Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 45/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2003/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 45/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 21/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 45/2004/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 44/2003/TT-BTC NGÀY 15/5/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 131/VPCP ngày 8/1/2004 của Văn phòng Chính phủ về thủ tục hành chính trong công tác quản lý, thanh, quyết toán vốn lập quy hoạch;
Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

1. Điểm 10 mục IV khoản B phần II được bổ sung thêm như sau:

"- Các dự án sau đây không thực hiện việc tạm giữ chờ quyết toán 5% kế hoạch thanh toán vốn đầu tư hàng năm của dự án:

+ Các dự án quy hoạch;

+ Các dự án chuẩn bị đầu tư;

+ Các dự án thuộc chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (trừ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng gồm trạm bảo vệ rừng, phòng chống cháy, sâu bệnh, vườn ươm,... có mức vốn trên 100 triệu đồng).

+ Các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia: chương trình 135; chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm; Chương trình văn hoá; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình; chương trình phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS;

+ Các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp địa chất, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp đường bộ, sự nghiệp đường sắt hiện đang thực hiện theo quy định tại các Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và các Bộ chuyên ngành (trừ vốn sửa chữa lớn);

+ Các dự án chỉ bố trí kế hoạch vốn để thu hồi vốn đã được cơ quan Tài chính ứng trước;

+ Những dự án thuộc chương trình kiên cố hoá trường, lớp học theo hướng dẫn Thông tư số 58/2003/TT-BTC ngày 1/6/2003 của Bộ Tài chính".

2. Bổ sung điểm 11 mới vào mục IV khoản B phần II, theo đó chuyển điểm 11, điểm 12 thành điểm 12, điểm 13 mục IV khoản B phần II, cụ thể như sau:

"11- Đối với dự án quy hoạch hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp thanh toán lần cuối gắn với việc phê duyệt đồ án quy hoạch) mà đến hết năm kế hoạch, dự án quy hoạch chưa được phê duyệt thì số vốn trong kế hoạch chưa thanh toán được chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước để tiếp tục thanh toán.

12- Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình không được vượt dự toán hoặc giá trúng thầu; tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng dự toán và tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) nhiều nhất không vượt kế hoạch vốn cả năm đã được thông báo cho dự án.

13- Đối với một số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có cơ chế tạm ứng, thanh toán vốn khác với các quy định trên đây, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng."

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

Nguyễn Công Nghiệp

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 45/2004/TT-BTC

Hanoi, May 21, 2004

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF POINTS OF THE FINANCE MINISTRY'S CIRCULAR NO. 44/2003/TT-BTC OF MAY 15, 2003 GUIDING THE MANAGEMENT AND PAYMENT OF INVESTMENT CAPITAL AND NON-BUSINESS CAPITAL OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION NATURE BELONGING TO THE STATE BUDGET CAPITAL SOURCE

Pursuant to December 16, 2002 Law No. 01/2002/QH11 on the State Budget;
Pursuant to the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 promulgating the Investment and Construction Management Regulation, Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 and Decree No. 07/2003/ND-CP of January 30, 2003 amending and supplementing a number of articles of the Investment and Construction Management Regulation;
On the basis of the Prime Minister's opinions in the Government Office's Official Dispatch No. 131/VPCP of January 8, 2004 on administrative procedures in the management, payment and settlement of capital for planning work;
The Finance Ministry hereby amends and supplements a number of articles of its Circular No. 44/2003/TT-BTC of May 15, 2003 guiding the management and payment of investment capital and non-business capital of investment and construction nature belonging to the State budget capital source as follows:

1. Point 10, Section IV, Clause B of Part II is supplemented with the following:

"- The following projects shall not be permitted to retain, pending settlement, 5% of the annual investment capital under their payment plans:

+ Planning projects;

+ Investment preparation projects;

+ Projects under the program on planting of 5 million new hectares of forests (excluding investment capital for building infrastructures, including forest protection stations, prevention and fight of forest fires and pests, construction of nursery gardens' capitalized at over VND 100 million).

+ Projects under the following national target programs: Program 135, the poverty elimination and hunger alleviation and employment program, the cultural program, the rural clean water and environmental sanitation program, the population and family planning program, the program on prevention and control of a number of social diseases, dangerous epidemics and HIV/AIDS;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 45/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2003/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38