Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc Hiệp định toàn diện Thái Bình Dương

Số hiệu: 15/2022/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về hợp đồng của HSMT theo Hiệp định EVFTA

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA.

Theo đó, quy định hợp đồng HSMT theo Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA như sau:

- Hồ sơ mời thầu phải bao gồm:

Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

- Hợp đồng bao gồm:

+ Điều kiện chung

+ Điều kiện cụ thể

+ Biểu mẫu hợp đồng.

Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể áp dụng các mẫu hợp đồng xây dựng do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành nhưng không trái với pháp luật trong nước.

- Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu phải lấy theo Mẫu hợp đồng;

Các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với:

+ Quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Quy định của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA;

+ Quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2022/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP ĐỐI VỚI GÓI THẦU THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG, HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU, HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

Căn cứ Luật Đu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đu thầu mua sắm theo Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương;

Căn cứ Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đu thầu mua sm theo Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đu thầu;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là Hiệp định CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi là Hiệp định EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi là Hiệp định UKVFTA) được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Điều 3. Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

1. Áp dụng Mu hồ sơ mời thầu:

a) Mu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 (Mu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (Mu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Đối với gói thầu xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc lập hồ sơ yêu cầu có thể vận dụng quy định tại Thông tư này trên cơ sở đảm bảo không trái với quy định tại các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Điều 4. Lập hồ sơ mời thầu

1. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:

a) Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể, bên mời thầu đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Trường hợp bên mời thầu đăng tải hồ sơ mời thầu không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu thì hồ sơ mời thầu này là không hợp lệ; bên mời thầu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu cho phù hợp và đăng tải lại hồ sơ mời thầu;

b) Bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cnh tranh không bình đng; không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu;

c) Trường hợp chỉnh sửa các quy định nêu trong Mu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

2. Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt:

- Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng, bên mời thầu đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp. Hồ sơ mời thầu không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông;

- Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mi thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì nhà thầu bị loại.

b) Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu:

- Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu đưa ra yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu cho phù hợp (số lượng, chủng loại, tính năng, công suất);

- Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì nhà thầu bị loại.

c) Trường hợp trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự, thiết bị như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Trường hợp không huy động được nhân sự, thiết bị, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.

d) Trong mọi trường hợp, nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Quy định về cam kết, hợp đồng nguyên tắc

Trường hợp hồ sơ mời thầu có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà hồ sơ dự thầu không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian hợp lý để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

4. Hợp đồng

a) Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Hợp đồng bao gồm Điều kiện chung, Điều kiện cụ thể và Biểu mẫu hợp đồng. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể áp dụng các mẫu hợp đồng xây dựng do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành nhưng không trái với pháp luật trong nước.

b) Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu phải lấy theo Mu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.

2. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA đã mở thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu nhưng phải bảo đảm không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA.

3. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA đã phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng có thời điểm đóng thầu sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và chưa đến thời điểm đóng thầu, trường hợp có nội dung không phù hợp hoặc trái với hướng dẫn nêu tại các Mu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này thì phải sửa đổi cho phù hợp. Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, chủ đầu tư, bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

4. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA đã phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì phải sửa đổi theo các Mu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này sửa đổi, bổ sung thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung đó.

6. Các tổ chức quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 09/2022/NĐ-CP và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch v
à Đầu tư;
- Lưu: VT, Cục QLĐT
.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT OF VIETNAM
-----------

 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 15/2022/TT-BKHDT

Hanoi, June 30, 2022

 

CIRCULAR

PRESCRIBING PREPARATION OF BIDDING DOCUMENTS FOR PROCUREMENT OF CONSTRUCTION SERVICES UNDER THE FRAMEWORK OF THE COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP, THE EU-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT AND THE UK-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT

Pursuant to the Law on Bidding dated November 26, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2020/ND-CP dated August 24, 2020 providing guidelines on bidding process in procurement under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership;

Pursuant to the Government’s Decree No. 09/2022/ND-CP dated January 12, 2022 providing amendments to the Government’s Decree No. 95/2020/ND-CP dated August 24, 2020 providing guidelines on bidding process in procurement under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership as the basis for bidding for procurement under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the UK-Vietnam Free Trade Agreement;

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment of Vietnam;

At the request of the Director General of the Public Procurement Agency;

The Minister of Planning and Investment of Vietnam promulgates a Circular prescribing preparation of bidding documents for procurement of construction services under the framework of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the UK-Vietnam Free Trade Agreement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.This Circular provides detailed regulations on preparation of bidding documents for procurement of construction services under the framework of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (hereinafter referred to as “CPTPP Agreement”), the EU-Vietnam Free Trade Agreement (hereinafter referred to as “EVFTA Agreement”) and the UK-Vietnam Free Trade Agreement (hereinafter referred to as “UKVFTA Agreement”) used in competitive bidding process which is implemented adopting the single stage-one envelope bidding procedure or single stage-two envelope bidding procedure.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to organizations and individuals that participate in or are involved in the selection of contractors of construction service contract packages within the scope specified in Article 1 of this Circular.

Article 3. Forms of bidding documents for construction services

1. Use of forms of bidding documents:

a) Form No. 01 of bidding documents for construction services shall be used in the competitive bidding process adopting the single stage-one envelope bidding procedure;

b) Form No. 02 of bidding documents for construction services shall be used in the competitive bidding process adopting the single stage-two envelope bidding procedure.

2. In case of direct contracting, Request for Proposals (RFP) documents may be prepared in accordance with the provisions of this Circular provided that they shall not be contrary to the provisions of CPTPP, EVFTA and UKVFTA Agreements.

Article 4. Preparation of bidding documents

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Depending on the scale and nature of each contract package, the procuring entity may impose reasonable requirements that must ensure competitiveness, fairness, transparency and economic efficiency; Bidding documents must contain adequate information necessary for bidders’ preparation of their bids. If the procuring entity publishes bidding documents containing inadequate or misleading information which causes difficulties to bidders in preparing their bids, the published bidding documents will be considered invalid; the procuring entity shall be required to modify and publish the modified bidding documents;

b) The procuring entity may not impose any requirement aimed at limiting participation of bidders or giving advantage to one or some bidders, thereby causing unfair competition; and any requirement that, in order for a bidder to participate in a procurement, the bidder has previously been awarded one or more contracts by a procuring entity of a given country or territory or that the bidder has prior work experience in that country or territory;

c) Provisions of the forms of bidding documents may be modified provided that all such modifications will make the bidding documents stricter, and not be contrary to the provisions of CPTPP, EVFTA and UKVFTA Agreements. Such modifications and reasons thereof must be clearly specified in the request for approval of bidding documents submitted to the investor.

2. Requirements regarding key personnel and equipment

a) Key personnel:

- Depending on the scale and nature of each contract package and pursuant to the Law on construction, the procuring entity may establish reasonable requirements regarding key personnel in the bidding documents. Bidding documents shall not include any key personnel requirements with regard to positions of which standards of holders are not required by the Law on construction or holders of common technical positions, technical workers and unskilled workers;

- If the key personnel stated in a bid fails to meet personnel requirements laid down in the bidding documents, the bidder will be allowed a sufficient period of time to provide clarifications, replace or make changes in its key personnel. Replacement of each unqualified person shall be made once only.   The bid shall be disqualified if the bidder fails to have substitute personnel that meets personnel requirements laid down in the bidding documents.

b) Main construction equipment:

- Depending on the scale and nature of each contract package, the procuring entity shall impose appropriate equipment requirements (including quantity, categories, functions and capacity);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) The bidder that is successful and awarded the contract shall be obliged to mobilize personnel and equipment as proposed or replaced as prescribed in Point a and Point b of this Clause. The bidder's failure to mobilize personnel and equipment will result in the bidder incurring breach of contract penalties and having its prestige adversely affected when participating in other contract packages.

d) The bidder’s inaccurate statement of personnel and equipment will in any case result in the bidder being disbarred from replacement of personnel and equipment as prescribed in Point a and Point b of this Clause, having its bid disqualified, being considered to have entered into fraudulent practices as prescribed in Clause 4 Article 89 of the Law on Bidding, and thus incurring penalties as prescribed in Clause 1 Article 122 of the Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014.

3. Requirements regarding commitments and principle contract

If the bidding documents contain requirements regarding commitments or principle contracts for equipment lease, supply of main materials, warranty, maintenance or repair services but the bid is not accompanied by these documents, the procuring entity shall allow a sufficient period of time for the bidder to clarify their bid and provide additional documents as the basis for bid evaluation.

4. Contract

a) Bidding documents must include the contract form, and terms and conditions of the contract as the basis for bidders’ submission of their bids as well as negotiation, completion and conclusion of contract.

The contract shall contain general conditions, particular conditions and contract forms. Depending on the scale and nature of each contract package, the investor shall decide to make reasonable modifications to the contract. Where necessary, the investor may apply construction contract forms developed by the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) provided they are not contrary to the domestic law.

b) The contract signed between the investor and the successful bidder must be made according to the contract form and conditions of the contract provided in bidding documents and modifications and revisions proposed by the bidder and accepted by the investor during the negotiation and completion of the contract provided that they shall not be contrary to the provisions of the Law on bidding, CPTPP, EVFTA or UKVFTA Agreement and relevant laws.

Article 5. Implementation  

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Regarding the contract packages governed by the CPTPP, EVFTA or UKVFTA Agreement for which bids have been opened before the effective date of this Circular, the evaluation and acceptance of bids shall be carried out according to the provisions of the issued bidding documents provided that such evaluation and acceptance of bids shall not be contrary to the provisions of the CPTPP, EVFTA and UKVFTA Agreements.

3. Regarding the contract packages governed by the CPTPP, EVFTA or UKVFTA Agreement for which the bid closing date falls after the  effective  date of this Circular, if the bidding documents have been approved and issued before the effective date of this Circular but are found before the bid closing date to contain information unconformable or contrary to the provisions of the forms of bidding documents enclosed herewith, reasonable modifications should be made. If the issued bidding documents are modified, bidders shall be allowed a sufficient period of time to prepare their bids.

4. Regarding the contract packages governed by the CPTPP, EVFTA or UKVFTA Agreement for which bidding documents have been approved before the effective date of this Circular but yet to be issued, such bidding documents shall be modified according to relevant forms of bidding documents enclosed herewith.

5. If any legislative documents referred to in this Circular are amended and supplemented, the new ones shall apply.

6. The organizations mentioned in the Appendix enclosed with the Decree No. 09/2022/ND-CP dated relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam for consideration./.

 

 

MINISTER
Nguyen Chi Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT ngày 30/06/2022 quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.683

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!