Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 248/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC ĐOÀN LUẬT SƯ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Đề án “Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư” trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 (sau đây gọi là Đề án) góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020.

- Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Đề án, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và hoạt động hành nghề luật sư.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch phải đảm bảo khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư và Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010, Đề án phát triển đội ngũ luật sư giai đoạn 2011-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/4/2011.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn vào việc thực hiện Đề án, trong đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Coi trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động luật sư.

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Luật sư năm 2006, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan với nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành của tổ chức, cá nhân về bản chất, vai trò, ý nghĩa của hoạt động luật sư đối với cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, sự phát triển kinh tế- xã hội và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác luật sư; đồng thời tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của luật sư trong toàn xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình và các sở, ban, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo Đề án là đại diện của các cơ quan, ban, ngành có liên quan. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo để giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

3. Củng cố kiện toàn tổ chức hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đảm bảo về số lượng, hội đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ và bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, có khả năng quy tụ đội ngũ luật sư; phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư nhiệm kỳ mới.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

4. Rà soát hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đang hành nghề trên địa bàn tỉnh; đối với các tổ chức hành nghề luật sư không hoạt động hành nghề, vi phạm pháp luật, luật sư bị bệnh, thực tế không sinh hoạt tại Đoàn Luật sư... thì hướng dẫn thực hiện các thủ tục tự chấm dứt hoạt động hoặc áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động, Thẻ luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

5. Xây dựng phương án thành lập tổ chức đảng trong Đoàn Luật sư trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

6. Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh giữa nhiệm kỳ (2013-2018). Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư với Sở Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư. Xây dựng Nội quy hoạt động của Đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2013- 2018.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

7. Rà soát toàn diện các quy định của pháp luật về hành nghề luật sư, đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; các quy định về cấp giấy chứng nhận bào chữa và các quy định liên quan đến hoạt động tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong hoạt động hành nghề.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

8. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực tham gia hoạt động luật sư, chú trọng những người có bằng cử nhân luật, được đào tạo nghề luật sư và có trình độ ngoại ngữ, tin học để tăng cường số lượng đảm bảo về chất lượng luật sư. Có chính sách sử dụng đội ngũ luật sư tham gia thực hiện tư vấn các dự án đầu tư, kinh doanh thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài.

Đề xuất và triển khai thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện cho việc thành lập và tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong từng lĩnh vực, các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 05 luật sư trở lên để nâng cao tính chuyên nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình, Sở Nội vụ và Sở Tài chính

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018

9. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư từng bước xây dựng đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp và có văn hóa ứng xử.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ và Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

10. Cập nhật, công bố, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư hoặc liên quan đến luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan, ban, ngành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

11. Thực hiện đánh giá chất lượng và phân loại tổ chức hành nghề luật sư để có cơ sở thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

12. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức xã hội- nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và luật sư vi phạm hoặc không hoạt động.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

13. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động luật sư; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ luật sư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hoạt động luật sư. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Đoàn Luật sư Quảng Bình

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành có liên quan: căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tư pháp: Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Đoàn Luật sư Quảng Bình, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Lập dự toán kinh phí hàng năm cho việc triển khai thực hiện Đề án; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách để huy động, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn Luật sư vào việc triển khai thực hiện Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết của Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Đề án.

- Tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự toán kinh phí hàng năm cho việc triển khai Đề án và các nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

5. Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư

- Ngoài các nhiệm vụ có liên quan được nêu tại Mục II Kế hoạch này, Đoàn Luật sư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của Đoàn Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo về tình hình triển khai Đề án gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Các tổ chức hành nghề luật sư trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền triển khai có hiệu quả Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Liên Đoàn Luật sư Việt Nam;
- Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính - Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh, VKSND, TAND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức hành nghề luật sư;
- Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151