Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11-BKH/NG Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Duy Niên, Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 31/12/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-BKH/NG

Hà Nội , ngày 31 tháng 12 năm 1996

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - NGOẠI GIAO SỐ 11-BKH/NG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC VIỆT NAM VÀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VỀ VIỆT NAM THEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

Để tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp để đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyết khích đầu tư trong nước đã được qui định tại Nghị định số 29/CP ngày 12/5/1995 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Liên Bộ kế hoạch và Đầu tư - Ngoại giao hướng dẫn như sau:

Điều 1. Xác nhận nguồn gốc Việt Nam:

1.1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nói tại Điều 2 Nghị định số 29/CP ngày 12/5/1995, bao gồm người có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài và người gốc Việt Nam có quốc tịch nước khác.

Đối với những người còn mang hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam thì không cần có xác nhận nguồn gốc Việt Nam. Trong trường hợp đương sự chỉ có hộ chiếu nước ngoài thì phải được một trong những cơ quan sau đây xác nhận có nguồn gốc Việt Nam:

a. Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

b. Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài;

c. Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà người có nguồn gốc Việt Nam mang hộ chiếu.

1.2. Người xin xác nhận nguồn gốc Việt Nam tại một trong các cơ quan của Việt Nam qui định tại điểm a và b khoản 1.1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục sau đây:

a. Có đơn xin xác nhận nguồn gốc Việt Nam (mẫu số 01/NG-LS-UB kèm theo Thông tư này);

b. Xuất trình một trong các giấy tờ hợp lệ (kể cả những giấy tờ cấp trước năm 1975) như: giấy khai sinh, chứng minh thư, thẻ căn cước, sổ đắng ký hộ khẩu (hoặc sổ gia đình), giấy chứng nhận kết hôn, hộ chiếu cũ v.v... chứng minh bản thân hiện nay hoặc đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có cha hoặc mẹ là người hiện nay hoặc đã từng có quốc tịch Việt Nam;

c. Có hộ chiếu nước ngoài hợp lệ.

Điều 2. Xác nhận lý lịch tư pháp:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gồm cả người mang hộ chiếu Việt Nam và người chỉ có hộ chiếu nước ngoài) về nước đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước phải có:

a. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi người đó định cư về việc trong thời gian sinh sống ở nước đó bản thân không phải là người đang là truy cứu trách nhiệm hình sự, không phải là người đã bị kết án mà chưa được xoá án và hiện nay không bị cấm quyền kinh doanh theo bản án của Toà án nước ngoài;

b. Bản cam kết trong thời gian sinh sống ở Việt Nam (kể cả trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài và khi về nước ngắn hạn) bản thân không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không phải là người đã bị kết án mà chưa được xoá án và hiện nay không bị cấm quyền kinh doanh theo bản án của Toà án Việt Nam.

Điều 3. Các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp do nước ngoài cấp hoặc xác nhận nói tại điểm c khoản 1.1. Điều 1 và điểm a Điều 2 của Thông tư này phải được cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật Việt Nam hợp pháp hoá. Các giấy tờ này phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được cơ quan có thẩm quyền theo qui định của Việt Nam chứng nhận.

Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật Việt Nam phải cấp giấy xác nhận nguồn gốc người Việt Nam (mẫu số 02/NG-LS-UB và số 03/NG-LS-UB kèm Thông tư này) hoặc phải hợp pháp hoá các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp do nước ngoài cấp hoặc xác nhận.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế những qui định có liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp tại Thông tư số 02 BKH/DN ngày 30/1/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/CP ngày 12/5/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam.

Nguyễn Duy Niên

(Đã ký)

Võ Hồng Phúc

(Đã ký)

 

MẪU SỐ: 01/NG-LS-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM

(Dùng để xin đầu tư tại Việt Nam
theo Luật khuyết khích đầu tư trong nước)

Kính gửi:..................... nước CHXHCN Việt Nam tại.......

1. Họ và tên:

Họ và tên Việt Nam:.....................................

Họ và tên trong hộ chiếu hiện nay:......................

Quốc tịch hiện nay:.....................................

2. Ngày tháng năm sinh:.................................

3. Nơi sinh:............................................

4. Nơi thường trú hiện nay:.............................

Số điện thoại nơi làm việc (nếu có):..................

Số điện thoại nhà riêng (nếu có):.....................

Số Fax (nếu có):......................................

5. Hộ chiếu hiện nay:

Số:...................................................

Ngày cấp:.............................................

Nơi cấp:..............................................

Nước cấp:.............................................

Có giá trị đến:.......................................

6. Giấy tờ kèm theo để chứng minh nguồn gốc người Việt Nam (giấy khai sinh hoặc chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc sổ đăng ký hộ khẩu hoặc sổ gia đình hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc hộ chiếu cũ v. v...)

Số:...................................................

Ngày cấp:.............................................

Nơi cấp:..............................................

Cơ quan cấp:..........................................

Đề nghị........ nước CHXHCN Việt Nam tại.......... xác nhận là người có nguồn gốc Việt Nam để đầu tư tại Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo pháp luật về những điều khai đó.

Làm tại........ ngày.....tháng......năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ: 02/NG-LS-UB

........................ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nước CHXHCN Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tại:................

Số:

GIẤY XÁC NHẬN

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAN TẠI.....

XÁC NHẬN

Ông, bà:................................................

Quốc tịch hiện nay:.....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................

Nơi sinh:...............................................

Địa chỉ thường trú hiện nay:............................

Mang hộ chiếu số:..................Ngày cấp:............

Nơi cấp:...........................Nước cấp:............

Có giá trị đến:.........................................

Là người có nguồn gốc Việt Nam xin về đầu tư tại Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

......ngày.....tháng.....năm.....

......nước CHXHCN Việt Nam tại...

(Ký tên, đóng dấu cơ quan và dấu chức danh)

MẪU SỐ: 03/NG-LS-UB

Uỷ ban về người Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ở nước ngoài Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../NVN-NN

GIẤY XÁC NHẬN

UỶ BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

XÁC NHẬN

Ông, Bà:................................................

Quốc tịch hiện nay:.....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................

Nơi sinh:...............................................

Địa chỉ thường trú hiện nay:............................

Mang hộ chiếu số:................... Ngày cấp:..........

Nơi cấp:............................ Nước cấp:..........

Có giá trị đến:.........................................

Là người có nguồn gốc Việt Nam xin về đầu tư tại Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

.......ngày......tháng......năm....

(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 11/BKH-NG

Hanoi ,December 31, 1996

 

INTER-MINISTERIAL CIRCULAR

GUIDING THE PROCEDURES FOR CERTIFYING THE VIETNAMESE ORIGIN AND LEGAL RECORD OF OVERSEAS VIETNAMESE WHO INVEST IN VIETNAM UNDER THE LAW ON PROMOTION OF DOMESTIC INVESTMENT

In order to create conditions for overseas Vietnamese to fill in the procedure for certifying their Vietnamese origin and legal record so as to invest in Vietnam under the Law on Promotion of Domestic Investment already stipulated in Decree No. 29-CP of May 12, 1995 of the Government detailing the implementation of the Law on Promotion of Domestic Investment, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Foreign Affairs jointly provide the following guidance:

Article 1.- Certifying the Vietnamese origin:

1.1. The overseas Vietnamese stated in Article 2 of Decree No. 29-CP of May 12, 1995 shall include the persons bearing Vietnamese nationality and residing in foreign countries and the persons of Vietnamese origin and bearing the nationalities of other countries.

The persons who still carry valid Vietnamese passports shall not need to have their Vietnamese origin certified. In cases where the concerned person only has a foreign passport, his/her Vietnamese origin must be certified by one of the following agencies:

a/ The diplomatic representative mission or the consulate of Vietnam based in the foreign country;

b/ The Committee for Overseas Vietnamese;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.2. The applicants for certification of their Vietnamese origin by one of the Vietnamese agencies defined in Points a and b, Clause 1.1 of this Article must meet the following conditions and complete the following procedure:

a/ Filing an application for certification of Vietnamese origin (form No. 01/NG-LS-UB attached to this Circular);

b/ Producing one such valid document (including those issued before 1975) as the birth certificate, identity card, residence registration book (or the household book), marriage certificate, old passport, etc. evidencing that they now bear or used to bear the Vietnamese nationality or that their father or mother now bears or used to bear the Vietnamese nationality;

c/ Carrying a valid foreign passport.

Article 2.- Certifying the legal history:

The overseas Vietnamese (including those having Vietnamese passports and those having foreign passports) who wish to invest in Vietnam under the Law on Promotion of Domestic Investment must have:

a/ The certification by a competent agency in the foreign country where they reside that when living in that country they are not examined for penal liability, that though they were convicted their criminal record was already cleared and currently they are not forbidden to do business according to the ruling of a foreign court;

b/ A written commitment that when living in Vietnam (including the time before they left the country to reside abroad and during their short-term stays in Vietnam) they are not examined for penal liability, that though they were convicted their criminal record was already wiped out and currently they are not forbidden to do business according to the ruling of a Vietnamese court;

Article 3.- The documents certifying their Vietnamese origin and legal record, issued or certified by foreign countries as stated in Point c, Clause 1.1, Article 1 and Point a, Article 2 of this Circular must be legalized by a competent agency as prescribed by Vietnamese law. Such documents must be translated into Vietnamese and the translation must be certified by a competent agency prescribed by Vietnamese regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- This Circular takes effect from the date of its signing and replaces the provisions concerning the certification of Vietnamese origin and legal record in Circular No.02-BKH/DN of January 30, 1996 of the Ministry of Planning and Investment guiding the implementation of Decree No.29-CP of May 12, 1995 on the procedure for direct investment in Vietnam by overseas Vietnamese and by foreign residents in Vietnam.

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENTVICE MINISTER  
Vo Hong Phuc

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR

 VICE MINISTER
Nguyen Dy Nien

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 11-BKH/NG ngày 31/12/1996 1996 hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.430
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193