Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Người ký: Đỗ Quốc Sam, Hồ Tế, Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 25/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG-UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-TT/LB

Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1995

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ XÂY DỰNG - UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 03/TTLB HÀ NỘI, NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/CP NGÀY 20/10/1994 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 20/10/1994 Chính phủ đã ký Nghị định số 177/CP ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng (gọi tắt là "điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP") thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT (gọi tắt là "Điều lệ quản lý XDCB 385/HĐBT) ngày 7/11/1990 và Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 237/HĐBT ngày 19/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thực hiện Điều 3 của Nghị định và Điều 59 của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP, liên Bộ (Bộ Xây dựng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính) hướng dẫn chung một số vấn đề chủ yếu (ngoài những nội dung hướng dẫn riêng từng lĩnh vực của các bộ có liên quan) như sau:

1. Phạm vi điều tiết của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP bao gồm:

- Các dự án đầu tư phát triển ngành;

- Các dự án đầu tư phát triển vùng, lãnh thổ;

- Các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội;

- Các chương trình có đầu tư và xây dựng bao gồm một hoặc nhiều dự án (như chương trình có mục tiêu; chương trình tạo việc làm; chương trình nước sạch v.v...).

Tuỳ theo tính chất sở hữu của dự án đầu tư, phạm vi điều tiết của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP được xác định như sau:

- Đối với các dự án đâu tư không thuộc sở hữu Nhà nước, Nhà nước chie quản lý về quy hoạch xây dựng; các phương án kiến trúc; công nghệ; sử dụng đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường sinh thái và các khía cạnh xã hội của dự án.

- Đối với các dự án đâu tư thuộc sở hữu Nhà nước ngoài việc quản lý các mặt như đối với các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, Nhà nước còn quản lý về các khía cạnh thương mại, tài chính và hiệu quả kinh tế của dự án.

Các dự án đầu tư thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm tất cả các dự án mà chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư) do các cấp có thẩm quyền của Nhà nước cử ra hoặc thuê để quản lý toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư của dự án bất kể nguồn vốn đó được huy động từ đâu.

- Đối với các dự án đầu tư sâu đây sẽ có hướng dẫn riêng của Bộ quản lý ngành sau khi có sự thoả thuận của Liên Bộ Xây dựng - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính.

- Các dự án đầu tư của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài;

- Một số dự án đầu tư có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh, quốc phòng.

2. Về phân loại dự án và phân cấp quyết định đầu tư:

2.1 Trong phụ lục phân loại dự án đầu tư kèm theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây 177/CP, tổng mức đầu tư của các dự án chưa bao gồm tiền thuê quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, thềm lục địa, vùng trời;

2.2 Các dự án đầu tư dưới 500 triệu đồng không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi mà tiến hành lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư.

2.3 Phân cấp quyết định đầu tư:

Việc phân cấp quyết định đầu tư được thực hiện theo điều 6 của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quyết định đầu tư thì không được uỷ quyền lại cho cấp dưới của mình quyết định đầu tư.

3. Quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư:

Việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư thực hiện theo điều 8 của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, trong đó:

3.1 Vốn tín dụng ưu đãi thuộc Nhà nước dùng để đầu tư bao gồm cả vốn trong nước và vốn ngoài nước do Nhà nước đi vay, được cân đối và bố trí nguồn trong Ngân sách để trả nợ khi đến hạn.

3.2 Nguồn vốn tự huy động của các doanh nghiệp Nhà nước để đầu tư bao gồm vốn trích từ các quỹ của doanh nghiệp, vốn vay bằng phát hành trái phiếu; vốn góp cổ phần, vốn khấu hao cơ bản trích từ tài sản cố định hình thành bằng vốn tự bổ sung của doanh nghiệp... kể cả tài sản hiện có của doanh nghiệp Nhà nước, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện mọi quy định về quản lý Nhà nước ghi trong Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

3.3 Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản như: vốn duy tu, nâng cấp, sữa chữa, cải tạo phải sử dụng đúng mục đích và được ghi trong kế hoạch Nhà nước hàng năm. Việc lập, trình duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, cấp vốn và thanh quyết toán đối với nguồn vốn này phải theo quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

Không được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp không có tính chất xây dựng cơ bản để đầu tư xây dựng mới, hoặc mở rộng.

4. Về kế hoạch hoá công tác điều tra, khảo sát, quy hoạch:

4.1 Kế hoạch vốn cho công tác điều tra khảo sát lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các vùng lãnh thổ do Uỷ ban Kế hoạch Nhà nứoc chủ trì, quản lý vốn để tổ chức thực hiện.

Trường hợp Nhà nước uỷ nhiệm cho Bộ, ngành tổ chức thực hiện thì Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối cho Bộ, ngành đó trong kế hoạch hàng năm.

4.2 Kế hoạch vốn cho công tác điều tra khảo sát lập quy hoạch phát triển ngành do Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối vốn theo các ngành để tổ chức thực hiện.

4.3 Kế hoạch vốn cho công tác điều tra khảo sát quy hoạch đô thị do địa phương đề xuất yêu cầu Bộ Xây dựng tổng hợp kế hoạch trong cả nước, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối chung và phân cấp quản lý kế hoạch thực hiện như sau.

4.3.1 Điều tra khảo sát lập quy hoạch chung các đô thị từ cấp tỉnh lỵ trở lên, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối trực tiếp vốn ngân sách cho Bộ Xây dựng và thông báo về các địa phương.

4.3.2 Điều tra khảo sát lập quy hoạch chi tiết trong các đô thị từ loại 2 trở lên và đô thị có các trục giao thông quốc gia đi qua, do Bộ Xây dựng quản lý và được Nhà nước cân đối vốn hàng năm để tổ chức thực hiện.

4.3.3 Điều tra khảo sát lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các đô thị dưới cấp tỉnh lỵ và quy hoạch chi tiết các đô thị, tỉnh lỵ dưới cấp 2 do các địa phương quản lý tổ chức thực hiện và được cân đối hàng năm bằng nguồn vốn ngân sách.

4.4 Điều tra khảo sát lập quy hoạch và chương trình về nông thôn thông qua chương trình, dự án cấp Nhà nước, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối vốn cho Bộ, ngành được Nhà nước giao chủ trì chương trình, dự án đó để tổ chức thực hiện.

5. Về xây dựng khu phụ trợ và nhà ở tạm của công nhân xây dựng:

Phải làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng khu phụ trợ hoặc nhà ở tạm của công nhân xây dựng trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để cấp có thẩm quyền phê duyệt khi quyết định đầu tư và thực hiện theo đúng quy định sau đây:

5.1 Trong trường hợp dự án được tổ chức đấu thầu hoặc chọn thần thì các chi phí trên cũng được coi như một trong các hạng mục đưa ra đấu thầu hoặc chọn thầu cùng với các hạng mục công trình chính.

5.2 Trong trường hợp chỉ định thầu, thì cấp quyết định đầu tư phê duyệt xây dựng khu phụ trợ và nhà ở tạm cho công nhân trên nguyên tắc phải có thiết kế dự toán chi tiết và thực hiện khoán trọn gói các chi phí này.

5.3 Riêng chi phí nhà ở tạm của công nhân xây dựng, dự toán chí phí không vượt quá 2% giá trị dự toán xây lắp và chỉ áp dụng đối với các công trình mới khởi công, ở xa khu dân cư, những công trình theo tuyến (đường xá, kênh mương cấp I, đường dây, đường lâm nghiệp): không áp dụng đối với các công trình xây dựng ở trong thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư tập trung.

5.4 Phương thức cấp phát các khoản chi phí nói trên được thực hiện theo từng đợt trong thời gian chuẩn bị xây dựng với mức khoán trọn gói, đơn vị xây lắp công trình được chủ động sử dụng theo mục đích, nếu tiết kiệm được chi phí khu phụ trợ thì được đưa và quỹ phát triển sản xuất của đơn vị.

6. Kinh phí lập dự án, thẩm định dự án đầu tư:

6.1. Mức kinh phí cho công tác tư vấn lập dự án, thẩm định dự án do Bộ Xây đựng quy định sau khi thống nhất với Uỷ ban Kế Nhà nước và Bộ Tài chính. Trước mắt mức kinh phí cho công tác thẩm định dự án đầu tư thực hiện bằng 5% giá thiết kế.

6.2. Trường hợp sau khi thẩm định dự án, nếu dự án không được thực hiện thì chi phí cho công tác tư vấn lập và thẩm định dự án được trích từ quỹ phát triển sản xuất của đơn vị chủ đầu tư để thanh toán (nếu dự án thuộc các doanh nghiệp) hoặc xin cấp từ ngân sách (nếu là các dự án đầu tư của các cơ quan hành chính sự nghiệp).

7. Đấu thầu, chọn thầu, chỉ định thầu:

7.1. Các dự án đầu tư thuộc sở hữu Nhà nước chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu hoặc chọn thầu theo quy chế do Nhà nước ban hành.

7.2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn đấu thầu, chọn thầu tư vấn và xây lắp theo quy định tại khoản 4, Điều 6 của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP. Riêng các dự án nhóm A Hội đồng xét thầu quốc gia có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu của các Bộ, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phe duyệt.

7.3. Cấp nào quyết định đầu tư thì cấp đó quyết định chỉ định thầu các dự án sau đây:

- Dự án có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm;

- Dự án có tính cấp bách do thiên tai, địch hoạ;

- Dự án có giá trị nhỏ dưới 500 triệu đồng (bao gồm cả giá trị thiết bị và xây lắp... trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án);

- Riêng một số dự án có tính chất đặc thù của một số ngành phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép đối với từng dự án cụ thể thì mới được thực hiện phương thức chỉ định thầu.

7.4. Các dự án hợp tác, liên doanh với nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước cũng phải tổ chức đấu thầu hoặc chọn thầu theo quy chế do Nhà nước ban hành hoặc theo thông lệ quốc tế có tính đến điều kiện cụ thể của Việt Nam. Việc tổ chức đấu thầu các sự án này phải tổ chức tại Việt Nam.

7.5. Hàng năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 12, các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải có văn bản báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu, chọn thầu, chỉ định thầu trong năm của ngành và địa phương gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Quản lý kỹ thuật, chất lượng xây dựng và nghiệm thu công trình:

8.1. Việc quản lý kỹ thuật và chất lượng xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Điều lệ chất lượng công trình xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

8.2. Việc nghiệm thu công trình xây dựng được thực hiện theo "Quy chế nghiệm thu công trình xây dựng" do Bộ Xây dựng ban hành.

9. Cấp vốn và thanh toán:

9.1. Đối với các công trình đấu thầu hoặc chọn thầu được thực hiện theo các quy định ghi trong quy chế đấu thầu hoặc chọn thầu hiện hành của Nhà nước.

9.2. Đối với trường hợp chỉ định thầu, việc cấp vốn và thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo hợp đồng được ký kết giữa A và B.

Trong năm kết thúc dự án, chủ đầu tư chr được cấp phát hoặc cho vay tối đa 95% giá trị khối lượng thực hiện trong kế hoạch năm. Số tiền 5% còn lại, chủ đầu tư thanh toán ngay sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định của Bộ Xây dựng.

10. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán:

Việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán phải thực hiện theo Điều 36 của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng số 177/CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Để thẩm tra và phê duyệt quyết toán phải dựa trên các căn cứ sau đây:

- Trong trường hợp đấu thầu hoặc chọn thầu, phải căn cứ vào giá trúng thầu và các điều kiện ghi trong hợp đồng.

- Trong trường hợp chỉ định thầu phải căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng và dự toán được duyệt để thanh toán theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư của Bộ Xây dựng và các chế độ chính sách liên quan được phép áp dụng cho dự án (công trình).

11. Về chế độ báo cáo kế toán, thống kê:

Trong quá trình thực hiện đầu tư, các chủ đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện chế độ báo cáo kế toán do Bộ Tài chính ban hành và báo cáo thống kê do Tổng cục Thống kê ban hành.

12. Xử lý những vấn đề chuyển tiếp từ việc thực hiện Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 385/HĐBT sang việc thực hiện Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177-CP:

12.1. Lập và trình duyệt các dự án đầu tư:

12.1.1) Các dự án đã lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, và trình duyệt trước ngày 20-10-1994 (bao gồm cả các luận chứng kinh tế - kỹ thuật và báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được duyệt và chưa được duyệt) thì không phải lập lại báo cáo nghiên cứu khả thi như quy định trong Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP nhưng việc phân cấp quyết định đầu tư (đối với các luận chứng kinh tế - kỹ thuật,báo cáo kinh tế kỹ thuật đã trình nhưng chưa phê duyệt) và các bước tiếp theo như khảo sát, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phải theo đúng quy định trong Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP.

12.1.2) Sau ngày 20-10-1994, tất cả các dự án đầu tư đều phải lập và trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định trong Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng.

12.2. Về thẩm định và phê duyệt thiết kế, tổng dự toán:

12.2.1) Tất cả các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và dự toán đã lâp và trình duyệt trước ngày 20-10-1994 (bao gồm các hồ sơ đã được duyệt và chưa được duyệt) thì không phải lập lại như quy định trong Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP nhưng việc phân cấp phê duyệt đối với hồ sơ chưa được duyệt được thực hiện theo Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP.

12.2.2) Việc thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật của các công trình được trình duyệt sau ngày 20-10-1994 phải thực hiện đúng Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP quy định tại Điều 25,26 về quản lý thiết kế, trong đó quy định cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt thiết kế kỹ thuật sau khi đã được cơ quan chuyên môn thẩm định. Cơ quan chuyên môn do cấp phê duyệt lựa chọn, có thể là Hội đồng thẩm định thiết kế bao gồm các chuyên gia có đủ trình độ phù hợp để đảm nhận thẩm định từng mặt hoặc toàn bộ hồ sơ thiết kế công trình, hoặc tuyển chọn các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện để thẩm định thiết kế theo quy định của Bộ Xây dựng.

12.2.3) Việc thẩm định và phê duyệt tổng dự toán đối với các công trình thuộc sở hữu Nhà nước được trình duyệt sau ngày 20-1-1994 phải thực hiện đúng Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP quy địnhk tại Điều 51 (về quản lý tổng dự toán các công trình thuộc sở hữu Nhà nước) trong đó quy định cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt tổng dự toán sau khi đã được cơ quan chuyên môn thẩm định. Cụ thể đối với dự án thuộc nhóm A, Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định tổng dự toán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, uỷ quyền Bộ trưởng quản lý ngành phê duyệt. Các dự án thuộc nhóm B và C, cơ quan chuyên môn thẩm định do cấp phê duyệt giao phải là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước hoặc Hội đồng thẩm đinh tổng dự toán.

12.3. Về thẩm tra và phê duyệt quyết toán:

12.3.1) Tất cả các công trình có hồ sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán đã tiến hành thẩm tra và trình duyệt trước ngày 20-10-1994 (bao gồm các hồ sơ đã được duyệt) thì không phải thực hiện những quy dịnh về nội dung và việc phân công phân cấp phê duyệt như trong Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP.

12.3.2) Sau ngày 20-10-1994 tất cả các công trình thuộc các dự án (bao gồm những dự án đã trình mà chưa được duyệt) thì phải thực hiện việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo Điều 36 và các công trình khởi công mới từ sau ngày 20-10-1994 phải thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như quy định trong Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

12.4. Về việc chuyển sang các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án quy định trong chương V (từ Điều 43 đến Điều 48) của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP:

Các Ban Quản lý công trình hiện nay chuyển sang các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án sau:

12.4.1) Đối với các Ban Quản lý công trình độc lập, quy mô tương đương nhóm A, B và các Ban Quản lý công trình khu vực hiện nay, cấp quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức lại theo hình thức " Chủ nhiệm điều hành dự án" quy định tại Điều 45 của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP.

Hình thức "Chủ nhiệm điều hành dự án" là hình thức được xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong suốt quá trình đầu tư và xây dựng.

Giúp việc Chủ nhiệm điều hành dự án có Ban Quản lý dự án, Ban Quan lý dự án phải được tổ chức gọn nhẹ, đủ năng lực thực hiện chức năng đầu mối trong việc tổ chức lập và trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; quản lý quá trình thực hiện đầu tư cho tới lúc nghiệm thu, bàn giao và thanh, quyết toán công trình thông qua việc ký kết hợp đồng với các tổ chức tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây lắp nhằm thực hiện việc chuyên môn hoá từng lĩnh vực, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình đầu tư và xây dựng. Ban Quản lý dự án không trực tiếp làm thay chức năng của các tổ chức tư vấn.

Chủ nhiện điều hành dự án và Ban Quản lý dự án do cấp quyết định đầu tư quyết định thành lập.

12.4.2) Các Ban Quản lý công trình quy mô tương đương nhóm C thuộc các doanh nghiệp Nhà nước thì cấp quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức lại để chuyển sang hình thức "Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án" theo quy định tại Điều 44 của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng 177/CP.

Với hình thức này không lập lại bộ máy quản lý riêng mà chủ đầu tư sử dụng ngay bộ máy hiện có của mình để thực hiện việc ký kết hợp đồng với các tổ chức tư vấn, thi công xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị và thanh quyết toán công trình trên cơ sở xác nhận của các tổ chức tư vấn làm nhiệm vụ giám sát và quản lý thi công công trình.

12.4.3) Các Ban Quản lý công trình quy mô tương đương mhóm C thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp thì chuyển sang các hình thức sau:

Đối với các địa phương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức lại để chuyển sang hình thức "Chủ nhiệm điều hành dự án" theo khu vực.

Đối với các Bộ có dự án đầu tư xây dựng tập trung trên địa bàn một tỉnh, thành phố, nếu đã thành lập Ban Quản lý công trình cho từng dự án thì phải tổ chức lại để chuyển sang hình thức "Chủ nhiệm điều hành dự án" theo khu vực.

Trường hợp mỗi dự án nằm phân tán ở một tỉnh, thành phố thì tổ chức lại Ban Quản lý công trình để chuyển sang hình thức "Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án".

12.4.4) Kinh phí hoạt động của các hình thức quản lý thực hiện dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Thời hạn thực hiện xong việc tổ chức lại các Ban Quản lý công trình nói trên chậm nhất là cuối quý III năm 1995.

12.4.5) Đối với các công trình đang thực hiện việc bàn giao, thanh quyết toán công trình hoặc theo tiến độ sẽ hoàn thành trước quý II năm 1995 thì các Ban Quản lý công trình hiện có vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình cho tới khi hoàn tất mọi nhiệm vụ đã quy định.

Trong quá trình tổ chức lại Ban Quản lý công trình, các Bộ, địa phương và cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đỗ Quốc Sam

(Đã ký)

Hồ Tế

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
THE STATE PLANNING COMMITTEE - THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 03-TT/LB

Hanoi, January 25, 1995

 

INTER-MINISTERIAL CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE STATUTE ON THE MANAGEMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION, ISSUED TOGETHER WITH DECREE No.177-CO ON THE 20TH OF OCTOBER 1994 OF THE GOVERNMENT

On the 20th of October 1994, the Government signed Decree No.177-CP promulgating the Statute on the Management of Investment and Construction (Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP for short) as a substitute for the Statute on Capital Construction issued together with Decree No.385-HDBT on the 7th of November 1990 (Statute on Capital Construction 385-HDBT for short), and the Statute on the Drawing Up, Examination and Approval of the Designs of Construction Projects issued together with Decree No.237-HDBT on the 19th of September 1985 of the Council of Ministers.

In execution of Article 3 of the Decree, and Article 59 of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP, the Ministry of Construction, the State Planning Committee and the Ministry of Finance hereunder guide the implementation of some main issues (outside the guidance on separate issues for the concerned ministries):

1. Scope of regulation of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP comprises:

- Investment projects for branch development;

- Investment projects for regional and territorial development;

- Investment projects for socio-economic development;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Depending on the ownership nature of the investment project, the scope of regulation of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP is defined as follows:

+ With regard to the investment projects not under State ownership, the State shall manage only the construction plan, the architectural plan, the technology, the utilization of land and natural resources, the protection of the ecological environment, and the social aspects of the project.

+ With regard to the investment projects under State ownership, besides the management of the same aspects as in the investment projects of the non-State economic sector, the State shall also manage the commercial and financial aspects, and the economic efficiency of the project.

The State-owned investment projects comprise all the projects of which the investor (or his representative) is appointed by the competent authorities of the State, to manage the whole or part of the investment capital of the project raised from whatever source.

+ The following investment projects shall come under separate guidance of the Ministries in charge of the branches after reaching agreement with the Ministry of Construction, the State Planning Committee and the Ministry of Finance:

- The investment projects of Vietnamese representations abroad;

- Some investment projects involving national secrets of the security and national defense services.

2. On the classification of projects and the assignment of powers to decide on investment:

2.1 In the appendix on the classification of projects issued together with the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP, the total investment of the projects does not include the rent for the right to use land, water surface, sea area, continental shelf and airspace.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.3. Assignment of powers to decide on investment:

The assignment of powers to decide on investment shall be effected according to Article 6 of the Statute on Management of Investment and Construction 177-CP. The authorities, which are assigned by the Prime Minister the authority to decide on the investment, shall not reassign this power to its lower level to decide on the investment.

3. Management of the utilization of the sources of investment capital:

The management of the utilization of the sources of investment capital shall be effected under Article 8 of the Statute on Management of Investment and Construction. It consists of the following:

3.1 The preferential credit fund coming from the State budget used for investment includes domestic capital and outside capital in the form of State loans. It is integrated in the common sources of the budget, for repayment when the debt is due.

3.2 The capital raised by the State businesses for investment comprises the capital deducted from the funds of the businesses, the loans in the form of the issue of bonds, stocks, depreciation charge from the fixed assets formed by the supplementary capital procured by the businesses themselves..., including the existing assets of the State businesses. The investor has the responsibility to comply with all the regulations concerning State management stipulated in the Statute on the Management of Investment and Construction.

3.3 The service capital of a capital construction character, such as the capital for maintenance, upgrading, repair and transformation, must be used for the right purpose and must be recorded in the annual State plan. The drawing up and submission for approval of the project, technical design, total cost estimate, capital allowances, and accounts and final settlement of accounts in regard to this source of capital, must comply with the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP and the various guidance documents of the State.

It is forbidden to use the service capital without a capital construction character to invest in new constructions or in expansion.

4. On the planning of prospection, survey and planning work:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In case the State assigns a ministry or branch to organize the implementation, the State Planning Committee shall allocate the fund for this ministry or branch from the annual budget plan.

4.2 The plan for capital allocation for the investment prospection, survey, planning and drawing up of plan for branch development shall be provided with capital for realization by the State Planning Committee on the basis of comparing it with the plans of other branches.

4.3 The plan of capital allocation for the urban prospection, survey and planning shall be proposed by the locality to the Ministry of Construction, so that it can incorporate into the common program in the country. The State Planning Committee shall make the overall fund allocation and allocate the powers of management according to the following regulation:

4.3.1. In the prospection and survey for general urban planning from the provincial capital upward, the State Planning Committee shall directly allocate budget fund to the Ministry of Construction and communicate it to the localities.

4.3.2. The prospection, survey and detail planning in the urban centers from the Category 2 upward, and the urban centers crossed by national communication lines, shall be placed under the management of the Ministry of Construction, and shall be allocated funds from the annual State budget for realization.

4.3.3. The prospection, survey and planning for general and detailed planning of urban area centers under the provincial capital level, and detailed planning for the urban centers and provincial capitals under Category 2, shall be managed and realized by the localities themselves and provided with the annual budget sources.

4.4. In the prospection, survey and planning and for the drawing up of rural plans and programs through the State level programs and plans, the State Planning Committee shall allocate funds for realization to the ministries and branches which are a signed by the State to preside over these programs and projects.

5. On the construction of the auxiliary quarter and the temporary dwellings of construction workers:

The necessity to build and auxiliary quarter or the temporary dwellings of the construction workers must be clearly set forth in the feasibility report of the project for the competent authority to approve when deciding to invest. This shall comply with the following regulations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5.2. In case of assignment of contractor, the authority deciding the investment shall authorize the construction of the auxiliary quarter and temporary dwellings of workers, but there must be a detailed expenditure plan and a package contract on these expenditures.

5.3. With regard to the expenditures in the construction of temporary dwellings of the construction workers, the projected expenditures should not exceed 2% of the estimated construction and assembly cost, and should apply only to the newly started constructions far from population centers and to those constructions built along roads or communication lines (such as roads, main canals, power lines, forestry tracks). They shall not apply to the constructions in the cities, towns, townships and other population centers.

5.4. These expenditures shall be allocated by installments during the period of preparation for the construction in the package contract mode. The construction and assembly unit is allowed to use this allocation according to the set purpose. The saving from the construction expenditures of the temporary dwellings of the construction workers can be incorporated into the welfare fund of the unit. The savings from the construction fund for the auxiliary units quarter can be incorporated into the fund for production development of the unit.

6. Expenditures for formulation and evaluation of investment projects:

6.1. The level of allocation for consultancy in the formulation and evaluation of the project shall be decided by the Ministry of Construction after consulting the State Planning Committee and the Ministry of Finance. For the time being, the allocation for project evaluation shall represent 5% of the designing cost.

6.2. If after evaluation the project cannot be realized, the expenditures for consultancy and in project formulation and evaluation shall be deducted from the production development fund of the investor unit (if the project belongs to a business), or covered by the budget (if the project belongs to an administrative or public service agency).

7. Bidding, selection of contractor, assignment of contractor:

7.1. The projects of which the State is the investor must organize bidding or selection of contractor according to the regulations issued by the State.

7.2. The Ministry of Construction has the responsibility to manage and guide the bidding, the selection of contractor, selection of construction and assembly consultant, as stipulated in Item 4, Article 6 of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP: With regard to the projects in Group A, the State Bidding Examination Council shall expertise the bidding results of the ministries and localities, and submit them to the Prime Minister for ratification.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Projects of a research or experimental character,

+ Projects of an urgent character due to natural calamities or enemy sabotage;

+ Projects of small value under 500 million VND (including the value of equipment and construction and assembly... within the already approved total investment of the project);

+ With regard to a number of projects of a special character and belonging to some branches, they must get the permission of the Prime Minister for each project before the assignment of contractor can be effected.

7.4. With regard to the projects of cooperation and joint ventures with foreign countries undertaken by the State-owned businesses, they must also organize bidding or selection of contractor according to the regulations of the State or international practice, with consideration for the practical conditions of Vietnam. The bidding shall be organized in Vietnam.

7.5. Annually, on the 31st of December at the latest, the Ministries and the People's Committees in the provinces and cities must have a written report on the implementation of the bidding, the selection of contractors and assignment of contractors within the years from their Ministries or localities to the Ministry of Construction so that it can draw up a general report to the Prime Minister.

8. Management of construction technique and quality and test on completion.

8.1. The management of the construction techniques and quality shall be effected according to the regulations of the Statute on Management of Construction Project Quality issued by the Minister of Construction.

8.2. The test on completion of a construction project shall be effected under the "Statute on Test on Completion of Construction Projects" issued by the Ministry of Construction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9.1. With regard to the bidding projects or selection of contractor, the fund allocation and payment shall be effected through the regulations in the current Statute on Bidding or Selection of Contractor of the State.

9.2. In case of assignment of contractor, the allocation of fund and payment shall be effected according to the current regulations of the State, and according to the contracts signed between A and B.

In the ending year of the project, the investor can allocate or loan at most 95% of the value of the volume already realized under the yearly plan. The remaining 5% must be repaid immediately after the investor has accomplished his duty of warranting the project, as stipulated by the Ministry of Construction.

10. Checking and ratifying the final statement of accounts:

The checking and ratification of the final statement of accounts must be effected according to Article 36 of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP and the guiding circular of the Ministry of Finance. The checking and ratification shall be based on the following grounds:

- In case of bidding or selection of contractor, this must be based on the price of the winning bid and the terms in the contract.

- In case of assignment of contractor, payment shall be based on the minutes of test on completion of the volume and the approved estimated cost, according to the Circular guiding the formulation and management of the prices of the investment projects of the Ministry of Construction, and the related regimes and policies applicable to the project (construction).

11. On the regime of account reporting and statistics:

In the process of the realization of investment, the investors of all economic sectors must observe the regime of accounts report issued by the Ministry of Finance, and the statistics report issued by the General Statistics Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12.1. Elaboration and submission of investment projects for ratification:

12.1.1. With regard to the projects accompanied by the economic and technical feasibility study, or economic and technical report which have been submitted for ratification prior to the 20th of October 1994 (including those pending ratification), there is no need to write the feasibility study as stipulated in the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP, but the assignment of powers to decide on investment (with regard to the economic and technical blueprint, the economic and technical reports which have been submitted but not yet ratified), and the subsequent steps such as survey, technical design and total cost estimate still have to be effected as stipulated in the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP.

12.1.2. After October 20, 1994 all investment projects must formulate these documents and submit them for ratification to the authority deciding on investment, as stipulated in the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP.

12.2. On the expertise and ratification of design and total cost estimate:

12.2.1. All the dossiers on technical design, total cost estimate and detailed estimates which have been formulated and submitted for ratification prior to October 20 1994 (whether already ratified or not yet ratified) there is no need to reformulate as stipulated in the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP, but the assignment of powers for ratification with regard to the dossiers not yet ratified shall be effected according to the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP.

12.2.2. The expertise and ratification of the technical designs of the projects submitted for ratification after the 20th of October 1994 shall have to be effected according to the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP stipulated in Articles 25 and 26 concerning the management of designs, which stipulates that the authority shall ratify the technical design only after expertise by the specialized agency. This agency shall be selected by the ratifying authority which may be the Design Expertise Council composed of qualified experts for the expertise of each aspect or the whole of the design blueprint, or a qualified consultant agency may be picked to expertise the project as provided for by the Ministry of Construction.

12.2.3. The expertise and ratification of the total cost estimate of the projects under State ownership and which are submitted for ratification after the 20th of October 1994 shall be effected according to the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP stipulated in Article 51 (on the management of the total cost estimates of State-owned projects), which stipulates that the authority shall ratify the total cost estimate only after expertise by the specialized agency. With regard to the projects in Group A, the Ministry of Construction shall sponsor the expertise of the total cost estimate and submit it to the Prime Minister shall empower the Minister of the controlling branch to ratify it. With regard to the projects in Groups B and C, the specialized agency assigned by the ratifying authority must be an agency having the function of State management, or the Expertise Council for total cost estimates.

12.3. On the control and ratification of final statement of accounts:

12.3.1. All the projects accompanied by dossiers of control and ratification of final statement of accounts which were controlled and ratified before the 20th of October 1994 (including already ratified dossiers), shall not have to observe the stipulations on the contents and the assignment of powers for ratification, as provided for in the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12.4. On the change to the forms of organization for management in the realization of the projects defined in Chapter V (from Article 43 to Article 48) of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP:

The Managing Boards of the projects which have changed to the following forms of organization of management of the realization of the projects:

12.4.1. With regard to the Managing Boards of independent projects or projects of a size equivalent to those in Group A and B, and the Managing Boards of the present regional projects, the authority deciding the investment shall have to be reorganized into the form of "Chief Manager of Project" stipulated in Article 45 of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP.

The form of "Chief Manager of Project" is the form which determines clearly individual responsibility throughout the process of investment and construction.

The Chief Manager of Project is assisted by a Project Managing Board.

This Board must have a small and effective personnel able to act as the center in the organization, formulation, elaboration and submission for ratification of investment, technical design and total cost estimate; in the management of the process of implementation of investment until test on completion, hand-over, and payment and final statement of accounts of the project, through the signing of contracts with the agencies of consultancy, material and equipment supply and construction organizations, aimed at specializing each domain and job ensuring the quality and efficiency of the process of investment and construction. The Project Managing Board shall not directly replace the function of the consultant organization.

The Chief Manager of Project and the Project Managing Board shall be appointed by the authority deciding the investment.

12.4.2. The Managing Boards of projects of a size equivalent to projects in Group C belonging to State-owned businesses, shall be reorganized by the authority deciding the investment, in order to change to the form of "direct management of the implementation of the project by the investor" as stipulated in Article 44 of the Statute on the Management of Investment and Construction 177-CP.

In this form, there is no need to set up separate managing apparatus, but the investor shall use his existing apparatus to carry out the signing of contracts with the consultant organizations, construction companies, and material and equipment supply agencies, and also the payment and statement of accounts, on the basis of the certification by the consultant agencies supervising and managing the construction of the project.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In the localities, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to reorganize in order to change to the form of "Chief Manager of Project" in each region.

In the ministries having investment projects to be built on the same site in a province or city, if a Project Managing Board has been set up for each project, they must be reorganized in order to change to the form of "Chief Manager of Project" according to each area.

In case the projects lie scattered in the same province or city, a Project Managing Board shall be set up to change to the form of "direct management of the project implementation by the investor".

12.4.4. The allocations of fund for the activities of all the forms of management of project implementation shall comply with the guidance of the Ministry of Construction.

- The deadline for the completion of the reorganization of the Project. Managing Boards mentioned above shall not be later than the end of the third quarter of 1995.

12.4.5. With regard to the projects which are in the process of hand-over, or payment or final statement of accounts, or which shall as scheduled be completed before the third quarter of 1995, the existing Managing Boards shall continue to discharge their responsibilities until all the assigned tasks have been accomplished.

In the process of the reorganization of the Managing Boards of the projects, the Ministries, localities and units have the responsibility to send reports on the situation of the implementation to the Ministry of Construction for the compilation of a general report to the Prime Minister.

 

MINISTER OF CONSTRUCTION
Ngo Xuan Loc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MINISTER OF FINANCE

Ho Te

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 03-TT/LB ngày 25/01/1995 hướng dẫn điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 177-CP 1994 do Bộ Xây dựng - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219