Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 64/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Số hiệu: 64/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, THANH TÓAN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG VÀ HÒAN THIỆN ĐƯỜNG LÁNG- HÒA LẠC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 nẳm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thực hiện văn bản số 224/CP-CN ngày 01 tháng 03 năm 2003; văn bản số 828/CP-CN ngày 18 tháng 06 năm 2003; văn bản 1726/CP-CN ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 120/TB-VPCP ngày 14/6/2004 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư cho Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Dự án Hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và tư vấn giám sát chất lượng công trình, được cân đối theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

- Vốn ngân sách của thành phố Hà Nội (tự huy động theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) đóng góp để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường đoạn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn huy động bằng quỹ đất trên địa bàn tỉnh Hà Tây được sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường đoạn thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây.

2. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư của dự án được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và các qui định tại Thông tư này.

3. Đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Thăng Long), Tổng thầu xây dựng (Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam-Vinaconex) theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ, chất lượng và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư cho Dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, không được sử dụng cho các mục đích khác.

4. Sở Tài chính thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây tham mưu cho UBND thực hiện việc quản lý, đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhµ n­íc.

5. UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp quản lý thuộc thẩm quyền thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.

6. Việc kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư cho dự án được thực hiện tại Kho bạc nhà nước.

II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1/ Lập dự toán ngân sách chi cho dự án hàng năm:

1.1/ Vào thời điểm xa dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo qui định, Tổng thầu xây dựng căn cứ tiến độ thực hiện dự án, lập kế hoạch nhu cầu vốn đầu tư có phân chia theo theo từng nguồn vốn (vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vèn từ quỹ đất của tỉnh Hà Tây) gửi Ban quản lý dự án Thăng Long.

1.2/ Ban quản lý dự án Thăng Long tổng hợp kế hoạch nhu cầu vốn hàng năm của dự án, phân chia theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách trung ương, vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vốn từ quỹ đất của tỉnh Hà Tây) gửi Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây (tương ứng phần vốn đầu tư của từng tỉnh). UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

1.3/ Sau khi dự toán ngân sách được giao, Bộ Tài chính tæng hîp kế hoạch thanh toán vốn đầu tư của dự án chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách trung ương của Bộ Giao thông vận tải, vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vốn từ quỹ đất của tỉnh Hà Tây) gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán cho dự án, đồng gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây để phối hợp quản lý, đảm bảo đủ nguồn.

Trong năm kế họach, căn cứ tình hình thực hiện thực tế và các nguồn vốn thực có của dự án, Tổng thầu xây dựng, Ban quản lý dự án Thăng Long có thể thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư cho dự án gửi cấp có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh kế hoạch

2/ Quản lý, thanh toán vốn:

2.1 Đối với khối lượng công việc được đảm bảo thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách Thành phố Hà Nội đảm nhận được thực hiện quản lý, thanh toán theo qui định tại c,c Nghị Định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế thông tư này và căn cứ trên nguồn vốn thực có đối với phần vốn do ngân sách Thành phố Hà Nội đảm bảo.

Sở Tài chính thành phố Hà Nội định kỳ hàng quý chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để đảm bảo nguồn thanh toán cho dự án.

2.2/ Đối với khối lượng công việc được thanh toán bằng quỹ đất của tỉnh Hà Tây:

- Việc quản lý, lập hồ sơ đề nghị thanh toán được thực hiện theo quy định tại c¸c Nghị Định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế thông tư này.

Ban Quản lý dự án Thăng Long gửi hồ sơ thanh toán của dự án cho cơ quan kho bạc nhà nước để kiểm soát chi;

- Cơ quan kho bạc nhà nước, căn cứ hồ sơ của Ban Quản lý dự án Thăng Long gửi đến kiểm tra và thực hiện việc xác nhận giá trị khối lượng dủ điều kiện thanh tóan vốn chuyển ban quản lý dự án thăng Long và Tổng thầu xây dựng

- Căn cứ xác nhận khối lượng đủ điều kiện được thanh toán của cơ quan kho bạc nhà nước, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng thầu xây dựng tiến hành thanh toán cho dự án đồng thời thanh toán trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng theo đúng quy định;

- Ban Quản lý dự án Thăng Long tổng hợp, theo dõi số vốn đã thanh toán cho dự án, định kỳ hàng quý lập báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh Hà Tây (Sở Tài Chính) để theo dõi đối chiếu và lam căn cứ cho công tác thanh tóan bằng quỹ đất của tỉnh Hà Tây cho Tổng thầu xây dựng.

- Việc hạch toán và quản lý tiền thu được từ sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư cho dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được thực hiện như sau:

+ Sau khi giao đất cho Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam-Vinaconex, Sở Tài chinh tỉnh Hà Tây thực hiện ghi thu ngân sách địa phương về tiền giao quyền sử dụng đất và ghi chi tạm ứng cho dự án tương ứng giá trị diện tích đất thực giao.

Hết niên độ ngân sách năm (31/1/ hàng năm ), căn cứ báo cáo tổng hợp của Ban Quản lý dự án Thăng Long về số vốn đã thanh toán cho dự án có xác nhận của cơ quan kho bạc Nhà Nước, UBND tỉnh Hà Tây ( Sở tài chính vật giá) làm thủ tục hạch tóan chi ngân sách về đầu tư và chuyển nguồn vốn còn lại (nếu có) sang năm sau để tiếp tục thanh toán cho dự án.

+ Trường hợp giá trị quỹ đất chi t¹m øng cho Tổng thầu xây dựng lớn hơn giá trị công trình của dự án thì Tổng thầu xây dựng phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào Ngân sách tỉnh Hà Tây. Trường hợp giá trị quỹ đất chi t¹m øng cho Tổng thầu xây dựng nhỏ hơn giá trị công trình của dự án thì Ngân sách tỉnh Hà Tây thanh toán trả cho tổng thầu xây dựng phần chênh lệch.

2.3 UBND Thành Phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây có trách niệm đảm bảo cấp đủ kinh phí cho dự án theo tiến độ thực hiện dự án để chủ đầu tư (Bộ giao thông vận tải) triển khai xây dựng dự án. Trường hợp không đáp ứng nguồn vốn theo tiến độ, Tổng thầu xây dựng phải ứng vốn đầu tư trước thì việc thực hiện ứng vốn và thanh toán vốn ứng trên cơ sở đồng thuận giữa các bên.

2.4/ Đối với khối lượng hoàn thành thanh toán chậm thực hiện theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

3/ Quyết toán:

- Quyết toán niên độ :Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáoquyết tóan từng hạng mụcchi ngân sách theo niên độ với từng địa phương theo chế dộ quy định, đồng thời tổng hợp cả dự án báo cáo Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Kế Họach và Đầu Tư, Bộ Tài Chínhtheo qy định thông tư số 53/ 2005/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết tóan vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độngân sách hàng năm hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế.

- UBND Thành Phố Hà Nội và UBND tỉnh Hà Tây thực hiện quyết tóan chi ngân sách theo quy dịnh hiện hành.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án theo qui định tại thông tư số 45/TT- BTC ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn quyết tóan vốn đầu tư hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế.

4/ Báo cáo, kiểm tra:

- Về Báo cáo:

+ Định kỳ, trong vòng 5 ngày đầu tiên trong tháng, Ban Quản lý dự án Thăng Long có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư của dự án cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây

+ Kho bạc nhà nước báo cáo Bộ Tài chính theo quy định về chế độ báo cáo vốn đầu tư.

+ Trong vòng 10 ngày đầu tiên hàng tháng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Về kiểm tra: Các Bộ, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất dự án về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, tình hình sử dụng vốn và việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư.

- Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây, Tổng thầu xây dựng, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, không để tình trạng lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

III. ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ GTVT, Xây dựng, KH&ĐT;
- HĐND, UBND, Sở TC, Kho bạc NN thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây;
- Bộ Tư Pháp (Cục kiểm tra văn bản)
- Công báo;
- Vụ NSNN, Cục QLCS, KBNN
- Lưu: VT, ĐT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 64/2005/TT-BTC ngày 15/08/2005 hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.326

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!