Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 18/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Từ khi có Luật Công chứng năm 2006, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ và Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham mưu tích cực của cơ quan Tư pháp các cấp, hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các quan hệ giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội khác, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là: Tình trạng bố trí cán bộ làm công tác chứng thực chưa đủ năng lực, nhiều nơi vẫn còn xảy ra vi phạm về thủ tục chứng thực, lưu trữ hồ sơ chứng thực chưa khoa học; UBND một số phường của thành pnố Đồng Hới và các thị trấn, huyện lỵ, nhu cầu chứng thực của người dân rất lớn, trong khi đó cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phải giải quyết nhiều công việc chuyên môn khác nên ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả của công tác tư pháp nói chung, công tác chứng thực nói riêng; nhiều địa phương khi thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản chưa thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật có liên quan; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chứng thực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời triển khai tốt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về luật về công chứng, chứng thực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân giúp cho mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong hoạt động công chứng, chứng thực.

2. Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các tổ chức hành nghề công chứng, mà chủ yếu là phát triển các Văn phòng công chứng, thực hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng; chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác chứng thực của UBND cấp huyện, cấp xã và những người làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và công tác chứng thực của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện cấp, sao tuỳ tiện các giấy tờ liên quan đến công chứng, chứng thực; kịp thời phát hiện, thu hồi, huỷ bỏ những giấy tờ cấp trái quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã hiện có để đề xuất, kiến nghị việc củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công tác chứng thực ở cấp xã, phải được giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; không bố trí kiêm nhiệm.

3. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và phản ánh kịp thời tình hình hoạt động công chứng, chứng thực của các địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch bố trí nhân lực, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chứng thực.

5. Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công chứng, chúng thực phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền được công chứng, chứng thực đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, chính xác lịch làm việc, thủ tục, phí công chứng và lệ phí chứng thực, thù lao công chứng, nội quy làm việc tại trụ sở; không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân khi đến yêu cầu công chứng, chứng thực.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ (6 tháng, năm) báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116