Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/2006/CT-UBND kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh,các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý

Số hiệu: 31/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 9 năm 2006

 

CHỈ THỊ

V/V KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ.

Thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 122/2004/NĐ-CP) và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV), thời gian qua, một số cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý đã củng cố tổ chức pháp chế hoặc phân công đầu mối đảm nhận công tác pháp chế và bố trí đội ngũ cán bộ pháp chế chuyên trách. Các tổ chức pháp chế và các cán bộ được bố trí làm công tác pháp chế bước đầu đã tham mưu tích cực việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế do pháp luật quy định.

Tuy nhiên, việc củng cố và tổ chức hoạt động của các tổ chức pháp chế vẫn còn một số tồn tại đó là: Một số cơ quan chưa thực sự nhận thức đầy đủ và quan tâm đến công tác pháp chế nên chưa phân công đầu mối đảm nhận công tác pháp chế và bố trí cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách, hoạt động của các tổ chức pháp chế chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, một số cơ quan bố trí cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên và để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với sở Tư pháp rà soát lại các tổ chức pháp chế và cán bộ chuyên trách công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý để báo cáo UBND tỉnh.

Cán bộ làm công tác pháp chế phải có trình độ Đại học Luật hoặc có trình độ Đại học chuyên ngành đã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

3. Sở Tư pháp tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

4. Sở Tài chính, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý bố trí kinh phí hàng năm nhằm đảm bảo hoạt động của các tổ chức pháp chế theo quy định của pháp luật.

5. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu công tác pháp chế để phối hợp với sở Nội vụ và sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Phòng pháp chế hoặc phân công đầu mối đảm nhiệm công tác pháp chế và bố trí công chức pháp chế của cơ quan.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác giám sát nhằm đảm bảo giữ nghiêm pháp chế trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

Yêu cầu Giám đốc sở Tư pháp, Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý tích cực triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời có biện pháp chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- - TV Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- - Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh;
- - Các doanh nghiệp NN do tỉnh quản lý;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- Lưu VT-NCVX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/2006/CT-UBND kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh,các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108