Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 30/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 08/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 (theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về quyền của người khuyết tật (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016); Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2020 (theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) và Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 (theo Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện; triển khai các hoạt động phải thiết thực, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tăng cường các hoạt động truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Người khuyết tật thế giới (3/12) trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

Hoạt động 2: Cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật về người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ và trại tạm giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật; cung cấp cho các cơ sở giam giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB và các phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính dạng âm thanh (có thể lồng ghép với các nội dung về trợ giúp pháp lý nói chung)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà tạm giữ và trại tạm giam, Hội Người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm cho các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật và tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức này để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người có khó khăn về tài chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà tạm giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội Người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

Hoạt động 2: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, trong đó chú trọng tư vấn những chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và thực hiện vụ việc tham gia tố tụng; đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà tạm giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

3. Nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng; lồng ghép với các lớp tập huấn khác có nội dung về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III - IV/2019.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trong toàn tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, đảm bảo chất lượng hiệu quả và đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên năm 2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án liên quan khác (nếu có) theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an t
nh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Hội Người khuyết tật;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102