Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 1465/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1465/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 và Kế hoạch số 56/KH-HLGVN ngày 12/3/2018 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tại Tờ trình số 24/TTr-HLGĐL ngày 20/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TW Hội Luật gia Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoạn thể ở tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP;
+ P TH, TTTHCB;
- Lưu: VT, NCm60.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Đề án), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, nội dung của Đề án giai đoạn 2012-2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm đến năm 2021 đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đóng vai trò quan trọng.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh và hội viên Hội Luật gia; phấn đấu đến năm 2021, các cấp Hội và hội viên trong tỉnh đều thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy công tác phổ biến; giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; mục đích, yêu cầu của Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” của Chính phủ.

- Các hoạt động triển khai phải sát với nội dung của Đề án, có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể với các kế hoạch khác về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được UBND tỉnh ban hành; kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Đề án phải kịp thời, sâu rộng, có chất lượng; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì là Hội Luật gia tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, tập trung các địa bàn trọng điểm, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng yếu thế và những địa bàn có nhiều bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các cấp Hội Luật gia trong tỉnh; các Sở, ngành địa phương về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

3. Một số mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 90%-100% cán bộ, hội viên Hội Luật gia định kỳ hàng năm được quán triệt, phổ biến cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

- Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Đảm bảo 100% Trung tâm Tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin pháp luật miễn phí cho nhân dân.

- Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; các cấp hội và hội viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Hội Luật gia tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Hội; đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-­2021 và tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

4. Kế thừa các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn và giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý và đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

5. Mở rộng, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các chương trình, kế hoạch hàng năm của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương từng thời kỳ.

- Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng. Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phát huy tính chủ động của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia; đồng thời, huy động nguồn lực xã hội khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Ưu tiên các nguồn lực triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù (người nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, xã khó khăn, xã biên giới, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; người thuộc diện chính sách xã hội và người có công,...), đối tượng tệ nạn xã hội, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn nông thôn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh trật tự.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử của Hội Luật gia tỉnh để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí để kịp thời đưa tin những nội dung tư vấn, trả lời pháp luật cho người dân.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

6. Đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa của Hội Luật gia ở cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó, chú trọng đến mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng; lựa chọn mô hình phù hợp, có hiệu quả để thống nhất và phổ biến, nhân rộng. Lựa chọn Trung tâm tư vấn pháp luật, một số Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia huyện Krông Bông để tiếp tục thí điểm triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

7. Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; đội ngũ luật gia đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới. Các Văn phòng luật sư, Công ty luật; Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp căn cứ vào nguồn lực và điều kiện của tổ chức mình đăng ký với Sở Tư pháp để tham gia trợ giúp pháp lý; các luật gia trong tỉnh đăng ký với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước để tham gia trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Biên soạn, xuất bản và phân phối các tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia; Đoàn Luật sư và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

8. Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Luật gia, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

9. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án định kỳ hàng năm và khi cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Việc lập và thẩm định dự toán kinh phí chi tiết hàng năm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các hoạt động của Hội Luật gia tỉnh và các Chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh;

- Ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho các hoạt động của Hội Luật gia cấp huyện;

3. Hội Luật gia các cấp căn cứ nhiệm vụ xác định tại kế hoạch này lập dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm. Riêng năm 2018 Hội Luật gia các cấp lập dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí bổ sung năm 2018 theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Hội Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch cả giai đoạn và hàng năm.

- Hướng dẫn Hội Luật gia cấp huyện và các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch trình UBND tỉnh quyết định theo quy định.

- Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh.

b) Sở Tư pháp

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn cho giới luật gia về công tác tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý,...

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nội dung được xác định tại kế hoạch.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh biên soạn và phân phối tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định.

c) Sở Tài chính

- Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch ở cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản pháp luật liên quan.

- Hướng dẫn các cơ quan và địa phương có liên quan về cơ chế tài chính trong quá trình thực hiện kế hoạch.

d) Đoàn Luật sư

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tham gia tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở cơ quan cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý.

- Cử luật sư tham gia các phiên tòa lưu động để kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân trong công tác ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

- Tham gia triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan và các UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các Sở, ban, ngành ở tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Hội Luật gia tỉnh để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội Luật gia tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109