Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 17/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2014.

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược); Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động; thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Kế hoạch và Chiến lược.

2. Yêu cầu

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nội dung đã được quy định trong Kế hoạch và Chiến lược; các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và hoạt động hành nghề luật sư.

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch của tỉnh phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.

Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch và Chiến lược.

B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. Giai đoạn 2014 - 2015

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2014- 2015.

b) Rà soát, góp ý, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quy trình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò, hoạt động hành nghề của luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

3. Phát triển số lượng luật sư và tổ chức hành nghề luật sư

Tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Bắc Ninh, phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có khoảng 50 luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư.

Thực hiện tốt các chính sách phát triển tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, phát triển tổ chức hành nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư

Xây dựng Kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư theo quy định; phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% số lượng luật sư trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

5. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp

a) Xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

b) Xây dựng Đề án tăng cường sự tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014- 2015.

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

a) Kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

c) Ban hành Quy chế hoạt động nội bộ của Đoàn Luật sư, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

7. Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư; thực hiện việc thành lập tổ chức đảng trong Đoàn Luật sư

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

II. Giai đoạn 2016 - 2020

1. Hoàn thiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư

a) Tổng kết 10 năm thi hành Luật Luật sư và 5 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; đề xuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách… liên quan đến tổ chức và hoạt động luật sư đã ban hành trong giai đoạn 2014- 2015; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020; báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

c) Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020.

2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

3. Tiếp tục phát triển tổ chức hành nghề luật sư và số lượng luật sư

Thực hiện chính sách phát triển tổ chức hành nghề luật sư, đảm bảo đến năm 2020 tại địa bàn 8/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hành nghề luật sư. Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có từ 100 luật sư trở lên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4. Nâng cao chất lượng luật sư.

Tiếp tục thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc; bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp của luật sư; đảm bảo đến năm 2020, 100% luật sư của Đoàn Luật sư được bồi dưỡng thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

a) Nâng cao năng lực, nhân lực của bộ máy quản lý nhà nước, đội ngũ công chức tư pháp thực hiện công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư, kiện toàn về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

b) Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược, Kế hoạch đề ra.

2. Sở Tài chính:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước theo chế độ hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh bố trí biên chế công chức làm công tác quản lý nhà nước về luật sư của Sở Tư pháp và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đoàn Luật sư tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

4. Các Sở, ban, ngành khác:

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện những nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Hàng năm, từng giai đoạn tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Kế hoạch này cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh trong việc quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở hoạt động đặt tại địa phương mình.

6. Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư:

Đoàn Luật sư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Đoàn Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược, Kế hoạch đề ra.

Các tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai, thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này; đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền triển khai có hiệu quả Chiến lược.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp(b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND ngày 17/07/2014 thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159