Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 59/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 04/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 59/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (gọi tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất có hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của Nhân dân đối với công việc Thừa phát lại.

b) Chuẩn bị điều kiện nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

b) Xác định nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị; nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và hoạt động của Thừa phát lại đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

a) Tại cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử của tỉnh); Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

b) Tại cấp huyện: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức quán triệt, tuyên truyền việc thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lạ i trên địa bàn tỉnh phù hợp với tiêu chí được quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Rà soát, công bố Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định công bố của Bộ Tư pháp.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng: các sở, ngành có liên quan, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

+ Ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng: các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

6. Thực hiện các công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

a) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Thừa phát lại thực hiện công việc của mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức họp giao ban liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có đề nghị.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

8. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉ nh , Báo Lạng Sơn tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; thường xuyên đăng các tin, bài, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh tình hình hoạt động của Thừa phát lại.

4. Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng hình thức phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn; triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục BTTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh, Cục THA tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn; Đài PTTH Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH, BTCD, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 04/04/2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108