Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 43/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2018/NĐ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây viết tắt là Nghị định số 137/2018/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.

1.2. Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP tới Đoàn luật sư Tuyên Quang và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

1.3. Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

2.2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

2.3. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đoàn luật sư Tuyên Quang, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019, thường xuyên hằng năm.

2. Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2.1. Thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư Tuyên Quang, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.2. Rà soát, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư Tuyên Quang, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Rà soát, thực hiện công bố thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II/2019.

4. Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư Tuyên Quang, cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Thanh tra, kiểm tra thường xuyên về tổ chức và hoạt động của luật sư

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Đoàn luật sư Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trưởng Phòng THCB;
- Lưu: VT, N
C. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.1.126