Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 21/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Trong những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đã tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho hàng ngàn đối tượng là người có công với cách mạng, người khuyết tật, người nghèo, trẻ em và các đối tượng chính sách khác, góp phần giải quyết những vưng mắc pháp luật cho người dân, giảm bớt các vụ việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; giúp các cơ quan nhà nước giải quyết vụ việc khách quan, công bằng và đúng pháp luật. Tuy nhiên, công tác trợ giúp pháp lý vẫn còn một số những tồn tại hạn chế, đó là một số nơi cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý; thậm chí không ít nơi còn xem nhẹ hoạt động này, coi đó là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp dẫn tới quyền lợi của người dân chưa được đảm bảo đầy đủ, kịp thời như yêu cầu đã đặt ra đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời để tăng cường công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp người dân được trợ giúp pháp lý có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của mình, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật về mở rộng đối tượng được Trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tích cực phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang, tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động trợ giúp pháp lý để các tầng lớp nhân dân biết, chủ động tiếp cận và hưởng thụ dịch vụ pháp lý miễn phí.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, đặc biệt là kinh phí thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý.

4. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và tạo điều kiện thuận lợi để Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thành tt nhiệm vụ khi tham gia các hoạt động tố tụng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trong việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đy đủ các nội dung của Luật.

6. Sở Tư pháp:

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị này. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tng thể, giai đoạn nhằm triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và điều kiện thực tế của tỉnh.

- Khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương. Phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các văn bản kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện../.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn th
tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền h
ình TB;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


965
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25