Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 về “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 26/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2014.

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thành hệ thống thống nhất, ổn định, phân bố hợp lý trên cơ sở bám sát “Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012; đáp ứng nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức và phục vụ có hiệu quả cho quá trình xây dựng, phát triển của Tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng dịch vụ công, chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng; đảm bảo sự phát triển ổn định, đồng bộ về số lượng và chất lượng dịch vụ của các tổ chức hành nghề công chứng; tăng cường tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

2. Yêu cầu

Việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đảm bảo đúng lộ trình theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phát triển tổng số 19 tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó chú trọng củng cố, phát triển Văn phòng công chứng, kiện toàn các Phòng công chứng hiện có; nghiên cứu, xây dựng lộ trình cổ phần hóa, chuyển đổi các Phòng công chứng đủ điều kiện thành Văn phòng công chứng.

Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015

1.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công chứng trong xã hội

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, hội nghị, hội thảo, phát hành tài liệu, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về bản chất, vai trò, ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế- xã hội.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

1.2. Rà soát, ban hành các văn bản về quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản của tỉnh liên quan đến hoạt động công chứng cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho hoạt động công chứng và thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan.

1.3. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục đổi mới cách thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đảm bảo quản lý nhà nước về công chứng đồng bộ, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động công chứng theo định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với những vi phạm trong hoạt động công chứng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề trong hoạt động công chứng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

1.4. Thành lập tổ chức xã hội- nghề nghiệp của công chứng viên

Xem xét, thành lập tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các công chứng viên ở tỉnh; tạo điều kiện để tổ chức này có đủ năng lực tự quản giúp cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các hoạt động công chứng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng.

Thời gian thực hiện: 2014- 2015.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

1.5. Chia sẻ và cung cấp thông tin công chứng

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chung về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng và quản lý thông tin phục vụ công chứng; ban hành quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu về công chứng trên địa bàn tỉnh để tăng cường an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch.

Thời gian thực hiện: 2014- 2015.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

1.6. Sơ kết việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014- 2015

Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2015 nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời đề xuất với Bộ Tư pháp điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian thực hiện: quý III/2015.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

2. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách, các hoạt động khác được xây dựng và ban hành trong giai đoạn 2014- 2015; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng cho nhân dân; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công chứng và hành nghề công chứng.

Phát triển đội ngũ công chứng viên nhằm phục vụ việc phát triển của các tổ chức hành nghề công chứng và đáp ứng được nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp công chứng cho công chứng viên.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

2.2. Tổng kết 10 năm thi hành Luật công chứng năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng; đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về công chứng, hành nghề công chứng.

Thời gian thực hiện: 2016- 2017

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

2.3. Tiếp tục phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có. Quy hoạch phát triển 05 tổ chức hành nghề công chứng (theo Phụ lục số VI ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 2012 của Thủ tướng Chính phủ) tại các huyện, thị xã, thành phố: Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành, TX. Từ Sơn, TP. Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

2.4. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án chuyển đổi các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang Văn phòng công chứng theo lộ trình thích hợp.

Thời gian thực hiện: 2016- 2020

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan.

2.5. Tổng kết việc thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu đề xuất với UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, kinh phí đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (b/c);  - Bộ Tư pháp ( b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến


 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 về “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226