh tế… tỷ lệ vụ việc mà các luật sư tham gia tương đối thấp. Số lượng luật sư có đủ kinh nghiệm, kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đàm phán giải quyết tranh chấp quốc tế, luật sư có trình độ ngang tầm với luật sư khu vực chưa có. Chưa có tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

Nhìn chung đội ngũ luật sư ở tỉnh đã và đang phát triển nhanh về số lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề cũng từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, so với tiêu chí của luật sư hội nhập kinh tế quốc tế, đội ngũ luật sư của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra, một số luật sư có thể sử dụng Tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn, tham gia thương lượng, đàm phán, nhưng chưa có khả năng tranh tụng trực tiếp bằng tiếng Anh, đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài còn đang trong giai đoạn hình thành; số luật sư hành nghề chuyên về lĩnh vực thương mại chiếm tỷ lệ rất nhỏ, trong đó lĩnh vực hành nghề chủ yếu của các luật sư này là tư vấn các vấn đề về công ty, tài chính.

Thực tiễn cho thấy, phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải thuê luật sư nước ngoài làm đại diện, tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

d) Nguyên nhân của thực trạng trên là:

+ Chất lượng đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư chưa đáp ứng tiêu chí của hội nhập kinh tế quốc tế; chất lượng tập sự hành nghề chưa cao, thời gian tập sự hành nghề luật sư cũng chưa được chú trọng, phần lớn người tập sự chỉ được học việc ở các Văn phòng luật sư, cung cấp dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực hình sự, dân sự hoặc kinh tế trong nước, vì vậy chưa được trải nghiệm thực tiễn các kiến thức đã học về thương mại quốc tế.

+ Công tác bồi dưỡng luật sư hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu của luật sư, song vẫn còn có những hạn chế về thời gian bồi dưỡng, đặc biệt là chính sách bồi dưỡng chưa phải là bắt buộc đối với người đã là luật sư.

+ Việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp hành nghề luật sư đôi lúc chưa được luật sư nhận thức đầy đủ. Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư chưa thực hiện tốt trong thực tiễn. Đoàn luật sư còn hạn chế về năng lực và điều kiện thực tế để phát huy đầy đủ vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư trong phạm vi toàn tỉnh về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề.

Phần 2.

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Trước những khó khăn, tồn tại nêu trên đồng thời xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của hoạt động luật sư cho thấy việc phát triển đội ngũ luật sư có đủ khả năng đáp ứng với việc phát triển kinh tế xã hội, phục vụ việc hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp thiết.

Mục tiêu của Đề án là đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề luật sư, am hiểu luật pháp và thông lệ, tập quán quốc tế, sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ để có thể tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và UBND Tỉnh.

Đồng thời, Đề án hướng đến việc từng bước xây dựng một số tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài để có thể cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Phần 3.

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

- Nâng cao vai trò trách nhiệm cơ quan tham mưu (Sở Tư pháp) trong việc giúp Ủy ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Nâng cao vai trò của Đoàn Luật sư trong việc thực hiện tự quản luật sư và hành nghề luật sư; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

2. Kiện toàn và phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

Với tình hình thực tế đội ngũ luật sư đã nêu trên, hiện nay trên địa bàn tỉnh các luật sư có trình độ am hiểu pháp luật về quốc tế, khả năng tranh tụng về pháp luật quốc tế vẫn chưa có. Đây là một trong những khó khăn cơ bản của Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vậy trong thời gian tới cần tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ luật sư các kiến thức pháp luật về kinh tế, thương mại, pháp luật kinh tế quốc tế, kỹ năng tranh tụng quốc tế, ngoại ngữ…

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của nhân dân và số luật sư cần có để đáp ứng công việc. Việc phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới phải đảm bảo đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng.

a) Về số lượng

Từ năm 2010 đến 2014 Đoàn Luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đạt 300 luật sư.

Từ năm 2015 đến 2020 phấn đấu đạt từ 500 luật sư trở lên; phát triển được từ 5 đến 7 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng tại tỉnh.

b) Về chất lượng

Yêu cầu đội ngũ luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu am hiểu về chuyên môn, nhất là kinh tế quốc tế, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giúp đỡ pháp luật của tổ chức, công dân trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực pháp luật quốc tế, khả năng tranh tụng quốc tế.

- Phấn đấu đến năm 2013: 5% Luật sư mới kết nạp đạt trình độ Cao học Luật, thông thạo ngoại ngữ.

- Phấn đấu đến năm 2015: 10% Luật sư mới kết nạp đạt trình độ Cao học Luật, thông thạo ngoại ngữ.

- Phấn đấu đến năm 2020: 20% Luật sư mới kết nạp đạt trình độ Cao học Luật trở lên, thông thạo ngoại ngữ.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút và sử dụng đội ngũ luật sư được đào tạo, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển trong các việc

Tư vấn hoặc tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; ký hợp đồng làm việc thường xuyên hoặc theo vụ việc cho các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, một số cơ quan của UBND tỉnh.

Tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp khi UBND tỉnh yêu cầu; tham gia việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Giải pháp thực hiện:

a) Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

- Thường xuyên cử cán bộ tham mưu quản lý về công tác Bổ trợ tư pháp tham gia các lớp tập huấn và hội thảo về công tác luật sư

- Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn cho đội ngũ luật sư về Luật Thương mại và pháp luật quốc tế, đáp ứng tình hình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi, học tập các chuyên đề để góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng hành nghề cho đội ngũ luật sư.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hành nghề luật sư, nhất là các thủ tục hoạt động tham gia tố tụng của luật sư.

- Khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ luật sư.

b) Đối với việc phát triển đội ngũ luật sư, trong đó có luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế

- Nâng cao năng lực đào tạo trong nước và cho đội ngũ luật sư đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, người tập sự hành nghề luật sư; khuyến khích luật sư tự tham gia các khóa đào tạo do Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức để đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế; gửi một số luật sư đi đào tạo tại nước ngoài để hình thành những luật sư nòng cốt phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao trình độ chuyên sâu đào tạo sau đại học cho các luật sư trẻ có điều kiện. Khuyến khích những người có bằng Cử nhân Luật tham gia đào tạo nghề luật sư.

- Khuyến khích những người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; Giáo sư, Phó giáo sư, chuyên ngành Luật, Tiến sỹ Luật; đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; đã là thẩm tra viên chính ngành tòa án, kiểm tra viên chính ngành kiểm sát, chuyên viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật tham gia Đoàn luật sư tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính trong việc gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh, đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, mở chi nhánh tại tỉnh.

- Thực hiện chế độ thu hút nhân tài của tỉnh đối với đội ngũ luật sư khi tham gia các khóa đào tạo sau Đại học và chuyển về Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

c) Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ luật sư

Khuyến khích các luật sư, cán bộ pháp chế của các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp tự đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ. Phối hợp với các Trung tâm đào tạo ngoại ngữ mở các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho các luật sư thuộc Đoàn luật sư của tỉnh, để đội ngũ luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu có đủ khả năng tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh nước ngoài của tỉnh hoặc tham gia tư vấn, tranh tụng những vụ việc có yếu tố nước ngoài mà không cần có phiên dịch.

d) Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại

- Tổ chức rà soát, đánh giá và phân loại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, định hướng những tổ chức hành nghề luật sư có đủ các điều kiện phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tại các tổ chức hành nghề luật sư.

đ) Xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển

- Tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện tư vấn các dự án đầu tư, kinh doanh thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài; tham gia tranh tụng, tư vấn giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và UBND tỉnh.

- Khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Phần 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Phối hợp với Đoàn luật sư của tỉnh rà soát đội ngũ luật sư hiện có để nắm bắt trình độ được đào tạo và khả năng phát triển của từng luật sư để tiếp tục đào tạo và định hướng phát triển.

Căn cứ quy mô, trình độ và kết quả đánh giá khả năng phát triển của các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh để định hướng phát triển một số Công ty luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư của tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng luật sư.

c) Liên hệ với Trung tâm đào tạo liên kết tại Học viện Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục mở khóa đào tạo luật sư theo mô hình liên kết đào tạo và lựa chọn luật sư tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tham mưu cho UBND và HĐND tỉnh ban hành các chính sách để hỗ trợ, phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình triển khai thực hiện Đề án.

e) Tăng cường kiểm tra về tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư.

2. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư: Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện Đề án. Tiến hành rà soát đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, chuẩn bị nguồn gửi đi đào tạo theo lộ trình của Đề án.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển luật sư theo lộ trình triển khai thực hiện Đề án.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ về tài chính để phát triển đội ngũ luật sư.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án này.

5. Trách nhiệm của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh

Tham gia tích cực trong quá trình thực hiện Đề án. Phấn đấu để có thể phục vụ tốt nhu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các chương trình, dự án lớn của tỉnh khi có yêu cầu.

6. Trách nhiệm của các Ban, Ngành và Doanh nghiệp trong tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Đề án. Tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch có yếu tố nước ngoài.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về nghề luật sư cho nhân dân, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian thực hiện: hằng năm

* Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

* Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh.

2. Đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn phát triển luật sư:

2.1. Hình thức thực hiện:

a) Phối hợp với Học viện Tư pháp mở 01 lớp đào tạo nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đối tượng đào tạo:

+ Cán bộ đang công tác tại các tổ chức pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp; công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Người được tổ chức hành nghề luật sư giới thiệu.

+ Các đối tượng khác.

- Thời gian thực hiện: năm 2012.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư tỉnh.

b) Xây dựng Kế hoạch đào tạo tiếng Anh pháp lý, tiếng Anh thương mại, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hành nghề luật sư liên quan đến thương mại trong nước và quốc tế cho luật sư, chuyên viên pháp chế, Trợ giúp viên pháp lý.

- Đối tượng đào tạo: Cán bộ đang công tác tại các tổ chức pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp; Luật sư đang hành nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2014 đến 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư tỉnh.

2.2. Kinh phí đào tạo:

- Đối tượng được cử đi học là cán bộ đang công tác tại các tổ chức pháp chế Sở, ngành; công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi tham gia khóa học theo kế hoạch của tỉnh thì được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí.

- Đối với học viên do doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế cử tham gia khóa học thì doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đó phải đóng góp 100% học phí (theo mức thu của cơ sở đào tạo thông báo).

- Các đối tượng khác phải tự túc học phí.

3. Tổ chức các diễn đàn, hội nghị chuyên đề, câu lạc bộ tăng cường giao lưu giữa luật sư và doanh nghiệp.

* Thời gian thực hiện: hàng năm

* Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch & Đầu tư.

* Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

4. Xây dựng cơ chế sử dụng đội ngũ luật sư tham gia vào việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các chính sách liên quan đến đầu tư, kinh doanh, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia tư vấn các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế cho các cơ quan nhà nước, các cá nhân, doanh nghiệp; tham gia tranh tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

* Thời gian thực hiện: từ năm 2012 đến năm 2020.

* Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

* Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

5. Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư trong nước và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

* Thời gian thực hiện: từ năm 2015 đến năm 2020

* Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

* Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

6. Sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án từng giai đoạn rút ra bài học kinh nghiệm (năm 2015 và năm 2020).

7. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Đề án, giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành và tổ chức có liên quan báo cáo tiến độ, tập hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 28/04/2011 về Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.388

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!