Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 78/1999/TT/BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 78/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 22/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/1999/TT/BTC NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam công bố ngày 18/2/1997.
Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước như sau:

1. Thống nhất áp dụng mức thu phí, lệ phí tham quan các khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận hoặc đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định đăng ký và bảo vệ, các bảo tàng (bao gồm bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng địa phương), các nhà truyền thống bằng đồng Việt Nam áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, không phân biệt là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

a) Đối với các mức thu đã được quy định tại các chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ ban hành thì áp dụng mức thu đang thu đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam quy định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp, mức thu không còn phù hợp thì cơ quan đang thu phải có văn bản đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong khi chưa có quyết định mới thì vẫn phải tiếp tục thu theo mức thu đã quy định.

b) Đối với các mức thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ban hành trái thẩm quyền quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ thì phải đình chỉ thu. Nếu xét thấy loại và mức thu phí, lệ phí đó cần thiết và phù hợp thì phải có văn bản báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định thì mới được tiếp tục thu.

2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bao gồm xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài và các tổ chức hợp tác kinh doanh với nước ngoài) khi được các cơ quan, tổ chức của Việt Nam phục vụ hoạt động sự nghiệp, hoạt động công cộng, công việc quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật quy định thu phí, lệ phí thì được nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam bằng đồng Việt Nam.

3. Thông tư này áp dụng đối với các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1999. Các quy định khác về phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 78/1999/TT-BTC

Hanoi, June 22, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE REGIME OF FEE AND CHARGE COLLECTION UNDER THE PRIME MINISTERS DECISION No. 53/1999/QD-TTg OF MARCH 26, 1999 ON A NUMBER OF MEASURES TO PROMOTE FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Pursuant to the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30,1999 on charges and fees belonging to the State budget,
Pursuant to the provisions in Article 6 of the Law on Foreign Investment in Vietnam, issued on February 18, 1997,
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 53/1999/QD-TTg of March 26, 1999 on a number of measures to promote foreign direct investment;
The Ministry of Finance hereby provides guidance on the collection of charges and fees belonging to the State budget as follows:

1. To apply the uniform fee and charge collection levels in Vietnam dong for visits to historical or cultural relics and scenic spots, which have been recognized by the Ministry of Culture and Information or have been registered and protected under decisions of the Peoples Committees of provinces or centrally-run cities, to museums (including the national, specialized and local museums), houses of tradition to organizations and individuals, regardless of whether they are Vietnamese or foreign organizations, individuals as follows:

a) For the collection levels which have been stipulated in the regimes of collection and remittance of charges and fees belonging to the State budget by competent bodies in accordance with the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999, the collection levels being applicable in Vietnam dong to Vietnamese organizations and individuals shall apply. In cases where the collection levels are no longer appropriate, the fee and charge collecting agency shall have to send written recommendation to the competent agency for consideration and decision. Pending a new decision, the prescribed collection levels shall continue to apply.

b) For the collection levels of charges and fees belonging to the State budget, which have been issued in contravention of the competence defined in the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999, the collection must be ceased. If such kind of fee and charge and their collection levels are deemed necessary and appropriate, the fee and charge collecting agency may continue to collect them only after they are considered and decided by the competent body through the report and proposal made by the former.

2. Foreign-invested enterprises operating under the Law on Foreign Investment in Vietnam (including joint-venture enterprises, 100% foreign capital enterprises and organizations in the business cooperation with foreign parties) when provided services by Vietnamese organizations and/or individuals for non-business, administrative and public activities from which fees and charges are collected as prescribed by law, shall be entitled to pay charges and fees in Vietnam dong at the levels applicable to Vietnamese organizations and individuals.

3. This Circular shall apply to charges and fees belonging to the State budget and takes effect as from July 1st, 1999. Other provisions on charges and fees, which are not mentioned in this Circular, shall continue to apply as at present.

In the course of implementation, if any difficulty arises, concerned organizations and individuals are requested to report it to the Ministry of Finance for study and settlement.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 78/1999/TT/BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.241
DMCA.com Protection Status