Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 86/2011/TT-BTC quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp

Số hiệu: 86/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 17/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 86/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (sau đây gọi chung là dự án) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi chung là Bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) và các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) quản lý; bao gồm cả các dự án đầu tư có nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó nếu nguồn vốn đầu tư từ NSNN có tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức vốn đầu tư của dự án hoặc nguồn vốn đầu tư từ NSNN không chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức vốn đầu tư nếu các bên thoả thuận về phương thức quản lý theo nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này không áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; và không áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã (bao gồm cả xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới); các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; dự án mua sở hữu bản quyền.

Đối với một số khoản chi đầu tư phát triển khác từ NSNN (chi dự trữ nhà nước, chi hỗ trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp, chi góp vốn cổ phần liên doanh, chi cho nước ngoài vay và viện trợ nước ngoài, chi cho các quỹ hỗ trợ phát triển) thực hiện theo các văn bản hướng dẫn riêng của từng loại chi nói trên.

Đối với các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác của Nhà nước ngoài nguồn NSNN khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh toán theo quy định tại Thông tư này.

3. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

Điều 2. Vốn NSNN cho đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư bao gồm

- Vốn trong nước của các cấp NSNN;

- Vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước (phần ngân sách nhà nước).

Điều 3. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN

- Cơ quan Kho bạc nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN.

- Một số cơ quan, đơn vị khác được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN cho một số dự án đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Các tổ chức ngân hàng thương mại là ngân hàng phục vụ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. PHÂN BỔ, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ

Điều 4. Điều kiện và nguyên tắc phân bổ vốn

1. Các dự án đầu tư được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm khi có đủ các điều kiện sau:

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ được duyệt theo thẩm quyền.

- Đối với các dự án thực hiện đầu tư: phải có quyết định đầu tư từ thời điểm trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch. Thời gian và vốn bố trí để thực hiện các dự án nhóm B không quá 5 năm, các dự án nhóm C không quá 3 năm.

2. Đối với vốn đầu tư thuộc Trung ương quản lý: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách hàng năm, các Bộ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các dự án quan trọng của Nhà nước, dự án nhóm A và đúng với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm.

3. Đối với vốn đầu tư thuộc địa phương quản lý: Ủy ban nhân dân các cấp lập phương án phân bổ vốn đầu tư trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phân bổ và quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các dự án quan trọng của Nhà nước và đúng với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm. Riêng đối với các dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn được để lại theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có) và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương còn phải tuân thủ các quy định về đối tượng đầu tư và mục tiêu sử dụng của từng nguồn vốn đầu tư.

- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án do tỉnh quản lý trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án do huyện quản lý.

4. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân các cấp phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế (loại, khoản) theo Phụ lục số 02 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Nguyên tắc phân bổ vốn cho các dự án trong kế hoạch năm:

- Đảm bảo các điều kiện của dự án tại điểm 1 và các quy định tại điểm 2 và điểm 3 điều 4 của Thông tư này.

- Bố trí tập trung vốn cho các dự án theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN; bố trí đủ vốn để thanh toán cho các dự án đã đưa vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà còn thiếu vốn; bố trí vốn để thanh toán chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán của các dự án hoàn thành nhưng chưa được thanh toán do chưa phê duyệt quyết toán.

- Trường hợp dự án được bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư nhưng chỉ để làm công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án thì cần ghi chú rõ trong bản phân bổ vốn.

6. Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các dự án phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

(Mẫu biểu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo phụ lục số 01 kèm theo).

7. Sau khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư

- Các Bộ gửi kế hoạch vốn đầu tư về Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước (trung ương). Kho bạc nhà nước chuyển kế hoạch vốn các dự án (có chi tiết theo mã chương, mã dự án đầu tư và ngành kinh tế (loại, khoản)) của các Bộ về Kho bạc Nhà nước địa phương để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn;

- UBND các tỉnh gửi kế hoạch vốn đầu tư về Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước (tỉnh) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn;

- UBND các huyện gửi kế hoạch vốn đầu tư về Sở Tài chính, đồng gửi Phòng Tài chính Kế hoạch và Kho bạc nhà nước (huyện) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.

- Đồng thời với việc gửi kế hoạch cho các cơ quan nêu trên, các Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chủ đầu tư để thực hiện.

Điều 5. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư

1. Đối với dự án do các Bộ quản lý:

1.1. Sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ, Kho bạc nhà nước triển khai công tác kiểm soát thanh toán theo quy định. Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc nhà nước không thanh toán.

1.2. Bộ Tài chính sẽ có ý kiến thẩm tra phân bổ gửi các Bộ trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ. Trường hợp có dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến để Kho bạc nhà nước dừng thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi số vốn đã thanh toán cho dự án đó. Các Bộ có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư các dự án được phân bổ vốn không đúng quy định hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn đã thanh toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phân bổ không đúng quy định gây ra.

2. Đối với dự án do các tỉnh, huyện quản lý:

Trong quá trình tham gia với các đơn vị liên quan về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch đồng thời thực hiện luôn nhiệm vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trước khi các cơ quan trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định. Căn cứ quyết định về kế hoạch vốn đầu tư của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định. Trường hợp có dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc nhà nước không thanh toán và thông báo Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch để trình UBND cấp tỉnh, cấp huyện xử lý.

3. Các tài liệu kèm theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phục vụ cho công tác thẩm tra phân bổ bao gồm:

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư chỉ cần có 1 trong các văn bản sau đây: + Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư;

+ Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư;

+ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Đối với dự án thực hiện đầu tư: Quyết định đầu tư dự án (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

Điều 6. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư

1. Nguyên tắc:

- Định kỳ, các Bộ, địa phương rà soát tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư của các dự án trong năm để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án thực hiện vượt tiến độ, còn nợ khối lượng, các dự án có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch trong năm.

- Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án thuộc ngân sách trung ương), gửi cơ quan tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án thuộc ngân sách địa phương), các Bộ, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư chốt thời điểm thanh toán và làm việc với Kho bạc nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc nhà nước đã thanh toán. Các Bộ, địa phương chịu trách nhiệm về số liệu giải ngân và số kế hoạch vốn điều chỉnh.

- Trường hợp sau khi đã điều chỉnh mà còn thừa vốn so với kế hoạch giao thì số vốn thừa được điều chỉnh cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Các Bộ và các tỉnh thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, gửi cơ quan Tài chính đồng cấp và Kho bạc nhà nước để làm căn cứ thanh toán. Thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 25 tháng 12 năm kế hoạch. Việc thẩm tra điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư thực hiện như Điều 5 của Thông tư.

(Mẫu biểu điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo phụ lục số 02 kèm theo).

B. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Điều 7. Mở tài khoản

1. Đối với vốn trong nước:

Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi thuận tiện cho giao dịch của chủ đầu tư và thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để được thanh toán vốn.

2. Đối với vốn nước ngoài:

Chủ đầu tư được mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ hoặc tại Kho bạc nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 8. Tài liệu cơ sở của dự án

Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

1. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt;

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

2. Đối với dự án thực hiện đầu tư:

2.1. Đối với dự án vốn trong nước:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng);

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật);

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật).

2.2. Đối với dự án ODA: ngoài các tài liệu theo quy định nêu trên, cần có:

- Bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư: Điều ước quốc tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán khác (nếu có). Riêng hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải là văn bản bằng tiếng Việt hoặc bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư (phần quy định về các điều kiện, điều khoản thanh toán và các nội dung liên quan trực tiếp đến việc thanh toán của hợp đồng). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, chính xác về nội dung bản dịch tiếng Việt.

- Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng (kể cả trường hợp dự án vốn trong nước nhưng do nhà thầu nước ngoài thi công).

3. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư cần có dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị đầu tư được duyệt.

4. Đối với công việc chuẩn bị thực hiện dự án nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt; Riêng việc giải phóng mặt bằng phải kèm theo phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật);.

5. Đối với trường hợp tự thực hiện:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật).

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền);

- Văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ;

Điều 9. Thanh toán vốn đầu tư

Nhà nước cấp vốn cho chủ đầu tư để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng hoặc thanh toán cho các công việc của dự án thực hiện không thông qua hợp đồng, bao gồm:

- Thanh toán tạm ứng;

- Thanh toán khối lượng hoàn thành.

Điều 10. Thanh toán tạm ứng

Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà thầu chỉ cho các công việc cần thiết phải tạm ứng trước và phải được quy định rõ đối tượng, nội dung và công việc cụ thể trong hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải theo quy định của Nhà nước đối với từng loại hợp đồng cụ thể như sau:

1. Mức vốn tạm ứng:

1.1. Đối với hợp đồng thi công xây dựng:

- Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng;

- Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng;

- Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

1.2. Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

1.3. Đối với hợp đồng tư vấn:

Mức tạm ứng tối thiểu bằng 25% giá trị hợp đồng.

1.4. Mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng trên là 50% giá trị hợp đồng. Trường hợp đặc biệt cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép.

1.5. Đối với công việc giải phóng mặt bằng:

Mức vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện trong kế hoạch giải phóng mặt bằng. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân các cấp phải bố trí đủ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

1.6. Ngoài mức vốn ứng tối đa theo các hợp đồng nêu trên, đối với một số cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước để đảm bảo tiến độ thi công và một số loại vật tư phải dự trữ theo mùa, mức vốn tạm ứng theo nhu cầu cần thiết và do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu.

1.7. Mức vốn tạm ứng cho tất cả các khoản quy định từ điểm 1.1 đến điểm 1.6 nêu trên không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho gói thầu, dự án.

1.8. Việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực; trường hợp trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì nhà thầu phải có bảo lãnh khoản tiền tạm ứng.

2. Thu hồi vốn tạm ứng:

2.1. Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng.

2.2. Đối với công việc giải phóng mặt bằng:

- Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: sau khi chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng.

- Đối với việc mua nhà tái định cư và các công việc giải phóng mặt bằng khác: vốn tạm ứng được thu hồi vào từng kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi hết khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu tính toán mức tạm ứng hợp lý, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng theo quy định.

Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụng, nếu quá thời hạn 6 tháng quy định trong hợp đồng phải thực hiện khối lượng mà nhà thầu chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan hay chủ quan hoặc sau khi ứng vốn mà nhà thầu sử dụng sai mục đích chủ đầu tư có trách nhiệm cùng Kho bạc nhà nước thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Trường hợp đến hết năm kế hoạch mà vốn tạm ứng chưa thu hồi hết do hợp đồng chưa được thanh toán đạt đến tỷ lệ quy định thì tiếp tục thu hồi trong kế hoạch năm sau và không trừ vào kế hoạch thanh toán vốn đầu tư năm sau.

4. Hồ sơ thanh toán tạm ứng:

Để được thanh toán tạm ứng, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc nhà nước các tài liệu sau:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Chứng từ chuyển tiền;

- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng), chủ đầu tư gửi Kho bạc nhà nước bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư.

5. Nhà nước cấp vốn cho chủ đầu tư để thanh toán tạm ứng trong năm kế hoạch chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 (trừ trường hợp thanh toán tạm ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng thì được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau). Chủ đầu tư có thể được thanh toán tạm ứng một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng căn cứ vào nhu cầu thanh toán vốn tạm ứng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo quy định nêu trên; trường hợp kế hoạch vốn bố trí không đủ mức vốn tạm ứng thì chủ đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau.

Điều 11. Thanh toán khối lượng hoàn thành

1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng:

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng.

1.1. Đối với hợp đồng trọn gói:

Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng.

1.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng.

1.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thoả thuận trong của hợp đồng.

1.4. Đối với hợp đồng theo thời gian:

- Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

- Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo phương thức quy định trong hợp đồng.

1.5. Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%):

Thanh toán theo tỷ lệ (%) của giá hợp đồng. Tỷ lệ (%) cho các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành được quy định trong hợp đồng.

1.6. Đối với hợp đồng kết hợp các loại giá hợp đồng:

Việc thanh toán được thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng theo quy định tại khoản 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trên đây.

1.7. Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

Việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng, thực hiện theo các thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp bổ sung công việc phát sinh thì chủ đầu tư và nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán;

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

e) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện). Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành;

1.8. Hồ sơ thanh toán:

Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03.a kèm theo).

Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo).

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc thanh toán tạm ứng - phụ lục số 05 kèm theo.

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.

2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng:

- Đối với các công việc của dự án được thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (như một số công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, trường hợp tự làm,...), việc thanh toán trên cơ sở bảng kê khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc. Hồ sơ thanh thanh toán bao gồm: bảng kê khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt cho từng công việc; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc tạm ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền.

- Đối với chi phí đền bù, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh thanh toán bao gồm: bảng kê xác nhận khối lượng đền bù, giải phóng mặt bằng đã thực hiện (phụ lục số 03.b kèm theo); hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (trường hợp mua nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng). Riêng chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán được duyệt; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc tạm ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền.

Đối với công tác đền bù, bồi thường hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình (bao gồm cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng): việc tạm ứng, thanh toán được thực hiện như đối với các dự án hoặc gói thầu xây dựng công trình.

Điều 12. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước

1. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước căn cứ vào các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng (số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán) và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình; Kho bạc nhà nước không chịu trách nhiệm về các vấn đề này. Kho bạc nhà nước căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo hợp đồng.

2. Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Căn cứ vào nguyên tắc này, Kho bạc nhà nước hướng dẫn cụ thể phương thức kiểm soát thanh toán trong hệ thống Kho bạc nhà nước, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu và đúng quy định của Nhà nước.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với trường hợp “kiểm soát trước, thanh toán sau” và trong 03 ngày làm việc đối với trường hợp “thanh toán trước, kiểm soát sau” kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định của chủ đầu tư, căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng) và số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán, Kho bạc nhà nước kiểm soát, cấp vốn thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

4. Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn đã tạm ứng), trừ các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán.

5. Các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu Điều ước quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy định về quản lý thanh toán, quyết toán vốn khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế.

6. Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình không được vượt dự toán được duyệt hoặc giá gói thầu; tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm cả thanh toán tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án. Riêng đối với dự án ODA việc thanh toán tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành, không bị hạn chế bởi kế hoạch tài chính hàng năm của dự án nhưng không vượt quá kế hoạch tài chính chung của toàn dự án.

7. Đối với một số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có cơ chế tạm ứng, thanh toán vốn khác với các quy định trên đây, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Điều 13. Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án được thực hiện như sau

1. Việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau được thực hiện theo quy định của khoản 3, điều 57 Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003.

2. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước, các Bộ, ngành và địa phương phân bổ đúng danh mục đã được giao. Bộ Tài chính thông báo cho Bộ, ngành và địa phương về danh mục, tổng mức ứng, nguồn vốn ứng, niên độ ứng và thu hồi, đồng gửi Kho bạc nhà nước để thanh toán cho dự án. Trường hợp các Bộ, ngành và địa phương phân bổ sai danh mục và mức vốn ứng theo thông báo của Bộ Tài chính thì Kho bạc nhà nước dừng thanh toán đồng thời báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

3. Thời hạn thanh toán: thực hiện như thời hạn thanh toán vốn đầu tư trong kế hoạch năm. Trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hết thời hạn thanh toán, Kho bạc nhà nước làm thủ tục huỷ bỏ mức vốn ứng trước chưa sử dụng.

4. Thu hồi vốn: các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn cho dự án trong dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả vốn ứng trước. Khi thẩm tra phân bổ vốn đầu tư trong kế hoạch hàng năm. Đối với vốn ngân sách trung ương Bộ Tài chính đồng thời thông báo thu hồi vốn ứng trước, số thu hồi tối đa bằng mức vốn đã được ứng trước, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Trường hợp các Bộ không bố trí hoặc bố trí không đủ số vốn thu hồi theo quy định, Bộ Tài chính thu hồi vốn ứng bằng cách trừ vào dự toán chi đầu tư được giao của Bộ và có văn bản thông báo cho Bộ đó biết để phối hợp thực hiện. Đối với vốn ngân sách địa phương và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, trường hợp Uỷ ban nhân dân các cấp không bố trí hoặc bố trí không đủ số vốn thu hồi theo quy định, Kho bạc nhà nước địa phương thông báo cho Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch để báo cáo Uỷ ban nhân dân các cấp bố trí thu hồi số vốn đã ứng trước theo quy định.

5. Quyết toán vốn: Thời hạn quyết toán vốn ứng trước theo thời hạn được bố trí vốn để thu hồi. Trường hợp dự án được thu hồi vốn ứng theo thời kỳ một số năm thì số vốn thu hồi của kế hoạch năm nào được quyết toán vào niên độ ngân sách năm đó, số vốn đã thanh toán nhưng chưa bố trí để thu hồi được chuyển sang năm sau quyết toán phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.

Điều 14. Quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB (gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm và vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau)

1. Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, kế hoạch vốn đã giao cho các dự án chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết không được chi tiếp và bị huỷ bỏ; trừ các trường hợp được Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ương), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (đối với ngân sách địa phương) quyết định cho kéo dài. Các trường hợp thuộc diện được xem xét, quyết định cho kéo dài sang năm sau theo quy định tại điểm a, mục 3, khoản I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Việc xét chuyển vốn kéo dài của các dự án được thực hiện như sau:

Sau khi kết thúc thời hạn thanh toán vốn hàng năm theo quy định (ngày 31/1 năm sau), căn cứ vào tình hình thực hiện và thanh toán vốn của các dự án đầu tư XDCB, theo đề nghị của chủ đầu tư các dự án thuộc đối tượng nêu tại điểm 14.1 nêu trên, cơ quan chủ quản tổng hợp, có văn bản đề nghị kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi dự án mở tài khoản về số vốn đã thanh toán đến hết ngày 31 tháng 1 năm sau (theo phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Bộ Tài chính (đối với các dự án thuộc ngân sách trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (đối với các dự án thuộc ngân sách địa phương).

3. Thời hạn kéo dài thực hiện và thanh toán: không quá 1 năm sau năm kế hoạch. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Thời gian xét chuyển kéo dài:

- Văn bản đề nghị kéo dài của các cơ quan chủ quản được gửi trước ngày 15 tháng 2 hàng năm, trong đó cần ghi rõ tên dự án, kế hoạch vốn năm, số vốn đã thanh toán đến hết 31/1 năm sau, số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán, thời gian kéo dài, lý do kéo dài.

- Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với các dự án thuộc ngân sách trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (đối với các dự án thuộc ngân sách địa phương) quyết định danh mục, thời hạn các dự án đầu tư được phép kéo dài.

- Việc quyết định danh mục, thời hạn các dự án được phép kéo dài kết thúc trước ngày 15 tháng 3 hàng năm.

Hết ngày 15 tháng 3 năm sau, các trường hợp không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho kéo dài thực hiện kế hoạch sang ngân sách năm sau chi tiếp thì số vốn còn lại bị huỷ bỏ.

C. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ

Điều 15. Công trình bí mật nhà nước

1. Loại công trình bí mật nhà nước theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình bí mật nhà nước thực hiện theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN. Riêng đối với các dự án bí mật nhà nước do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Tài chính chuyển vốn trực tiếp cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, quản lý cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư cho các dự án.

2. Phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

- Việc phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tư thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN, trong đó phân rõ danh mục và vốn của các dự án bí mật nhà nước.

- Đối với các dự án bí mật nhà nước do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Tài chính thẩm tra việc phân bổ gửi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án.

3. Chuyển vốn, thanh toán vốn:

- Việc thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN.

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng mở tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước để tiếp nhận nguồn vốn do Bộ Tài chính chuyển sang để thanh toán cho các dự án bí mật nhà nước do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý. Căn cứ kế hoạch vốn hàng năm và tiến độ thực hiện của các dự án, Bộ Tài chính chuyển vốn cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bằng hình thức lệnh chi tiền. Số vốn chuyển từng đợt căn cứ vào báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và văn bản đề nghị chuyển vốn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Sau ngày 31 tháng 01 năm sau, số dư trên tài khoản tiền gửi phải nộp trả ngân sách nhà nước.

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án bí mật nhà nước theo đúng quy định về kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư.

- Đối với các dự án bí mật nhà nước của các Bộ, ngành khác và các tỉnh quản lý, Kho bạc nhà nước chỉ nhận chứng từ rút vốn và chuyển tiền theo đề nghị của chủ đầu tư mà không kiểm soát về nội dung. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kiểm soát nội dung thanh toán.

- Hết năm kế hoạch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn; xác nhận số vốn đã thanh toán trong năm, luỹ kế số vốn thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN cho từng dự án; nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, chấp hành các chế độ chính sách về tài chính.

Điều 16. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp

1. Loại công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình theo lệnh khẩn cấp thực hiện theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

2. Thanh toán vốn:

2.1- Thanh toán tạm ứng: Mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN. Hồ sơ để thanh toán tạm ứng vốn bao gồm:

- Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp của người có thẩm quyền;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Chứng từ chuyển tiền.

- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng);

2.2- Thanh toán khối lượng hoàn thành: thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN.

Điều 17. Công trình tạm

1. Loại công trình tạm theo quy định tại điều 2 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

2. Thanh toán vốn:

Việc quản lý tạm ứng, thanh toán vốn cho các công trình tạm được thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN và bổ sung như sau:

Trường hợp đối với các công trình có quy mô lớn, phức tạp mà chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được lập dự toán thì kiểm soát thanh toán theo dự toán được duyệt; ngoài các hồ sơ tài liệu của dự án, hồ sơ thanh toán gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo dự toán được duyệt, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, chứng từ chuyển tiền.

Trường hợp chi phí lán trại, nhà ở, nhà điều hành thi công trên công trường được tính theo tỷ lệ % trong hợp đồng xây dựng thì được thanh toán theo tỷ lệ quy định và thanh toán theo hợp đồng không thực hiện theo quy định trên.

D. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

Điều 18. Sử dụng vốn

Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp). Không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tư mới.

Điều 19. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn

Việc lập kế hoạch, phân bổ, thẩm tra phân bổ vốn thực hiện theo quy định của Luật NSNN và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với vốn sự nghiệp.

Điều 20. Tạm ứng, thanh toán vốn

1. Tài liệu cơ sở:

- Các dự án có mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, tài liệu cơ sở như đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Các dự án có mức vốn dưới 01 tỷ đồng, tài liệu cơ sở bao gồm:

+ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật hoặc dự toán và quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán (không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch);

+ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Tạm ứng vốn:

- Đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn ứng được thực hiện như đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 01 tỉ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 30% giá trị hợp đồng hoặc dự toán được duyệt. Vốn tạm ứng được thu hồi dần vào từng kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá hợp đồng hoặc dự toán được duyệt.

- Hồ sơ tạm ứng vốn gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Chứng từ chuyển tiền, Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng).

- Việc quản lý tạm ứng vốn được thực hiện theo quy định tại Điều 10 trên đây.

3. Thanh toán vốn:

- Đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, việc kiểm soát, thanh toán vốn thực hiện theo quy định như đối với dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

- Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 01 tỉ đồng, việc kiểm soát, thanh toán vốn thực hiện theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

4. Chế độ báo cáo, quyết toán và kiểm tra.

Thực hiện như quy định đối với vốn sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Riêng việc quyết toán đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỉ đồng trở lên, thực hiện như quy định đối với vốn đầu tư theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA

Điều 21. Báo cáo

1. Đối với các chủ đầu tư, các Bộ và các tỉnh: thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước, Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 9/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007; Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA.

2. Đối với Kho bạc nhà nước:

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

- Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc nhà nước tổng hợp số liệu thanh toán vốn đầu tư báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp theo quy định về quyết toán ngân sách nhà nước.

- Hết năm kế hoạch, Kho bạc nhà nước xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án do chủ đầu tư lập.

Điều 22. Quyết toán vốn đầu tư

Việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm và quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quyết toán vốn đầu tư.

Trường hợp quyết toán đã được duyệt, nếu số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi lại của nhà thầu để hoàn trả cho Nhà nước số vốn thanh toán thừa; nếu số vốn được quyết toán cao hơn số vốn đã thanh toán, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiếp hoặc bố trí vốn vào kế hoạch năm sau để thanh toán cho nhà thầu.

Điều 23. Kiểm tra

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án về tình hình sử dụng vốn tạm ứng, vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư phát triển của Nhà nước.

Cơ quan Tài chính các cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra Kho bạc nhà nước về việc thực hiện chế độ thanh toán vốn đầu tư.

F. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 24. Đối với chủ đầu tư

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển.

2. Thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định của hợp đồng.

3. Chủ đầu tư bố trí đủ vốn trong kế hoạch hàng năm để mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định.

4. Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình và giá trị đề nghị thanh toán; đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

5. Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, tình hình theo quy định cho Kho bạc nhà nước và cơ quan Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý và thanh toán vốn; chịu sự kiểm tra của cơ quan Tài chính và cơ quan quyết định đầu tư về tình hình sử dụng vốn đầu tư và chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư phát triển của Nhà nước.

6. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng của các nhà thầu, phải kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu.

7. Thực hiện kế toán đơn vị chủ đầu tư; quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành. Hết năm kế hoạch, lập bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm gửi Kho bạc nơi chủ đầu tư giao dịch để xác nhận (theo mẫu biểu tại phụ lục số 06).

8. Được yêu cầu thanh toán vốn khi đã có đủ điều kiện và yêu cầu Kho bạc nhà nước trả lời và giải thích những nội dung chưa thoả đáng trong việc thanh toán vốn.

Điều 25. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ Nhà nước.

2. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật nhà nước về những quyết định của mình.

Điều 26. Đối với cơ quan Tài chính các cấp

1. Đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của Bộ Tài chính để Kho bạc nhà nước thanh toán cho các dự án.

2. Thực hiện quy định về báo cáo, quyết toán vốn đầu tư.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra các chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước, các nhà thầu thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, ra quyết định thu hồi các khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước.

4. Được quyền yêu cầu Kho bạc nhà nước, chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển, bao gồm các tài liệu phục vụ cho thẩm định dự án đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, các tài liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư theo quy định về chế độ thông tin báo cáo, các tài liệu phục vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Điều 27. Đối với Kho bạc nhà nước

1. Hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để được thanh toán vốn đầu tư.

2. Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định.

3. Ban hành quy trình thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để thực hiện thống nhất trong hệ thống Kho bạc nhà nước. Tổ chức công tác kiểm soát, thanh toán vốn theo quy trình nghiệp vụ, thanh toán kịp thời, đầy đủ, thuận tiện cho chủ đầu tư nhưng đảm bảo đơn giản thủ tục hành chính và quản lý chặt chẽ vốn đầu tư của Nhà nước.

4. Có ý kiến rõ ràng bằng văn bản cho chủ đầu tư đối với những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời các thắc mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn.

5. Kho bạc nhà nước chỉ kiểm soát thanh toán trên cơ sở các tài liệu do chủ đầu tư cung cấp và theo nguyên tắc thanh toán đã quy định, không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, định mức, đơn giá chất lượng công trình. Trường hợp phát hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền trái với quy định hiện hành, phải có văn bản đề nghị xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. Nếu quá thời gian quy định mà không được trả lời thì được quyền giải quyết theo đề xuất của mình; nếu được trả lời mà xét thấy không thoả đáng thì vẫn giải quyết theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, đồng thời phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan Tài chính để xem xét, xử lý.

6. Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

7. Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán và tất toán tài khoản.

8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo quy định.

9. Được quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm soát thanh toán vốn.

10. Định kỳ và đột xuất kiểm tra các chủ đầu tư về tình hình thực hiện dự án, việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư; Được phép tạm ngừng thanh toán vốn hoặc thu hồi số vốn mà chủ đầu tư sử dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để xử lý.

11. Không tham gia vào các Hội đồng nghiệm thu ở các công trình, dự án.

12. Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án hoặc xác nhận số vốn đã thanh toán theo yêu cầu quản lý (mẫu biểu theo phụ lục số 06).

13. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật của Nhà nước về việc nhận và thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phần III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Xử lý chuyển tiếp

1. Các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng vốn, thu hồi vốn ứng thực hiện theo đúng xử lý chuyển tiếp quy định tại khoản 1, điều 52 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Những vấn đề về tạm ứng sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán theo đúng các điều khoản về tạm ứng vốn, thanh toán trong hợp đồng.

2. Riêng vấn đề về thanh toán quy định theo đối tượng là hợp đồng và các tài liệu, hồ sơ thanh toán theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các vấn đề sửa đổi bổ sung khác được thực hiện thống nhất cho mọi dự án từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành để đảm bảo thống nhất trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước.

Điều 29. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2011, thay thế các Thông tư của Bộ Tài chính: số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007; số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; số 209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; cơ quan TW của các đoàn thể; các Tổng Công ty nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

HỆ THỐNG MẪU BIỂU

BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

TT

Phụ lục

Tên phụ lục

1

Phụ lục số 01

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch nhà nước năm…

2

Phụ lục số 02

Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch nhà nước năm…

3

Phụ lục số 03.a

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

Phụ lục số 03.b

Bảng kê xác định khối lượng công việc giải phóng mặt bằng đã thực hiện.

4

Phụ lục số 04

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán.

5

Phụ lục số 05

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

6

Phụ lục số 06

Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm...

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 86/2011/TT-BTC

Hanoi, June 17, 2011

 

CIRCULAR

STIPULATING ON MANAGEMENT, PAYMENT OF INVESTMENT CAPITAL AND ADMINISTRATIVE FUNDS WITH INVESTMENT NATURE OF STATE BUDGET

Pursuant to the State Budget Law No.01/2002/QH11 dated 16/12/2002; Decree No.60/2003/ND-CP dated 6/6/2003 of the Government detailing and guiding the implementation of the State Budget Law;

Pursuant to the Construction Law dated 26/11/2003; Pursuant to Decrees of the Government: No.12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 on management of investment projects of work construction; No.83/2009/ND-CP dated 15/9/2009 on amending, supplementing a number of Articles of Decree No.12/2009/ND-CP on management of investment projects of work construction; No.85/2009/ND-CP dated 15/10/2009 guiding the implementation of Bidding Law and the selection of construction contractors under the Construction Law; No.112/2009/ND-CP dated 14/12/2009 on management of work construction investment costs, No.48/2010/ND-CP dated 07/5/2010 on contracts in the construction activity;

Pursuant to Regulation of management of investment and construction issued together with the Decrees: No.52/1999/ND-CP dated 08/7/1999, No.12/2000/ND-CP dated 05/5/2000, No.07/2003/ND-CP dated 30/01/2003 of the Government;

Pursuant to Decree No.71/2005/ND-CP dated 06/6/2005 of the Government on investment management of special works construction;

Pursuant to Decree No.118/2008/ND-CP dated 27/11/2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;

The Finance Ministry stipulates on management, payment of investment capital of State budget (SB) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of governing, subjects of application

1. The Circular applies to investment projects with investment and development capital and administrative funds with investment nature of state budget funds (hereinafter referred to as projects) managed by the ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, political organizations, socio-political organizations, social organizations, social- professional organizations, economic corporations, state-owned corporations (hereinafter referred to as the Ministry) and the provinces and centrally-run cities (hereinafter referred to as provinces) and districts, towns and provincial cities (hereinafter referred to as district); including investment projects with many different funds in which if the investment fund from state budget with the largest proportion in total investment capital of projects or investment fund from the state budget not obtaining the largest proportion in total investment if the parties agree on the method of management by the State budget capital source shall comply with the provisions of this Circular.

2. This Circular does not apply to the projects of socio-economic infrastructure construction investment of the poor districts implementing the Resolution 30a/2008/NQ-CP dated 27/12/2008 of the Government on the Program of supporting rapid and sustainable poverty reduction for the 61 poor districts; and not applicable to investment projects under the commune-level budget (including the communes implementing national target programs of new rural construction); the investment projects of the oversea-based representative agencies of Vietnam; projects to buy the copyright ownership.

For a number of other investment and development expenditures from state budget (expenditure of state reserves, expenditures in support of working capital for enterprise, expenditures for contributing capital in joint venture, expenditures for foreign loans and foreign aid expenditures, expenditures for the funds of development assistance) comply with the separate guidelines of each type of expenditure as mentioned above.

For investment projects from other fund sources of the State out of State budget fund are encouraged to apply the principles of payment as stipulated in this Circular.

3. The application objects are the organizations and individuals involved in the management and payment of investment capital and administrative fund with investment nature of the state budget capital source.

Article 2. The state budget capital for investment and development and administrative fund with investment nature, including

- Domestic capital of all state budget levels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The agency of investment capital payment from the state budget

- The State Treasury is assigned task of controlling the payment of investment capital from the state budget.

- Several agencies and other units assigned the task of controlling the payment of investment capital from the state budget for some specific projects as decided by the Prime Minister.

- The commercial banking institutions are the service banks for the projects funded with official development assistance (ODA).

Part II

SPECIFIC PROVISIONS

A. ALLOCATION, DISTRIBUTION VERIFICATION OF INVESTMENT CAPITAL

Article 4. Conditions and rules of allocation

1. The investment projects are allocated investment capital plan from the state budget every year when having the following sufficient conditions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For the projects to implement investment: it must have the decision to invest from the time before October 31 of the preceding year of the plan year. Time and funds allocated to implement the projects of group B not exceeding five years, the projects of group C not exceeding three years.

2. For investment capital under the central management: After being assigned the annual budget estimation by the Prime Minister, the Ministries allocate the investment capital plan for each project under management scope had sufficient conditions specified to ensure consistency with the targets assigned on the total capital level; structure of domestic capital, foreign capital, economic branch structure; capital level of important projects of the state, project of group A and in accordance with National Assembly’s Resolution, directive of the Government on the administration of planning of socio- economic development and estimation of the annual state budget.

3. For the capital investment under the local management: The People's Committees at all levels make the plan of allocating investment capital submitting to People's Councils at the same level for decision. According to the Resolution of the People's Councils, People's Committees allocate and decide to assign investment capital plan for each project under management scope that are sufficient prescribed conditions, to ensure compatibility with the target assigned on the total investment; structure of domestic capital, foreign capital, economic branch structure; capital of the important projects of the State and in accordance with the National Assembly’s Resolution and directive of the Government on administering plan of socio - economic development and annual state budget estimation. Particularly for the projects invested by the funds retained by the National Assembly's Resolutions and decisions of the Prime Minister (if any) and additional capital targeted from the central budget to local budgets and required to comply with the provisions on the investment objects and the use target of each investment capital source.

- Departments of Finance are responsible for coordinating with the Departments of Planning and Investment to expect the allocation of investment capital for each project managed by the provinces before reporting to the provincial People's Committees for decision.

- Departments of Finance and Planning of districts are responsible for coordinating with the district functional authorities to advise the district People's Committees to allocate investment capital for each project managed by the district.

4. Ministries and People's Committees at all levels allocate in details of development investment capital for each project under the code of investment projects and economic sector (types, terms) in Annex 02 issued together with Decision No.33/2008/QD-BTC dated 2/6/2008 of the Minister of Finance on the system of state budget catalog and its amendments and supplements (if any).

5. Principles for allocating capital to the projects in the plan of year

- To ensure the conditions of the project at point 1 and the provisions at point 2 and point 3 of Article 4 of this Circular.

- To arrange the concentration of capital for the projects under the direction of National Assembly and the Government of the operating plan of social - economic development and state budget estimation; allocate sufficient funds to pay for the projects put in the use and approved the investment capital settlement of completed projects but be short of capital; allocate capital to pay for the audit costs, verification and settlement approval of projects completed but not been yet paid due to the settlement has not been approved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The allocation and assignment of budget estimation for the projects must be completed before December 31 of last year.

(Form of allocation of investment capital plan in accordance with Annex 01 attached).

7. After the allocation of investment plans

- The Ministries send plans of investment capital to the Ministry of Finance and State Treasury (central). State Treasury transfers capital plans of the projects (with details by chapter code, code of investment projects and economic sector (types, terms)) of the Ministries to the local State Treasury as a basis for control, payment of capital;

- People’s Committees of provinces send investment capital plan to the Ministry of Finance, and the departments of Finance and State Treasury (province) to monitor and for use as a basis for control, payment of capital;

- District People's Committees send investment capital plan to the Departments of Finance, departments of Finance, Planning, and State Treasury (district) to monitor and for use as a basis for control, payment of capital.

- Simultaneously with sending of the plan for the above agencies, ministries and People's Committees at all levels assign plan targets for investors to make.

Article 5. Verification of the allocation of investment capital

1. For the projects managed by the Ministries:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Ministry of Finance shall give appraisal opinion of allocation and send to the ministries within 5 working days after receiving the plan of investment capital allocation of the ministries. If there is a project allocated not in compliance with regulations, the Ministry of Finance gives opinion for the State Treasury to stop payment, if payment is made, the funds paid for the project must be recovered. The Ministries are responsible for directing the investors of the projects allocated not in compliance with regulations to reimburse the state budget the funds which have been paid and take responsibility for all consequences caused due to the allocation not in compliance with regulations.

2. For the projects managed by the provinces and districts:

In the process of participation with the concerned units of the plan of annual investment capital, Departments of Finance, departments of Finance and Planning also implement the verification tasks of the plan of investment capital allocation before the agencies submit to the provincial-level, district-level People’s Committees for decision. Based on the decision on investment capital plans of the provincial-level, district-level People's Committees, State Treasuries shall control the payment as stipulated. Where there is project not enough investment procedures, State Treasury shall not pay and notify the Department of Finance, department of Finance and Planning for submitting to the provincial-level, district-level People's Committees for handling.

3. The documents accompanying the plan of investment capital allocation for the allocation verification includes:

- For the projects to prepare the investment, it needs just one of the following documents:

+ The decision of the competent authorities for permission to prepare the investment;

+ The written approval of cost estimates for the preparation of investment;

+ The decision to allocate the plan targets of the competent authorities.

- For the implementation of investment projects: the Decision of project investment (or approval decision of economic - technical reports for the projects only required to make economic - technical report) of the competent authorities, the decision to adjust the project (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Principle:

- Periodically, the ministries and localities review progress of implementation and investment objectives of the projects in year in order to adjust the investment capital plans under the authority or submit to the Prime Minister for adjusting the plan of investment capital, transfer capital from the projects that are not able to make into the projects implemented beyond their schedule, owed volume, the projects are likely fulfill beyond the plan in year.

- Before submitting the plan of adjusting the investment capital of each project to the Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment (for projects of the central budget), to the financial agencies, the agencies of Planning and Investment (for the projects of the local budgets), the ministries and localities direct the investors to close the time of payment and work with the State Treasury to confirm the number of fund of annual plan paid for the project, confirm the remaining fund due to not practicable, to ensure the project plan is not lower than the fund that state treasury has paid after the adjustment. The ministries and localities are responsible for the disbursement data and number of adjustment capital plan.

- Where, after adjustment, but fund is also surplus compared to the assigned plan, the surplus fund is adjusted for other units as decided by the competent authorities.

2. Ministries and provinces shall adjust the plan of investment capital, sending the same level financial agency and the State Treasury as a basis for payment. The time limit for adjustment of annual investment capital plans is not later than December 25 of plan year. The verification of the investment capital allocation adjustment is made as Article 5 of the Circular.

(Forms of the investment capital allocation adjustment in Annex 02 attached)

B. PAYMENTS OF INVESTMENT CAPITAL

Article 7. Opening of account

1. For domestic capital:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State Treasury shall guide investors to open accounts for the payment of funds.

2. For foreign-owned capital:

Investors may open accounts at the service banks or at the State Treasury under the guidance of the Ministry of Finance.

Article 8. Basic documents of the project

To serve the management and control of payment of investment capital, the investor must send to the state treasury where opened the payment account the basic documents of the project (these documents are the originals or copies stamped true copy of the investor, to be sent once until the end of the investment project, except for the case required to add, adjust), including:

1. For the project to be prepared investment:

- Cost estimates for the preparation of investment approved.

- The written approval of the results of contractor selection in accordance with provisions of the Bidding Law;

- The contract between the investor and the contractor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. For projects of domestic capital:

- Project of work construction investment (or economic - technical reports for the projects only required to make economic-technical report) and investment decisions of the competent authority, the decision to adjust the project (if any);

- The written approval of the results of contractor selection in accordance with the provisions of the Bidding Law (including bidding, bidding appointment, direct procurement, competitive offers, self-making and selection of contractors in the special case, selection of architectural design consultancy contractors of construction works);

- The contract between the investor and the contractor and the documents attached to the contract in accordance with the law regulations (unless the documents with technical nature);

- Estimation and estimation approval decision of the competent authorities for each work, work items, works in case of bidding appointment or self-making and the works done without contract (except for projects only required to make economic and technical reports).

2.2. For ODA projects: Apart from the documents as prescribed above, it must have:

- The Vietnamese translation signed and sealed by investors: international agreements on ODA signed between Vietnam and donors and documents relating to the other payments (if any). Separately, contracts between investors and contractors must be written in Vietnamese or the Vietnamese translation, signed and sealed by the investor (the regulations on the conditions and terms of payment and the contents directly related to the payment of the contract).

 Investors shall take responsibility before law for the truthfulness and accuracy of the contents of the Vietnamese translation.

- Advance payment guarantee (if any) as specified by the contract (including the project of domestic capital, but constructed by the foreign contractors).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. For the preparation of the project implementation but the capital allocation in the investment implementation plan:

- Project of work construction investment (or economic-technical reports for the project required only to make economic-technical report) and investment decisions of the competent authorities, the decisions to adjust the project (if any);

- Cost estimation for the preparation implementing the project approved;

Particularly, the premises clearance must be accompanied by plans for premises clearance approved by the competent authorities;

- A written selection of contractor in accordance with provisions of the Bidding Law;

- The contract between the investor and the contractor and the documents attached to the contract in accordance with the law regulations (unless the documents with technical nature).

5. For the case of self-making:

- Project of work construction investment (or economic-technical reports for the project required only to make economic-technical report) and investment decisions of the competent authorities, the decisions to adjust the project (if any);

- Estimation and estimation approval decision of the competent authorities for each work, work items, works (except for project only required to make economic-technical report).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A written work assignment or internal contract;

Article 9. Payment of investment capital

State finances the investors so that the investors pay to the contractor under the contract or pay for the works of the project implemented not under a contract, including:

- Advance payment;

- Payment for completed volumes.

Article 10. Advance payment

The advance payment of capital of the investor to the contractor is only for works necessary to make advance payment and it must be clearly defined object, contents, and specific works in the contract. Advance capital, time of advance payment and the recovery of the advance payment must comply with state regulations for each type of specific contract as follows:

1. The level of advance capital:

1.1. For construction contracts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Contracts valued at from 10 billion dong to 50 billion dong, the minimum advance payment is equal to 15% of contract value;

- A contract valued over 50 billion dong; the minimum advance payment is equal to 10% of contract value.

1.2. For the contracts to provide technology equipment, EPC contracts, turnkey contracts and other types of construction contracts: the minimum advance payment is equal to 10% of contract value.

1.3. For consultancy contracts:

Advance payment level at least equal to 25% of contract value.

1.4. The maximum advance payment level of the types of above contracts is 50% of contract value. In special cases, the advance payment with higher levels must be permitted by person who decides the investment.

1.5. For the premise clearance:

The advance capital level is based on the progress of implementation in the premises clearance plan. Ministries and People's Committees at all levels must allocate sufficient funds for the premises clearance.

1.6. Apart from maximum capital level under the contract mentioned above, for some components, semi-products in the construction of great value must be produced in advance to ensure the progress of construction and a number of materials must be reserved by season, advance capital level by necessary needs are agreed by the investor and the contractor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.8. The advance payment of capital is made after the contract takes effect; in case investor and the contractor agreed the advance payment guarantee in the contract, the contractor must have guarantee for the advance payment.

2. Recovery of advance capital:

2.1. Advance capital are recovered through the times of payment for the completed volume of the contract, it starts to recover from the first payment and finished when the value of payment for completed volume reached 80% of the contract value. Recovery level of each time agreed by the investors and the contractor and specified in the contract.

2.2. For the premises clearance:

- For the compensation and assistance: after payment to the beneficiary, the investor gathers documents and conducts procedures for payment and recovery of advance payment within at least 30 working days from date of payment to the beneficiary.

- For the housing purchase of resettlement and other premises clearance: the advance capital is recovered in each payment period for completed volume and fully recovered when work of premises clearance is done.

3. Investors are responsible for together with contractor calculating the reasonable advance payment, management of the use of advance capital of right purposes, the right object, and effectiveness and for repaying the sufficient capital already advance paid according to regulations.

In case advance capital has not yet recovered but not used, if it is more than 6 months as specified in the contract that a volume of works must be made but the contractor has not implemented them due to objective or subjective cause or after the advance capital is done but the contractor used it for the wrong purposes, investor is responsible for together with the State Treasury recovering to repay the advance capital to the state budget. Where the end of year plan that the advance capital has not been fully recovered due to the contract unpaid to reach a prescribed percentage shall continue to recover in next year's plan and not deducted from the investment capital payment plan in the next year.

4. Dossier of payment for advance payment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Written request for payment of investment capital;

- Documents of transfer;

- Guarantee for the advance payment amount of the contractor (if owner and the contractor agreed with an advance payment guarantee in the contract), investors sent the State Treasury a copy stamped true copy of the investor.

5. The State funds to the investor for paying in advance in the plan year not later than December 31 (except for advance payment to carry out premises clearance, it shall be performed to the end of January 31 of next year). Investors may be paid in advance a lump sum or many times for a contract based on the demand for payment of advance capital but not exceeding the advance capital level in accordance with the above provisions; in case the capital plan is arranged insufficient advance capital, the investor may be advanced paid further in next year's plan.

Article 11. Payment for completed volumes

1. For the works that has been done through the construction contract:

The contract settlement must conform to the type of contract, contract price and the terms of the contract. The number of payments, payment periods, payment time, payment terms, payment records, and payment conditions must be clearly stated in the contract.

1.1. For the lump sum contracts:

Payment is based on a percentage of the contract price or price of works, work items, the workload corresponding to the payment periods stated in the contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Payment is based on completed actual volume (including the volume of increase or decrease which is approved by competent authorities, if any) tested and the unit price in the contract.

1.3. For the contracts under adjustment unit price:

Payment is based on completed actual volume (including the volume of increase or decrease which is approved by competent authorities, if any) tested and unit price which has been adjusted by drift of prices according to the agreement in the contract.

1.4. For the contracts over time:

- The cost of experts is determined on the basis of salaries for experts and concerned costs agreed in the contract by the parties multiplied with the actual working time tested (monthly, weekly, daily, and hours).

- Expenses out of remuneration for experts are paid by the method specified in the contract.

1.5. For the contracts under the percentage (%):

Payment is done by ratio (%) of the contract price. Rate (%) for the times of payment is agreed by the parties in the contract. When the contractor has fulfilled all its obligations under the contract, the investor makes payment to the contractor the amount in percentage (%) of value of the work or the value of work volume which has been done defined in contract.

1.6. For the contracts combined all types of prices:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.7. For the workloads arising out of contract:

The payment for the arisen volume (out of the contract) which has not got the unit price in the contract, shall follow the additional terms of the contract which the parties had agreed before the implementation and must conform to the provisions of relevant legislation. Where supplementing the arisen works, investor and contractor must sign annexes according the following principles:
a) Where the volume of arisen work is more than 20% of the corresponding work volume stated in the contract or arisen volume which has not got the unit price in the contract shall be paid on the basis of mutually agreed determining new price unit under the principles agreed in the contract on unit price for the volume arisen;

b) If the volume of arisen work is less than or equal to 20% of the corresponding work volume stated in the contract, shall apply unit price in the contract, including unit price has been adjusted by agreement of the contract (if any) for payment;
c) For contracts under fixed unit price and the contracts over time, when the price of fuel, materials and equipment applied measures to stabilize prices by the State in accordance with provisions of the Ordinance on price of irregular fluctuations or when the State has a change on policy of taxes, wages directly affecting the contract price shall be paid on the basis of unit price adjustment if it is permitted of the level to decide the investment and the parties have agreed in the contract;

d) For the contracts under the unit price of adjustment, the unit price in the contract is adjusted for the workload that at the time of signing the contract, the principal and the contractor commit to adjust the unit price due to the drift of prices happens after a certain period of time from the effective date of the contract.

e) For the lump sum contracts and contracts under ratio (%): if there is any reasonable arisen works outside of the signed contract (for construction contract, it is the workload located outside of work required to perform as designed; for consulting contract, it is the volume outside of the consulting tasks required to perform). In this case, when adjusting the volume without changing the investment objectives or without exceeding the total approved investments, the investor and contractor calculate, agree and sign contract annexes; if it exceeds the total approved investment, it must be reviewed and decided by persons who are competent to decide the investment; if there is no agreement, the volume of arisen work would be as the new bidding package, the selection of contractors to carry out this package is under current regulations;

1.8. Payment dossiers:

When completed volume is tested for acceptance by the payment period and payment terms in the contract, the investor makes dossier of requesting for payment and send to the State Treasury, including:

- The written determination of value of workload completed under the contract requesting for payment certified by the principal representative and representative of consultant (if any) and representative of the contractor (Annex 03.a attached).

When there is a work volume arisen out of contract, the investor sends a sheet of the value of the arisen work volume (if any) outside the signed contract requesting for payment certified by the principal representative and representative of consultant (if any) and representative of the contractor (Annex 04 attached).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Transfer vouchers issued in accordance with provisions of accounting voucher system of the Ministry of Finance.

2. For the works are done not through the construction contract:

- For the works of the project which are done not through the construction contract (as some project management works conducted directly by the investor, the cases of self-making,...), the payment is implemented based on the completed workload list and approved estimation consistent with the nature of each type of work. Payment dossier includes: list of the completed workload and approved estimation for each job; written request for payment of investment capital or advance payment (if any) and transfer vouchers.

- For compensation costs, assistance compensation and resettlement, payment dossier includes: list of certification of compensation volume, premises clearance has been made (Annex 03.b attached) contract and the records of housing handing over (in case of housing purchase for immigration of premise clearance). Separately, costs for the organization of the compensation for premises clearance must have approved estimation; the written request for payment of investment capital or advance payment (if any) and transfer vouchers.
For the compensation, assistance compensation, and resettlement, it must build the works (including the housing construction of immigration of premises clearance): the advance payment, payment is made as for the projects or work construction bidding packages.

Article 12. Principles of payment control of State Treasury

1. On the basis of the dossier requesting to be paid by investor, State Treasury based on the payment terms stipulated in the contract (number of payments, payment periods, payment time and the payment conditions) and the value of each time of payment to make payment to the investor. Investor is responsible for the accuracy and legality of implementation volume, norms, unit prices, and estimation of the types of works, quality of work; State Treasury is not responsible for this problem. State Treasury based on the dossier of payment and make payment under the contract.

2. State Treasury shall control the payment under the principle of "pay first, control later" for each time of payment and of "control first, pay later" for final payment of the contract. Based on this principle, State Treasury guides specifically control method of payment in the state treasury system; make sure to create favorable conditions for investors, contractors and in accordance with regulations of the State.

3. Within 07 working days in case of “control first, pay later "and in 03 working days in case of "pay first, control later" since received full payment dossiers under the provisions of investor, based on the contract (or the approved estimation for the works done without a contract) and the amount that the investor requests for payment, State Treasury controls, grant capital to pay for the projects and recover advance capital as prescribed.

4. Year capital plan of the project is used only for payment for the completed volume which is tested for acceptance to December 31 of the plan year; payment period for the completed volume till the end of January 31 of next year (including payments to recover advance paid capital), except for projects permitted delaying the implementation and payment by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Amount to be paid for each job, work item, work which is not exceeded the approved estimation or price of bidding package; total payment for the project must not exceed the total approved investment. Amount to be paid for the project in year (including advance payments and payments for completed volumes) must not exceed the annual capital plan already approved for the project. As for ODA projects, the advance payment, and payment for completed volumes is not limited by the annual financial plan of the project but not exceeding the general financial plan of the whole project.

7. For some important special projects required having the mechanism of advance payment, payment of other capital with those specified above, after consulting the competent authorities, the Ministry of Finance will have its own guidelines.

Article 13. The management, payment, recovery, and settlement of advance capital of budget estimation of next year for the projects are implemented as follows

1. The advance payment of budget estimation of next year is done in accordance with provisions of clause 3, Article 57 of the State Budget Law No.01/2002/QH11 on 16/12/2002 and Article 61 of Decree No.60/2003/ND-CP dated 06/6/2003 of the Government detailing and guiding the implementation of the Law on State Budget and Circular No. 59/TT-BTC dated 23/6/2003 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.60/2003/ND- CP dated 06/6/2003.

2. After the project is permitted the advance payment by the competent authority, the ministries, branches, and localities allocate the right list which has been assigned. The Ministry of Finance notifies the ministries, branches and localities on the list, the total advance payment level, advance capital source, the advance year, and recovery, and send to the State Treasury to pay for the project. Where the ministries, branches, and localities allocate the wrong list and the advance capital level as notified by the Ministry of Finance, the State Treasury stops the payment and report to the Ministry of Finance for consideration and handling.

3. Term of payment: is implemented as the payment term for investment capital in the year plan. Other special cases shall be decided by the Prime Minister. Expiry of payment term, State Treasury makes procedures for cancellation of the unused advance capital.

4. Recovery of capital: the ministries, branches, and localities are responsible for arrangement of capital plan for the project in the next year budget estimation to repay the advance capital; when the allocation appraisal of investment capital in the annual plan is made. For the central budget capital, the Ministry of Finance notifies recovery of advance capital, maximum number of recovery equal to capital level advanced, unless the cases are permitted by Prime Minister. Where the Ministries does not allocate or allocate insufficient funds of recovery under the regulations, the Ministry of Finance recovers advance capital by subtracting the estimation of the investment expense assigned and sends written notice thereof to the Ministry to coordinate implementation. For local budget capital and additional funds with target from the higher-level budget for the lower-level budget, in case People's Committees of all levels do not allocate or allocate insufficient funds of recovery under the regulations, local State Treasury notifies the Department of Finance, Department of Finance and Planning to report to the People's Committees of all levels for recovery arrangement of the advanced capital in accordance with provisions.

5. Capital settlement: settlement term of advance capital by the time limit is arranged for recovery. Where a project is recovered advance capital by period of several years, the recovered capital of a certain year plan shall be settled in the budget year of such year, the amount paid but not yet arranged to recover shall be transferred to the next year for settlement in accordance with the plan of capital recovery.

Article 14. Regulations on prolonging of the time of implementation and payment of investment funds for basic construction (including investment capital of basic construction under annual plan and advance capital for budget estimation of next year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The consideration of prolonged capital transfer of the projects implemented as follows:

After the expiry of the annual capital payment term in accordance with provisions (on January 31 of next year), based on the performance and payment of capital of the basic construction investment projects, at the request of investors and the projects of those mentioned in point 1.14 above, the governing agency synthesizes and sends a written request accompanied by certification of the State Treasury where the project was opened account on the number of capital paid till the end of January 31 of next year (Annex No.06 issued with this Circular) to the Ministry of Finance (for projects of the central budget) and Chairmen of People's Committees (for projects of the local budget).

3. The time to prolong performance and payment: not more than a year after the plan year; other cases shall be decided by the Prime Minister.

4. Time to consider for prolonged transfer:

- A written request for prolonging of the governing agency shall be submitted before February 15 each year, which should clearly be stated the project’s name, year capital plan, capital paid till the end of January 31 of next year, amount proposed to prolong the time of performance and payment, prolonged time, the reasons for prolonging.

- Based on the written request of the governing agency, the Minister of Finance (for projects of the central budget) and Chairmen of People's Committees (for projects of the local budget) decide the list and duration of investment projects be prolonged.

- The decision of the list and duration of projects to be permitted to prolong shall end before March 15 each year.

End of March 15 of next year, the cases which have no written acceptance of the competent authority to permit the prolonging of performing plan to continue payment into the next year budget, the remaining amount shall be canceled.

C. MANAGEMENT OF INVESTMENT CAPITAL PAYMENT FOR THE SPECIFIC PROJECTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Type of project of state secret as stipulated in Article 2 of Decree No.71/2005/ND-CP dated 06/6/2005 of Government on the management of specific projects construction investment.

The management of construction investment of state secret projects shall comply with Decree No.71/2005/ND-CP dated 06/6/2005 of Government on the management of specific projects construction investment.

The allocation and verification of investment capital allocation; control, payment and settlement of investment capital of the state secret projects shall comply with regulations as for investment capital from the state budget. Particularly for projects of state secrets managed by the Ministry of Public Security and Ministry of Defense, Ministry of Finance shall transfer funds directly to the Ministry of Public Security and Ministry of Defense to take over, manage payment and settlement of investment capital for the projects.

2. Allocation and verification of investment capital allocation:

- Allocation and verification of investment capital allocation comply with regulations as for investment capital from the state budget, which clearly define the list and capital of the projects of state secrets.

- For the projects of state secrets managed by the Ministry of Public Security and Ministry of Defense, Ministry of Finance shall verify the allocation and send to the Ministry of Public Security and Ministry of Defense for management, control, and capital payments for the projects.

3. Transfer of capital and payment of capital:

- The payment of investment capital is made in accordance with provision as for investment capital from the state budget.

- Ministry of Public Security, Ministry of Defense open deposit accounts at the Exchange Department - State Treasury to receive funds transferred by the Finance Ministry to pay for projects on state secrets managed by the Ministry of Public Security and Ministry of Defense; based on the annual capital plan and implementation schedule of the project, the Ministry of Finance transfers funds to the Ministry of Public Security, Ministry of Defense in the form of transfer orders. The amount of capital transferred each time is based on the report of performance schedule of the projects and written requests for funds transfer of the Ministry of Public Security, Ministry of Defense. After January 31 of next year, the balance on deposit accounts shall return to the state budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For state secret projects managed by the ministries, other branches and provinces, State Treasury only receives vouchers of capital withdrawal and money transfer upon requests of investors without controlling on the contents. Investors are solely responsible for the control of the content of payment.

- End of plan year, the Ministry of Public Security, Ministry of Defense reports on the implementation of the plan, the situation of receipt and use of capital; certification of capital paid in the year, the accumulation of amount paid from commencement till the end of the State budget year for each project; comment on the implementation of investment plans, execution of policies on finance.

Article 16. Construction works under order of emergency

1. Type of construction works under an emergency order under the provisions in Article 2 of Decree No.71/2005/ND-CP dated 06/6/2005 of Government on the management of specific projects construction investment.

The management of projects construction investment under emergency orders complies with Decree No.71/2005/ND-CP dated 06/6/2005 of Government on the management of specific projects construction investment.

2. Capital payment:

2.1 Payment in advance: advance capital level of advance and recovery of advance capital ​​complies with provisions as for investment capital from the state budget. Dossier for advance capital payments includes:

- Decision to construct emergency projects of a competent person;

- Written request for payment of investment capital;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Guarantee for the advance capital of the contractor (if investor and the contractor agreed advance capital guarantee in the contract);

2.2 Payment for completed volumes: to comply with regulations as for investment capital from the state budget.

Article 17. Temporary works

1. Type of temporary work under the provisions of Article 2 of Decree No.71/2005/ND-CP dated 06/6/2005 of Government on the management of specific works construction investment.

2. Capital payment:

The management of the advance payment, payment of capital for the temporary works is done under the provisions as for the investment capital from state budget and is supplemented as follows:

In case for the complex, large-scale works that cost for building temporary house at site for staying and administering construction made the estimation shall control the payment according to the estimation approved; apart from the records and documents of the projects, payment dossier includes: approval decision together with the approved estimation, the determination table of value of completed workload, the written request for payment of investment capital, transfer vouchers.

Where the costs of sheds, houses, and operators of construction on the site calculated by ratio % in the construction contract shall be paid at the rate prescribed and payment under the contract is not made in accordance above provision.

D. MANAGEMENT, PAYMENT OF ADMINISTRATIVE FUND WITH NATURE OF INVESTMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Administrative fund with nature of investment in the state budget estimation of the agencies, administrative units are only used for the cases of investment in renovation and expansion and upgrading of existing material facilities (including the new construction of work items in the existing facilities of the agencies, administrative units). Not to arrange administrative funds for new investment projects.

Article 19. Planning, allocation and verification of capital allocation

Planning, allocation, verification of capital allocation is made ​​in accordance with provisions of the Law on State Budget and the Finance Ministry's guidelines for administrative funds.

Article 20. Advance payment, payment of capital

1. Basic documents:

- Projects with capital level from 01 billion dong or more, basic documents are as for investment projects with capital for development investment.

- For projects with capital level of less than 01 billion dong, basic documents include:

+ Economic-technical report and decision to approve the economic-technical report or estimation and approval decision of the design-estimation (not required for approval before the October 31 preceding the plan year);

+ A written selection of contractor in accordance with provisions of the Bidding Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Advance payment of capital:

- For projects with total capital level from 01 billion dong or more, advance capital and advance capital recovery is implemented as for investment projects with capital for investment and development.

- For projects with capital level of less than 01 billion dong, advance capital level at least equal to 30% of the contract value or the approved estimation. Advance capital are gradually recovered in each payment period for completed volumes and recovered fully when the payment reached 80% of the contract value or the approved estimation.

- Dossier of capital advance payment includes: Written request for payment of investment capital, transfer vouchers, advance payment guarantee of the contractor (if investor and the contractor agreed advance payment guarantee in the contract).

- The management of the capital advance payment is made under the provisions of Article 10 above.

3. Payment of capital:

- For projects with total capital level from 01 billion dong or more, control, capital payments is made under the provisions as for the investment projects from the state budget.

- For projects with total capital level of less than 01 billion dong, control, capital payments is made under the guidance of the Ministry of Finance on the management, allocation, and payment of State budget expenditures through the State Treasury.

4. Regime of report, settlement, and inspection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E. REGIME OF REPORT, SETTLEMENT AND INSPECTION

Article 21. Report

1. For the investors, the Ministries and the provinces: implement the regime of report as stipulated in Decision No.52/2007/QD-TTg 16/4/2007 by the Prime Minister on the regime of reporting implementation of investment capital plans of the State, Circular No.05/2007/TT-BKH on 09/8/2007 of the Ministry of Planning and Investment on issuing the report forms and instructions for the implementation of Decision No.52/2007/QD-TTg 16/04/2007, Decision No.803/2007/QD-BKH on 07/30/2007 of the Ministry of Planning and Investment on the issuance of reporting the performance of ODA project programs.

2. For the state treasury:

- To perform report regime as prescribed by the Ministry of Finance.
- End of the year of plan, State Treasury synthesizes investment capital payment data and report to the financial agency at the same level in accordance with provisions on the settlement of the state budget.

- End of year of plan, State Treasury confirms the number of payment during the year; accumulate number of payment from commencement till the end of state budget year from for each project made by the investor.

Article 22. Settlement of investment capital

The settlement of annual investment capital and settlement of investment capital when the projects are completed is implemented under the guidance of the Ministry of Finance on the mode of investment capital settlement.

Where settlement has been approved, if the amount settled is lower than the amount paid for the project, the investor is responsible for the recovery from the contractor to reimburse the State the surplus paid capital; if the amount settled is higher than the amount paid, investor is responsible for paying further or arranging capital for the next year plan to pay to the contractor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministries, the Provincial People's Committees, the Financial agencies and State Treasury inspect regularly or irregularly the investors and contractors participating in the project on the use of advance funds, payment funds for completed volumes and the execution of policies, regime of investment, finance and development of the State.

The financial agencies at all levels inspect regularly or irregularly the State Treasury on the implementation of mode of payment of investment capital.

F. RESPONSIBILITIES AND POWERS OF THE CONCERNED AGENCIES

Article 24. For the investors

1. To perform the functions and tasks assigned under the regulations. To receive and use funds for proper purposes, right objects, saving and effective. Strictly observe the provisions of law on the management of finance, investment, and development.

2. To conduct the acceptance test of volume, make payment dossier and payment requests for the contractor under the time prescribed of the contract.

3. Investors allocate sufficient funds in the annual plan to purchase construction project insurance as prescribed.

4. Take responsibility for the accuracy and legality of implemented volumes, norms, unit prices and estimation of the types of works, work quality and value of payment request; to ensure the accuracy and truthfulness and lawfulness of data and documents in the dossier submitted to the State Treasury and functional agencies of the State.

5. Promptly and fully report as prescribed to the agency to decide the investment and the concerned state agencies; to provide sufficient records and documents, the situation according to provisions to the State Treasury and the financial agency to serve the management and payment of funds; and subject to inspection of the financial agency and the agency to decide the investment on the use of investment capital and compliance of policies, the financial regime of investment, development of the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Perform accounting of investor; settle investment capital according to the current regulations. At the end of the plan year, make compare table of annual capital payment data and send to the State Treasury where the investor transacts to confirm (the form in Annex 06).

8. Be required to pay capital if they meet the conditions and require the State Treasury to reply and explain the contents that are not appropriate in payment of capital.

Article 25. For the ministries and People's Committees of provinces and districts

1. To guide, inspect and urge the investors under the management to implement the investment plans, receive and use the investment capital for the right purposes, right regime of the State.

2. Within the scope of assigned authority, be responsible before the government and the state law of its decisions.

Article 26. For the financial agencies at all levels

1. Ensure sufficient funds in accordance with provisions of the Ministry of Finance for the State Treasury to pay for the projects.

2. Implement provisions on report and settlement of investment capital.

3. Coordinate with the functional agencies to guide and inspect the investors, the State Treasury, the contractors in the implementation of the project on the compliance of regime, financial policy of investment and development, the management, use of investment capital, investment capital payment in order to have the processing solutions of the violations; issue the decision to withdraw the account, the contents of wrong spending of the State regime.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 27. For the State Treasury

1. Guide the investors to open accounts to be paid investment capital.

2. Control, pay capital promptly and fully to the project if they meet the conditions and time as specified.

3. Issue the process of paying investment capital and administrative fund with nature of investment for the uniform implementation in the State Treasury system. Organize the control and payment of capital in accordance with provisions on professional skill process; pay timely, sufficiently, and conveniently to the investors while ensuring simple administrative procedures and strict management of state capital.

4. It required having clear ideas in writing to send to the investor for the payment reduction or payment refusal; answering the questions of the investors in the capital payment.

5. State Treasury controls payment only on the basis of documents submitted by the investor and according to the principle of payment provided, not taking responsibility for the accuracy of the volume, the norms, unit prices, quality of work. When detecting the decision of the competent authorities contrary to the current regulations, it must make a written request for review and state clearly recommendations. If the specified time is over but having no reply, it has the right to settle following its own proposal; or if the reply is unsatisfactory, it is resolved in accordance with the opinion of the competent authorities, and it must report to the higher competent authorities and the financial agencies for review and handling.

6. Frequently urge the investors, project management Units to comply with regulations on the advance payment and withdrawal of advance funds, and coordinate with the investors to inspect the advanced capital to recover the outstanding amounts not used or used improperly.

7. Urge the investors to pay off debts after the project is finalized and its account is settled.

8. Implement the regime of report information and settlement of investment capital use and administrative fund of investment nature as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Periodically and irregularly inspect the investors on the implementation of project, the observance of the regime, policy of finance, investment and development, the management and use of investment capital; to be suspended payment of capital or recovery of funds that investors used for improper purposes, the wrong objects or contrary to the regime of financial management of the State, and report to the Ministry of Finance for handling.

11. Not to participate in the Councils of acceptance test in the works and projects.

12. End of the plan year, confirm number of payment during the year, accumulate amounts of payment from the commencement to the end of the state budget year for each project, or confirm the amount of capital paid by the management requirements (forms under Annex 06).

13. Take responsibility before the Minister of Finance and the laws of the State of the receipt and payment of investment capital and administrative fund of investment nature of the state budget capital.

Part III

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 28. Transitional settlement

1. The issues related to the advance payment rate of capital, advance capital recovery comply with transition settlement specified in clause 1, Article 52 of Decree No.48/2010/ND-CP dated 07/05/2010 of the Government on contracts in the construction activity. Issues on the advance payment will be specified in the contract, the State Treasury to make payments in accordance with the terms of advance payment, payment in the contracts.

2. Particularly the issue of payment stipulated by objects as contract and documents, records of payment in accordance with Decree No.48/2010/ND-CP dated 05/07/2010 of Government on contracts in construction activity and other issues of amendment and supplementation are made uniformly for all projects from the effective date of this Circular to ensure consistency in the control of the investment capital payment of the state treasury.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect from August 05, 2011, replaces the Finance Ministry's Circulars No. 27/2007/TT-BTC dated 03/4/2007; No.130/2007/TT-BTC dated 02/11/2007; No.88/2009/TT-BTC dated 29/04/2009; No.209/2009/TT-BTC dated 05/11/2009 guiding the management and settlement of investment capital and business capital with investment nature of the state budget.
2. During the implementation, if any difficulties arise, the units promptly report to the Ministry of Finance to study for amendment and supplement properly./.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Sy Danh

 

SYSTEM

OF FORMS ISSUED TOGETHER WITH CIRCULAR STIPULATING MANAGEMENT AND PAYMENT OF INVESTMENT CAPITAL

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Names of Annexes

1

Annex 01

Plan of development and Investment of capital under the state plan in …

2

Annex 02

Adjustment plans of development, investment of capital under the State plan in …

3

Annex 03.a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annex 03.b

The list determining the workload of clearance made.

4

Annex 04

Table determining value of the workload arisen out of contract requesting payment.

5

Annex 05

Written request for payment of investment capital.

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Data compare table of payment of investment capital in...

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85.935

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!