Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1714/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG PHÁP CHẾ THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 758/VPUBND-HCTC ngày 22/8/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1312/TTr-SNV ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Phòng).

Điều 2.

1. Phòng chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự kiểm tra nghiệp vụ công tác pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế của tổ chức làm công tác pháp chế thuộc Văn phòng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

3. Phòng có Trưởng phòng điều hành, có 01 (một) Phó Trưởng phòng, 02 (hai) chuyên viên giúp việc). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo Quy định của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính tỉnh.

4. Về nhân sự của phòng, trong khi chờ UBND tỉnh bổ sung biên chế theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh điều động công chức trong số biên chế hiện có để thực hiện nhiệm vụ pháp chế.

5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí công chức pháp chế chuyên trách tại Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ: 02 bản;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, HCTC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.601
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77