Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 135/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (viết tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) tại địa phương.

- Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị định và các văn bản pháp luật liên đến tổ chức và hoạt động thừa phát lại để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại và thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

3. Rà soát, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

4. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Rà soát, công bố thủ tục hành chính về thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thừa phát lại.

6. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về vi bằng và Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có Văn phòng Thừa phát lại được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh.

7. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về thừa phát lại và các quy định pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông tin đến Sở Tư pháp để được phối hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng (NC);
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217