Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT việc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

Số hiệu: 40/2020/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 30/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ khai thác bến phà đường bộ

Bộ GTVT ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ GTVT quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương.

Theo đó, việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

- Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt;

- Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;

- Thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Nội dung, danh mục sản phẩm, dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ và giá được duyệt theo quy định;

- Hồ sơ đấu thầu phải kèm theo quy trình vận hành, khai thác; yêu cầu chất lượng dịch vụ theo phương án vận hành khai thác; yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

Quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định các văn bản sau:

-  Luật đấu thầu;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Pháp luật có liên quan.

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2020/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VẬN HÀNH KHAI THÁC BẾN PHÀ ĐƯỜNG BỘ DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương (sau đây viết tắt là dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ).

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế đường bộ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí.

3. Nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.

4. Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 4. Phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành, khai thác bến phà đường bộ thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ thực hiện theo phương thức đặt hàng khi đáp ứng được các điều kiện sau:

a) Đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên để cung cấp dịch vụ vận hành, khai thác bến phà đường bộ khi đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ:

b) Trường hợp không có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên không thể cung cấp được dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ, thì áp dụng hình thức đặt hàng cho nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác khi đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

a) Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt;

b) Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;

c) Thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

d) Nội dung, danh mục sản phẩm, dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ và giá được duyệt theo quy định;

đ) Hồ sơ đấu thầu phải kèm theo quy trình vận hành, khai thác; yêu cầu chất lượng dịch vụ theo phương án vận hành khai thác; yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

2. Quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các pháp luật có liên quan.

Điều 6. Tổ chức đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ phải tuân thủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đặt hàng phải kèm theo quy trình vận hành, khai thác; yêu cầu chất lượng dịch vụ theo phương án vận hành khai thác; yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

Điều 7. Điều chỉnh kinh phí đặt hàng, điều chỉnh hợp đồng đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương;

b) Nhà nước điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, thay đổi số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng;

c) Nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao ký hợp đồng đặt hàng, quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện điều chỉnh kinh phí đặt hàng dịch vụ sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

3. Việc điều chỉnh hợp đồng đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ thực hiện theo quy định của hợp đồng và pháp luật về đấu thầu, pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Điều 8. Giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý sử dụng vốn để đặt hàng, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đường bộ chịu trách nhiệm giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, nhà thầu thực hiện dịch vụ sự nghiệp công chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

a) Thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định tại Thông tư này;

b) Quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng phương thức đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ.

2. Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao quản lý, bảo trì quốc lộ có trách nhiệm:

a) Xây dựng phương án đặt hàng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP , quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định tại Thông tư này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Bãi bỏ Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

MINISTRY OF TRANSPORT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 40/2020/TT-BGTVT

Hanoi, December 30, 2020

 

CIRCULAR

ON PROCUREMENT AND ORDER OF PUBLIC SERVICES TO OPERATE ROAD FERRIES UNDER MANAGEMENT OF MINISTRY OF TRANSPORT FUNDED BY THE CENTRAL BUDGET SET ASIDE FOR CURRENT EXPENDITURES

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2019/ND-CP dated April 10, 2019 on assigning tasks, ordering or procurement of public products and services funded by state budget set aside for current expenditures;

Pursuant to the Government's Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of Director of Finance Department and Director of Directorate for Roads of Vietnam;

The Minister of Transport promulgates a Circular on procurement and order of public services to operate road ferries under management of ministry of transport funded by the central budget set aside for current expenditures.

Article 1. Scope

This Circular set forth procurement and order of public services to operate road ferries under management of ministry of transport funded by the central budget set aside for current expenditures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular applies to organizations and individuals in conjunction with procurement and order of public service to operate road ferries funded by the central budget set aside for current expenditures (hereinafter referred to as road ferry operation service).

Article 3. Sources of funds for the road ferry operation service

1. The state budget set aside for current expenditures in the road economic sector as per the Law on State Budget.

2. The fees retained for the service and fee collection as per the law on fees and charges.

3. Revenues from public service with the user charges set by the State.

4. Other sources of funds as per the law (if any).

Article 4. Methods of choosing of road ferry operator

1. A road ferry operator shall be chosen in accordance with methods of selection of preferred bidders as specified in Decree 32/2019/ND-CP.

2. A road ferry operator may be chosen by order if the following requirements are met:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If the superior authority has no affiliated public sector entity or such a public sector entity cannot provide the road ferry operation service, and then order another public sector entity that meets the requirements in clause 2 Article 12 of Decree No. 32/2019/ND- CP.

Article 5. Holding procurement of road ferry operation service

1. The procurement of road ferry operation service may be held if the following requirements are met:

a) The procurement plan has been approved;

b) The Bidding Documents have been approved;

c) The procurement information has been posted as per the law on procurement;

d) Contents, list of products and services of the road ferry operation service and approved prices thereof;

dd) The procurement dossier must enclose with process of operation; service quality requirements as to the operation plan; requirements pertaining to water and road traffic safety.

2. Procurement of public services funded by state budget and relevant matters shall comply with the Law on Procurement, Decree No. 63/2014/ND-CP and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An order of road ferry operation service shall be placed in accordance with Article 14 of Decree No. 32/2019/ND-CP.

2. The order dossier must enclose with process of operation; service quality requirements as to the operation plan; requirements pertaining to water and road traffic safety.

Article 7. Adjustments to funding for order, modifications to procurement contract regarding the road ferry operation service

1. The funding for order of the road ferry operation service shall be adjusted in the following cases:

a) The State changes the pay mechanism and policies;

b) The State adjusts economic-technical limits, expenditure limits, prices, user charges for public services, quantity and volume of the ordered public service;

c) Force majeure events as per the law that prejudice the public service.

2. The entity designated to sign an order contract or order decision related to the public service shall adjust the funding of order following a written prior consent of the Director General of Directorate for Roads of Vietnam.

3. The procurement contract of road ferry operation service shall be modified in accordance with the contract and law on procurement and construction contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The entities that are designated to place orders or select preferred bidders in the road-related public services shall take responsibility for the oversight, take-over inspection, payment, and final statements of the road ferry operation service and the performance thereof.

2. The public sector entities, public service providers, providers of public services shall take responsibility for their performance, public service quality as per the law.

Article 9. Responsibilities of entities in procurement and order of the road ferry operation service

1. Director General of Directorate for Roads of Vietnam:

a) Fulfill responsibilities of the competent person as per the law on procurement and in this Circular;

b) Decide and take responsibility for the method of procurement and order of the road ferry operation service.

2. Directors of Departments of road management, the heads of authorities in charge of management and maintenance of national highways shall:

a) Formulate order plans and plans for selection of preferred bidders and submit them to competent authorities for approval;

b) Hold procurement and place orders of public services as per Decree No. 32/2019/ND-CP, law on procurement and this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular comes into force as of February 15, 2021. Repeal Circular No. 31/2014/TT-BGTVT and Circular No. 38/2017/TT-BGTVT.

Article 11. Implementation

The Chief of the Ministry Office, the Ministerial Chief Inspector, Directors, Director Generals of Directorate for Roads of Vietnam, Director of the Department of Transport, the heads of agencies and relevant entities shall implement this Circular.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40/2020/TT-BGTVT ngày 30/12/2020 quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232