Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 4079/KH-UBND 2022 tăng cường lãnh đạo Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam Kon Tum

Số hiệu: 4079/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 01/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4079/KH-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 71-KH/TU NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; xét đề nghị của Sở Tư pháp(1), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền địa phương đối với các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

2. Yêu cầu: Bám sát nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, nghị quyết liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam và các cấp Hội Luật gia trong tỉnh.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý IV năm 2022.

2. Nghiên cứu giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp Hội Luật gia nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng cho Hội Luật gia tỉnh, thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp Hội Luật gia trong tỉnh; phát triển các tổ chức hội ở những nơi có đủ điều kiện và tăng cường phát triển hội viên. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia trong tỉnh, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung tại Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, bảo đảm hoàn thành đúng chất lượng và tiến độ quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, gửi Sở Tư pháp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 71- KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (phối hợp);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phối hợp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (biết);
- Tòa án nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Công an tỉnh (thực hiện);
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (thực hiện);
- VP UBND tỉnh: các PCVP;
- Lưu VT, NC-
NĐB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp(1) Tại Văn bản số 108/TTr-STP ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4079/KH-UBND ngày 01/12/2022 thực hiện Kế hoạch 71-KH/TU thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới” do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!