Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Trung Hải, Trần Văn Tá, Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 06/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2002 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN GIAO NHẬN VÀ HOÀN TRẢ VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN NGOÀI HÀNG RÀO

Thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 477/CP-KTTH ngày 08 tháng 5 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư công trình điện ngoài hàng rào, Liên Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính hướng dẫn việc giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đầu tư xây dựng các công trình điện ngoài hàng rào như sau:

Chương 1:

PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM GIAO NHẬN CÔNG TRÌNH ĐIỆN NGOÀI HÀNG RÀO

1. Phạm vi giao nhận công trình:

1.1. Giải thích từ ngữ:

-"Bên Giao" là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

-"Bên Nhận" là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam uỷ quyền.

-"Chân hàng rào" là điểm phân chia ranh giới phần đất được sử dụng của Bên Giao theo quyết định cấp đất của cơ quan có thẩm quyền.

-"Điểm cấp điện" là vị trí cầu dao điện mà tại đó được lắp đặt công tơ đo đếm điện năng mua bán giữa bên bán điện và bên mua điện.

-"Điểm đấu điện" là điểm mà tại đó công trình cung cấp điện của Bên Giao đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

-"Công trình điện ngoài hàng rào" là phần công trình được xác định từ Chân hàng rào đến Điểm đấu điện.

1.2. Phạm vi Giao - Nhận tài sản để làm căn cứ hoàn trả vốn:

1.2.1. Phạm vi Giao - Nhận tài sản để làm căn cứ hoàn trả vốn là Công trình điện ngoài hàng rào do Bên Giao đã đầu tư.

1.2.2. Trường hợp điểm cấp điện nằm trong hàng rào thì tài sản từ Chân hàng rào đến Điểm cấp điện sẽ được giao nhận nếu được hai Bên thoả thuận và ghi rõ trong hồ sơ giao nhận. Phạm vi Giao-Nhận được xác định như sau:

a. Trường hợp công trình điện có cấp điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 0,4kV thì phạm vi Giao - Nhận tính đến vị trí lắp đặt công tơ đo đếm điện năng.

b. Trường hợp công trình điện có cấp điện áp cao hơn 0,4kV đến 35kV thì phạm vi Giao - Nhận tính đến điểm đấu của đường dây cấp điện vào thiết bị đóng cắt hoặc thanh cái cao thế của trạm biến áp phân phối.

c. Trường hợp công trình điện có cấp điện áp từ 110 kV trở lên thì phạm vi Giao - Nhận là toàn bộ trạm biến áp 110kV (kể cả các tủ trung thế).

1.3. Các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi Giao - Nhận:

- Các công trình đã được đầu tư xây dựng với mục đích ban đầu để cung cấp điện cho hoạt động của doanh nghiệp, nhưng thực tế tại thời điểm bàn giao được Bên Giao sử dụng với mục đích bán điện.

- Các công trình đã được Tổng Công ty điện lực Việt Nam tiếp nhận và hoàn vốn.

- Các công trình điện đang nằm trong khu vực đền bù giải phóng mặt bằng thuộc diện phải di chuyển.

2.1. 2. Trách nhiệm Bên Giao và Bên Nhận:

Bên Giao:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định tại Chương II Thông tư này, tham gia Hội đồng định giá tài sản giao nhận, bàn giao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận của Bên Nhận.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên Nhận trong công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa phần công trình điện nằm bên trong hàng rào mà hai Bên đã thoả thuận giao nhận như quy định tại Mục 1 Chương I Thông tư này.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Bên Nhận có hành lang tuyến đầu tư các lộ ra từ trạm biến áp 110kV để cấp điện cho khu vực lân cận.

Bên Nhận:

- Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định tại Chương II Thông tư này, tham gia Hội đồng định giá, tiếp nhận tài sản và hoàn trả vốn cho Bên Giao.

- Chuyển đổi công tơ đo đếm điện về vị trí phù hợp với phạm vi Giao Nhận.

Chương 2:

HỒ SƠ GIAO NHẬN

Hồ sơ Giao - Nhận bao gồm có hồ sơ gốc theo quy định hoặc hồ sơ thay cho hồ sơ gốc và hồ sơ được lập trong quá trình giao nhận, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ gốc theo quy định, bao gồm:

- Bản sao Giấy phép đầu tư.

- Phương án cấp điện được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

- Văn bản thoả thuận tuyến.

- Văn bản cấp đất, hợp đồng thuê đất có liên quan trực tiếp tới đường dây và trạm.

- Thiết kế kỹ thuật được duyệt.

- Bản vẽ hoàn công công trình.

- Phần công trình bàn giao đã quyết toán và được kiểm toán của một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Bản đăng ký tỷ lệ khấu hao hoặc thời gian khấu hao tài sản cố định đã được cơ quan Tài chính chấp nhận.

2. Trường hợp không có đủ hồ sơ theo quy định tại Mục 1 nêu trên: Bên Giao phối hợp với Bên Nhận để thực hiện những công việc sau:

- Cung cấp các hồ sơ mà Bên Giao có (trong Mục 1 nêu trên) cho Bên Nhận.

- Lập biên bản đánh giá thực trạng về chất lượng, xác định giá trị tài sản bàn giao theo quy định tại Chương III của Thông tư này.

- Trường hợp chưa có văn bản cấp đất và thoả thuận tuyến thì lập hồ sơ hành lang tuyến đường dây và trạm ngoài hàng rào, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Hồ sơ được lập trong quá trình giao nhận:

- Sơ đồ mặt bằng thực trạng phần công trình sẽ tiếp nhận.

- Sơ đồ đấu nối (một sợi) phần công trình sẽ tiếp nhận.

- Bảng kiểm kê số lượng, chủng loại, chất lượng của thiết bị, vật tư đường dây.

- Biên bản giao nhận theo mẫu quy định tại Thông tư này (phụ lục 1).

- Biên bản xác định giá trị còn lại của tài sản bàn giao được Hội đồng định giá thẩm định theo mẫu quy định tại Thông tư này (phụ lục 2).

4. Số lượng hồ sơ: Bên Giao giao cho Bên Nhận 02 bộ hồ sơ, các bản sao phải được công chứng. Riêng văn bản thoả thuận tuyến, văn bản cấp đất và hợp đồng thuê đất phải là bản gốc.

Chương 3:

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO, VỐN HOÀN TRẢ

1. Truờng hợp dủ hồ so: Giỏ trị tài sản hoàn trả duợc xỏc dịnh nhu sau:

Giá trị hoàn trả

Nguyên giá TSCĐ

trên sổ kế toán

Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ

trên sổ kế toán

 

2. Truờng hợp khụng dủ hồ so: Giỏ trị tài sản hoàn trả duợc xỏc dịnh nhu sau:

Giá trị hoàn trả

Số lượng thực tế của tài sản

Đơn giá từng tài sản

Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ.

 

Trong đó:

a. Số lượng thực tế của tài sản được xác định trên cơ sở số liệu kiểm kê thực tế của phần công trình Giao Nhận.

b. Đơn giá của từng tài sản cố định được xác định dựa trên:

- Đơn giá trần của địa phương tại thời điểm đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp địa phương không ban hành đơn giá trần tại thời điểm đầu tư xây dựng công trình thì lấy theo đơn giá định mức của khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh tuỳ theo công trình đầu tư ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam.

- Đối với phần giá trị đền bù giải phóng mặt bằng, chấp nhận theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ của Bên Giao.

c. Thời gian đã sử dụng tài sản cố định được tính theo đơn vị tháng và được tính từ thời điểm đưa tài sản cố định vào sử dụng cho tới tháng ký kết biên bản xác định giá trị còn lại của tài sản.

d. Giá trị hao mòn luỹ kế được xác định như sau:

- Trường hợp Bên Giao có đăng ký tỷ lệ khấu hao thì Giá trị hao mòn lũy kế được xác định là nguyên giá tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao đã đăng ký nhân với thời gian đã sử dụng tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định được hiểu là nguyên giá tài sản cố định trên sổ kế toán trong trường hợp đủ hồ sơ hoặc nguyên giá được đánh giá lại trong trường hợp không đủ hồ sơ gốc theo quy định.

- Trường hợp Bên Giao không đăng ký tỷ lệ khấu hao hoặc thời gian khấu hao tài sản cố định với cơ quan Tài chính thì tỷ lệ khấu hao tài sản được tính bằng 7 %/năm.

3. Trường hợp tài sản khấu hao hết mà vẫn còn đang sử dụng: Hai Bên Giao -Nhận xác định số lượng, chất lượng của từng hạng mục để xác định giá trị thực tế còn lại của toàn bộ công trình, báo cáo Hội đồng định giá. Giá trị thực tế còn lại của toàn bộ công trình không vượt quá 10% giá trị tài sản ban đầu.

4. Hội đồng định giá:

4.1. Hội đồng định giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình điện ngoài hàng rào quyết định thành lập trong đó Lãnh đạo Sở Tài chính - Vật giá là chủ tịch, Lãnh đạo đơn vị được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam uỷ quyền là uỷ viên thường trực và đại diện Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh (đối với các công trình nằm trong khu công nghiệp) và Bên Giao. Ngoài các thành viên nói trên, trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm các tổ chức, chuyên gia kỹ thuật, kinh tế, tài chính kế toán tham gia.

4.2. Hội đồng định giá có nhiệm vụ:

- Tổ chức thẩm định hoặc thuê kiểm toán xác định giá trị tài sản Giao Nhận. Kết quả thẩm định hoặc kết quả kiểm toán phải được lập biên bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên. Hội đồng định giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ giao nhận tài sản trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt làm căn cứ hoàn vốn.

Chi phí kiểm toán được tính vào giá trị tài sản để bàn giao.

- Tổng hợp, báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương 4:

 TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ VỐN

1. Trình tự tiến hành giao nhận và hoàn trả vốn:

1.1. Lập kế hoạch tiếp nhận và hoàn trả:

a. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh sao gửi Thông tư tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và yêu cầu các doanh nghiệp thuộc diện được hoàn trả vốn công trình điện ngoài hàng rào thông báo chính thức cho Điện lực địa phương về yêu cầu giao nhận và hoàn vốn.

b. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu giao nhận và hoàn trả vốn gửi văn bản yêu cầu đến Điện lực địa phương. Sau thời hạn trên, nếu các doanh nghiệp không có văn bản gửi tới Điện lực địa phương thì coi như không có nhu cầu giao nhận công trình điện và hoàn trả vốn.

c. Sau 15 ngày nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp, Điện lực địa phương phải thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm và nội dung làm việc với doanh nghiệp liên quan đến việc Giao - Nhận và định giá tài sản.

1.2. Bên Giao chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này.

1.3. Hai Bên Giao và Nhận cùng tiến hành kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng còn lại của từng tài sản, xem xét hồ sơ gốc, lập biên bản bàn giao tài sản trình Hội đồng định giá xem xét.

1.4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên bản bàn giao tài sản do hai Bên Giao-Nhận trình, Hội đồng định giá thẩm định giá trị tài sản giao nhận để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

1.5. Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hai Bên Giao Nhận tiến hành bàn giao tài sản và hoàn trả vốn.

2. Bên Nhận tiếp nhận tài sản và hoàn thành việc hoàn trả vốn cho Bên Giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Định kỳ hàng tháng, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận và hoàn trả vốn.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc thành lập Hội đồng định giá, phê duyệt giá trị hoàn trả và kiểm tra, theo dõi việc hoàn trả vốn các công trình điện ngoài hàng rào cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Công ty Điện lực và Điện lực tỉnh tổ chức tiếp nhận, hoàn vốn và quản lý tài sản tiếp nhận theo quy định tại Thông tư này.

3. Nếu có những vướng mắc trong quá trình Giao Nhận, Hội đồng định giá cần kịp thời báo cáo Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét giải quyết.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Trung Hải

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
 Vũ Huy Hoàng

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Văn phòng Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- TCT ĐL Việt Nam,
- Các Sở KH và ĐT,
- Các BQL KCN cấp tỉnh
- Công báo,
- Lưu Bộ KH và ĐT, Bộ CN, Bộ TC.

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE MINISTRY OF INDUSTRY
THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC

Hanoi, August 06, 2002

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE TRANSFER AND RECEIPT OF OUTSIDE-THE FENCE ELECTRICITY WORKS AND THE REFUNDING OF CAPITAL TO FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES WHICH HAVE INVESTED IN THE BUILDING THEREOF

In furtherance of the Prime Minister’s instruction in Document No. 477/CP-KTTH of May 8, 2002 of the Government Office on reimbursing capital invested by foreign-invested enterprises in outside-the fence electricity works, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Industry and the Ministry of Finance hereby jointly guide the transfer and receipt of outside-the fence electricity works and the refunding of capital to foreign-invested enterprises which have invested in the construction thereof as follows:

Chapter I

SCOPE OF AND RESPONSIBILITY IN THE TRANSFER AND RECEIPT OF OUTSIDE-THE FENCE ELECTRICITY WORKS.

1. Scope of transfer and receipt of works:

1.1. Interpretation of terms:

- "Transferor" means foreign-invested enterprises operating under the Law on Foreign Investment in Vietnam, which can be enterprises with 100% foreign-invested capital, joint-venture enterprises or parties to business cooperation contracts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- "Fence base" means the point delimiting the land area used by the transferor under the land allocation decision of a competent agency.

- "Electricity supply point" means the position of the electric switch box, where the electricity meter is installed to measure the electrical energy traded between the electricity seller and buyer.

- "Electricity connection point" means the point where the transferor’s electricity supply work is connected to the national power grid.

- "Outside-the fence electricity works" are construction items determined as being situated between the fence base and the electricity connection point.

1.2. The scope of transfer and receipt of assets serving as basis for capital refunding:

1.2.1. The scope of transfer and receipt of assets serving as basis for capital refunding is the outside-the fence electricity works already invested by the transferor.

1.2.2. Where the electricity supply point is situated inside the fence, the assets situated from the fence base to the electricity supply point shall be transferred if the two parties so agree and clearly inscribe such in the transfer and receipt dossiers. The scope of transfer and receipt is determined as follows:

a/ Where the electricity work has a voltage of 0.4 kV or lower, the scope of transfer and receipt shall be calculated to the position where the electricity meter is installed.

b/ Where the electricity work has a voltage between over 0.4 kV and 35 kV, the scope of transfer and receipt shall be calculated to the point of connection of the electricity supply line with the breaking device or the high-voltage bar of the distribution transformer station.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.3. The following cases shall not fall into the scope of transfer and receipt:

- Works which have been constructed with the original purpose of supplying electricity for the enterprise’s operation but, at the time of transfer, they are used by the transferor for the purpose of selling electricity.

- Works which have been received and refunded by Vietnam Electricity Corporation.

- Electricity works built in the ground-clearance areas and subject to relocation.

2. Responsibilities of the transferor and transferee:

2.1. The transferor:

- To prepare all dossiers and vouchers as prescribed in Chapter II of this Joint Circular, to participate in the Council for valuation of to be-transferred assets; to transfer assets and create favorable conditions for the receipt thereof by the transferee.

- To create every favorable condition for the transferee in the operation, maintenance as well as repair of the electricity works situated inside the fence, the transfer of which has been agreed upon by the two parties as prescribed in Section 1, Chapter I of this Circular.

- To create favorable conditions for the transferee to have a corridor for investment in outward lines from the 110 kV-voltage transformer station to supply electricity for neighborly areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To receive all dossiers and vouchers as prescribed in Chapter II of this Circular, to participate in the valuation council, receive assets and refund capital to the transferor.

- To remove the electricity meters to positions suitable to the scope of transfer and receipt.

Chapter II

TRANSFER AND RECEIPT DOSSIERS

A transfer and receipt dossier may be the original dossier as prescribed or a dossier in substitution of the original dossier or a dossier compiled in the transfer and receipt process, specifically as follows:

1. The prescribed original dossier consists of:

- A copy of the investment license.

- The electricity supply plan already approved by competent functional agency.

- The written agreement on the line.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The approved technical design.

- The drawing on the completed work.

- The work sections already transferred, settled, and audited by an independent audit company operating lawfully in Vietnam.

- The written registration of the depreciation rate or the depreciation duration of fixed assets already accepted by the finance agency.

2. For cases where dossiers as prescribed in Section 1 above are incomplete: the transferor shall coordinate with the transferee in fulfilling the following tasks:

- To supply dossiers (in Section 1 above) which the transferor possesses to the transferee.

- To make a report evaluating the actual quality conditions and determining the value of the transferred assets according to the provisions in Chapter III of this Circular.

- In cases where land allocation documents and written agreement on lines are not yet available, the dossier on the power line and station corridor outside the fence shall be compiled and certified by the provincial-level People’s Committee.

3. Dossiers to be compiled in the transfer and receipt process:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The plan of the connection point (single line) of the works to be received.

- The list of the quantities and categories of equipment and line supplies, and their quality description.

- The transfer and receipt report, made according to a set form.

- The report determining the residual value of the transferred assets, which has been evaluated by the valuation council, made according to a set form.

4. Quantity of dossiers: The transferor shall hand over to the transferee two sets of dossier; any copies must be notarized. Regarding the written agreement on the line, the land allocation document and the land-lease contract, they must be originals.

Chapter III

DETERMINATION OF THE VALUE OF TRANSFERRED ASSETS, TO BE-REFUNDED CAPITAL

1. Cases of complete dossiers: The value of to be-returned assets is determined as follows:

The value The original price The accumulated to be = of fixed assets on the - wear-and- tear value of fixed assets refunded accounting book on the accounting book

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The value The actual The unit The accumulated to be = quantity x price of - wear-and- tear value refunded of assets each asset of fixed assets

in which:

a/ The actual quantity of assets shall be determined on the basis of the actual inventory figures of the work sections to be transferred and received.

b/ The unit price of each fixed asset shall be determined on the basis of:

- The ceiling unit price set by the locality at the time of investing in building the work. Where the ceiling price is not set by the locality, the ceiling price at the time of investing in building the works shall be the unit price prescribed by Hanoi, Da Nang or Ho Chi Minh City, depending on whether the works are located in the northern, central or southern region of the country.

- For the value compensated for ground clearance, valid invoices and vouchers of the transferor shall be accepted.

c/ The duration during which the fixed assets have been used shall be calculated in month and from the time the fixed assets are put to use to the month when the report determining the residual value of the assets is signed.

d/ The accumulated wear-and-tear value is determined as follows:

- Where the transferor has registered a depreciation percentage, the accumulated wear-and-tear value shall be determined by multiplying the original price of the fixed asset by the registered depreciation percentage and with the fixed asset-using duration. The original price of a fixed asset means the original price of such fixed asset on the accounting book, for cases of complete dossiers, or the re-evaluated original price, for cases of incomplete original dossiers as prescribed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Cases where assets have been fully depreciated but still in use: the transferor and transferee shall determine the quantity and quality of each construction item in order to identify the actual residual value of the entire work, then report it to the valuation council. The actual residual value of the entire work must not exceed 10% of the original value of the asset.

4. The valuation councils:

4.1. The valuation councils shall be set up by decisions of the provincial-level People’s Committees of the localities where exist the outside-the fence electricity works. A valuation council shall be composed of a leading official of the provincial/municipal Finance and Pricing Service as its chairman, a leading official of the unit who is authorized by Vietnam Electricity Corporation as its standing member, and representatives of the provincial/municipal Industry and Planning and Investment Services and the provincial-level Industrial Parks Management Board (for works situated within the industrial parks), and the transferor. Apart from the above-said members, in case of necessity, the council chairman may invite other technical, economic and financial organizations and experts to participate in the council.

4.2. The valuation councils shall have the following tasks:

- To organize the evaluation or hire auditors to determine the value of assets to be transferred and received. The evaluation or auditing result must be inscribed in a report signed by all members. The valuation councils shall be accountable for the legality of the asset transfer and receipt dossiers submitted to the provincial-level People’s Committees for approval for use as capital-refunding basis.

The auditing expenses shall be incorporated in the value of assets to be transferred.

- To sum up and report on a monthly basis the situation of transfer and receipt and capital refunded to the provincial-level People’s Committees.

Chapter IV

ORGANIZATION OF RECEIPT AND CAPITAL REFUNDING

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.1. Planning the receipt and the capital refunding:

a/ Within 30 days after this Circular comes into force, the provincial/municipal Planning and Investment Services or the provincial/level Industrial Parks Management Boards shall send the duplicates of this Circular to foreign-invested enterprises and request the enterprises eligible for refunding of capital already invested in outside-the fence electricity works to officially notify the local electricity authorities of their transfer and receipt and capital refunding requirements.

b/ Within 30 days after receiving the notices of the provincial/municipal Planning and Investment Services or the provincial-level Industrial Parks Management Boards, foreign-invested enterprises wishing to transfer their works and have their capital refunded shall send written requests to the local electricity authorities. After this time limit, if the enterprises fail to send written requests to local electricity authorities, they shall be regarded as having no need to transfer electricity works and have their capital refunded.

c/ Past 15 days but no more than 30 days after receiving the written requests of the enterprises, the local electricity authorities must notify in writing the time, venue and working contents to the enterprises related to the asset transfer and valuation.

1.2. The transferor shall prepare dossiers according to Chapter II of this Circular.

1.3. The transferor and transferee shall jointly inventory the quantity, assess the residual value of each asset, examine the original dossiers, make a report on the asset transfer, then submit it to the valuation council for consideration.

1.4. Within 15 days after receiving the asset transfer report submitted by the transferor and transferee, the valuation council shall evaluate the value of the transferred assets for submission to the provincial-level People’s Committee for approval.

1.5. Based on the approval decision of the provincial-level People’s Committee, the transferor and transferee shall proceed with the transfer and receipt of assets and with the capital refunding.

2. The transferee shall receive assets and complete the refunding of capital to the transferor within 30 days after the date the approval decision of the People’s Committee is issued.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter V

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The provincial-level People’s Committees shall direct the setting up of valuation councils, approve the to be-refunded values, inspect and monitor the refunding of capital of outside-the fence electricity works to foreign-invested enterprises.

2. Vietnam Electricity Corporation shall direct the electricity companies and provincial/municipal electricity authorities to organize the receipt of works, capital refunding and management of received assets according to the provisions of this Circular.

3. Should any problems arise in the transfer and receipt process, the valuation councils should promptly report them to the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Industry and the Ministry of Finance as well as the provincial-level People’s Committees for consideration and settlement.

4. This Circular takes effect 15 days after its signing.

 

FOR THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
VICE MINISTER
Vu Huy Hoang

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER

Hoang Trung Hai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC ngày 06/08/2002 hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.819

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!