Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 86/2019/TT-BTC giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Số hiệu: 86/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ

Căn cứ Luật giá s11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định s 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm đ đu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bên thuê, nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp thuê, nhận chuyn nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Bên cho thuê, chuyển nhượng là cơ quan được giao quản lý tài sản cấu hạ tng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

1. Bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

2. Phù hợp với mặt bằng giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê, cho chuyển nhượng và tương đương về mục đích cho thuê, cho chuyển nhượng.

3. Phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế - kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 4. Xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định trên cơ sở giá cho thuê trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kthuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê và tương đương về mục đích cho thuê; doanh thu và chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong thời hạn cho thuê trong trường hợp không có tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê và tương đương về mục đích cho thuê để so sánh.

3. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại điều này được xác định theo các phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá trong hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính quy định, đảm bảo mỗi tài sản phải được áp dụng tối thiểu hai (02) phương pháp khác nhau trình Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định.

4. Căn cứ đặc tính, điều kiện cụ thể về cung ứng, thị trường của tài sản cn xác định giá khởi điểm, Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề xuất và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá trong hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính quy định phù hợp với tài sản xác định giá khởi điểm, phù hợp với quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn tại Thông tư này.

Khi áp dụng nhiều phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xác định giá khởi điểm cần đánh giá và chỉ rõ phương pháp nào là phương pháp chính, phương pháp nào được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu kết quả, từ đó phân tích, tính toán, đề xuất mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

5. Trong trường hợp Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng một phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá cần nêu rõ lý do và đưa ra căn cứ thực tế chứng minh.

Điều 5. Xác định giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (chưa tính chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định).

2. Giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại, lưu lượng vận tải (đối với tài sản là đường), thời gian tính hao mòn tài sản còn lại, giá trị đầu tư bổ sung, doanh thu và chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong thời hạn chuyển nhượng.

Trong đó:

a) Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng, thời gian tính hao mòn tài sản còn lại được xác định theo quy định của pháp luật trong đó có quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản.

b) Giá trị đầu tư bổ sung là phần giá trị do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm thực hiện đầu tư dự án nhận chuyển nhượng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

c) Lưu lượng vận tải (đối với tài sản là đường), doanh thu và chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề xuất xác định và chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất, điều kiện cụ thể về cung ứng, thị trường của từng tài sản.

d) Các chi phí hợp lý, hợp lệ khác phát sinh (nếu có):

d1) Chi phí trả nợ gốc và lãi vay được xác định trên cơ sở hiệp định hoặc hợp đồng cho vay để đầu tư, xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp tin trả nợ gc và lãi vay đã được tính trong giá trị tài sản thì phải trừ phần giá trị này đã được tính trong giá trị còn lại của tài sản.

d2) Chi phí phục vụ quản lý, khai thác của đối tượng quản lý (bên chuyển nhượng) tài sản phù hợp theo từng loại tài sản trong thời gian chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý bao gồm các khoản phải trả cho người quản lý như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của đối tượng quản lý khai thác tài sản. Việc xác định chi phí tiền lương cho nhân viên quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương và các văn bản pháp luật khác có liên quan tương ứng đối với từng loại tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.

- Chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý như văn phòng phẩm, chi phí sửa chữa tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ...

- Chi phí đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý.

- Chi phí khấu hao hoặc hao mòn tài sản cố định dùng chung như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trong văn phòng (nếu có).

- Thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Tiền thuê đất (nếu có).

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý như: chi phí điện, nước, điện thoại...; chi phí tư vấn khảo sát, xây dựng phương án cho thuê, chuyển nhượng (nếu có).

- Chi phí bằng tiền khác ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, chi nộp phí tham gia hội nghị và chi phí hợp lý, hợp lệ khác liên quan đến việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong các khoản chi phí phục vụ quản lý, khai thác, khoản chi nào đã có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ chính sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc pháp luật quy định (thuế, kế toán, thống kê và các pháp luật có liên quan) và có giá của Nhà nước quy định thì tính theo các quy định đó; khoản chi nào chưa có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định mua sắm, chi tiêu thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý khai thác phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp các chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm, nhiệm vụ, công việc khác nhau mà không thể tách riêng ra được như khấu hao, hao mòn tài sản; tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn; chi phí phục vụ quản lý, khai thác... thì cần tập hp và phân bổ theo tiêu thức phù hp với các quy định của pháp luật liên quan cho từng sản phẩm hoặc nhiệm vụ.

3. Sau khi thực hiện xác định giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phương pháp hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, đối với mỗi tài sản cần xác định giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đặc tính, điều kiện cụ thể về cung ứng, thị trường của tài sản cần xác định giá khởi điểm đề xuất lựa chọn thêm ít nhất một (01) phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá trong hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính quy định phù hợp với tài sản xác định giá khởi điểm, phù hợp với quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tng giao thông đường bộ và hướng dẫn tại Thông tư này để xác định giá khởi của tài sản.

Khi áp dụng nhiều phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xác định giá khởi điểm cần đánh giá và chỉ rõ phương pháp nào là phương pháp chính, phương pháp nào được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu kết quả, từ đó phân tích, tính toán, đề xuất mức giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Trong trường hợp Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng một phương pháp định giá, phương pháp thẩm định giá cần nêu rõ lý do và đưa ra căn cứ thực tế chứng minh.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu trong Thông tư này có sửa đi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đi, bsung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thtướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng
Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng
Tổng bí thư;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính p
hủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các hội và đoàn th
;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Ban chỉ
đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- S
Tài chính, Cục Thuế, Cục Hi quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn b
n - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; Các
đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: V
T, QLG. (300)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 86/2019/TT-BTC

Hanoi, December 03, 2019

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON DETERMINATION OF STARTING PRICES FOR AUCTION OF LEASING OR DEFINITE-TERM TRANSFER OF RIGHT TO OPERATE ROAD INFRASTRUCTURE ASSETS INVESTED AND MANAGED BY THE STATE

Pursuant to the pricing law No. 11/2012/QH13 dated June 20, 2012 and its instructional documents;

Pursuant to the Law No. 15/2017/QH14 on management and utilization of public assets dated June 21, 2017;

Pursuant to the Law on property auction No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016;

Pursuant to the Government’s Decree No. 33/2019/ND-CP dated April 23, 2019 on management, use and utilization of road infrastructure assets;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Price Management Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State.

Article 2. Regulated entities

1. Lessees or transferees that are enterprises leasing or receiving definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State in accordance with the Government’s Decree No. 33/2019/ND-CP dated April 23, 2019 on management, use and utilization of road infrastructure assets.

2. Lessors or transferors that are authorities assigned to manage road infrastructure assets invested and managed by the State in accordance with the Government’s Decree No. 33/2019/ND-CP dated April 23, 2019 on management, use and utilization of road infrastructure assets.

3. Other relevant organizations and individuals.

Article 3. Rules for determining starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets

1. Ensure adequate funding for covering reasonable and allowable expenditures incurred in reality so as to form and manage infrastructure assets in conformity with the Government’s social - economic development policies or guidelines in each period.

2. Correspond to market prices of assets of the same type or of same technical standards and/or quality at the time of leasing or transfer and leasing or transfer purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Determination of starting prices for auction of leasing of right to operate road infrastructure assets

1. The starting price for auction of leasing of the right to operate the road infrastructure asset is the lowest price an auction of leasing of the right to operate road infrastructure assets begins with.

2. The starting price for auction of leasing of the right to operate the road infrastructure asset shall be determined on the basis of the market rent of asset of the same type or of same technical standards and/or quality at the time of leasing and of same leasing purposes; of estimated revenues and expenditures incurred when operating the asset during the leasing period in case the asset of the same type or of same technical standards and/or quality at the time of leasing and of same leasing purposes is not available for comparison.

3. The starting price for auction of leasing of the right to operate road infrastructure asset specified in this Article shall be determined by adopting valuation method or price appraisal methods included in Vietnam’s valuation standard system announced by the Ministry of Finance, provided that at least two (02) different methods for each asset shall be submitted to the Ministry of Transport or provincial People's Committee for consideration and decision.

4. Based on characteristics and specific supply and market conditions of the asset whose starting price needs to be determined, the Ministry of Transport or provincial People's Committee shall propose and assume responsibility for the selected valuation or price appraisal methods included in Vietnam’s valuation standard system announced by the Ministry of Finance in conformity with the asset and provisions of the Government’s Decree No. 33/2019/ND-CP dated April 23, 2019 and guidance herein.

If different valuation or price appraisal methods are adopted, the authority or unit responsible for determination of starting price should evaluate and clearly point out which method will be the main method and which method will be employed to check or verify valuation results, and then carry out analysis, computation and suggestion of the starting price for auction of leasing of right to operate road infrastructure asset.

5. If the Ministry of Transport or provincial People's Committee decides to employ one valuation or price appraisal method, reasons and actual evidences thereof must be given.

Article 5. Determination of starting price for auction of definite-term transfer of rights to operate road infrastructure assets

1. A starting price for auction of definite-term transfer of the right to operate road infrastructure asset is the lowest price that an auction of definite-term transfer of the right to operate road infrastructure asset begins with (excluding costs of maintenance of that asset).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

a) The residual value of asset at the time of transfer and the remaining depreciation time shall be determined in accordance with law regulations, including Ministry of Finance’s regulations on asset management and depreciation.

b) Additional investment value is the value of investment made by the transferee of definite-term transfer of rights to operate road infrastructure asset in the transferred project according to the planning approved by a competent authority in accordance with law regulations on investment and relevant laws.

c) Traffic volume (if the asset is road), estimated revenues and expenditures incurred when operating the asset during the transfer period shall be determined according to proposal of the Ministry of Transport or provincial People's Committee that shall ensure the conformity of determined values with specific characteristics, properties as well as supply and market conditions of each asset.

d) Other reasonable and allowable expenditures (if any):

d1) Repayment of loan principal and interest shall be determined according to terms and conditions of specific loan agreement or loan facility for the purposes of investment and construction of road infrastructure assets. In case the repayment of loan principal and interest is included in the asset’s value, this repayment amount must be deducted from the residual value of the asset.

d2) Costs of management and operation of the asset by the transferee shall be determined for each type of asset during the transfer period, including:

- Managerial staff expenditures, including payments made to managers such as salaries, allowances, social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions and premiums, and trade union fees. Salaries of managers shall be determined in accordance with law regulations on salaries and relevant legislative documents in corresponding with each type of road infrastructure asset.

- Costs of materials serving the performance of managerial duties, including office supplies, repair of fixed assets, machinery, equipment, working instruments and devices, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Depreciation of fixed assets such as buildings, warehouses, structures, means of transport, transmission equipment, management machinery and equipment in offices (if any).

- Taxes, fees and charges as regulated by law.

- Land rents (if any).

- Costs of services from external suppliers serving managerial staff such as electricity, water, telephone, etc.; costs of consulting services, surveys and formulation of leasing or transfer plan (if any).

- Other cash expenses other than the aforementioned expenses such as convention expenses, business trip expenses, traveling expenses, expenditures on female workers, fees for attending conventions and other reasonable and allowable expenses incurred during the management of road infrastructure asset.

In case any cost items of management and operation of the asset are stipulated in technical – economic norms or policies promulgated by competent authorities or applicable laws (such as law on taxation, law on accounting, law on statistics and relevant laws), and have prices set by the Government, these regulations shall prevail; otherwise, the head of the authority or unit in charge of managing and operating the asset shall consider giving approval for determined cost items and assume responsibility for such approval.

If any cost item concerns different products, tasks or duties which cannot be separated such as depreciation of assets, salaries, social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions or premiums, trade union dues, cost of management and operation of the asset, etc., they should be aggregated and distributed to each product or task according to relevant criteria and characteristics in conformity with applicable law regulations.

3. After determining the starting price for auction of definite-term transfer of the right to operate road infrastructure asset by adopting the methods prescribed in Clause 2 Article 5 hereof, based on specific characteristics and properties as well as supply and market conditions of each asset of which the starting price needs to be determined, the Ministry of Transport or provincial People’s Committee shall select an additional valuation method or price appraisal method included in Vietnam’s valuation standard system announced by the Ministry of Finance that it is deemed to be conformable with the asset and consistent with the Government’s Decree No. 33/2019/ND-CP dated April 23, 2019 and provisions herein.

If different valuation or price appraisal methods are adopted, the authority or unit responsible for determination of starting price should evaluate and clearly point out which method will be the main method and which method will be employed to check or verify valuation results, and then carry out analysis, computation and suggestion of the starting price for auction of definite-term transfer of the right to operate road infrastructure asset.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Implementation organization

1. This Circular comes into force as from January 20, 2020.

2. If the legislative documents referred to in this Circular are amended, supplemented or superseded, the new ones shall apply.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Hieu

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152